Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 06


01Levi haar drij zeuns: Gerson, Kehat en Merari. 02Gerson zien zeuns haitten van Libni en Simeï. 03Zeuns van Kehat binnen: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël. 04Zeuns van Merari binnen: Machli en Musi. Dit binnen femilieregisters van de Levieten. 05Noazoaten van Gerson in rechte lien binnen: Libni, Jachat, Zimma, 06Joäch, Iddo, Zerach en Jeaterai. 07Noazoaten van Kehat in rechte lien binnen: Amminadab, Korach, Assir, 08Elkana, Ebjasaf, Assir, 09Tachat, Uriël, Uzzia en Saül. 10 Zeuns van Elkana binnen: Amasai, Achimot 11 en Elkana. Noazoaten van Elkana in rechte lien binnen Sofai, Nachat, 12 Eliab, Jerocham, Elkana en Samuël. 13 Zeuns van Samuël binnen: Wasni, de oldste en Abia. 14 Noazoaten van Merari in rechte lien binnen: Machli, Libni, Simi, Uzza, 15 Sima, Chaggia en Asaja. 16 Dit binnen dijgenen dij deur David as veurzanger veur de zangkoren aansteld werden, dou de aark in tempel van de HEER op zien stee zet was. 17 Zai stonden eerder veur de tabbernoakel, veur de soamenkomsttènt, en verrichtten heur zangdainst op n menaaier zo as veurschreven was. Dat deden zai zo, totdat Salomo t hoes van de HEER in Jeruzalem baauwde. 18 Dit binnen dijgenen, dij dit amt op dat stee van voader op zeun vervulden: Heman, veurzanger oet de femilie van Kehat; hai was n zeun van Joël, dij weer n zeun van Samuël was, 19 en dij weer van Elkana en dat zo terog via Jerocham, Eliël, Toäch, 20 Suf, Elkana, Machat, Amasai, 21 Elkana, Joël, Azarja, Sefanja, 22 Tachat, Assir, Ebjasaf, Korach, 23 Jishar, tot Kehat, dij n zeun van Levi was en dij weer van Israël. 24 Aan rechterkaant noast hom ston Asaf, zien stamgenoot. Asaf was n zeun van Berechja, dij weer n zeun van Sima was, 25 en dij weer van Michaël en dat zo terog via Baäseja, Malkia, 26 Etni, Zerach, Adaja, 27 Etan, Zimma, Simi, 28 tot Jachat, dij n zeun van Gerson was en dij weer van Levi. 29 Aan linkerkaant noast hom stonden zien stamgenoten, noazoaten van Merari: Etan, dij n zeun van Kisi was, en dij weer van Abdi en dat zo terog via Malluch, 30 Chasabja, Amasja, Chilkia, 31 Amsi, Bani, Semer, 32 Machli, tot Musi, dij n zeun van Merari was en dij weer van Levi. 33 De aandere Levieten mozzen dainstdoun mit alderhand soort waark in de tabbernoakel, t hoes van God. 34 Mor Aäron en zien noazoaten wazzen de ainegsten dij dainstdoun moggen aan t altoar veur brandovvers en t altoar veur reukovvers. Zai deden t waark in t haailegste van t haailegste om veur Israël verzoenen te kriegen zo as Mozes, de knecht van God, heur opdroagen haar. 35 Dit wazzen de noazoaten van Aäron in rechte lien: Eleazar, dij weer voader van Pinechas was en dij weer van Abisua 36 en zo wieder via Bukki, Uzzi, Zerachja, 37 Merajot, Amarja, Achitub, 38 Sadok, tot Achimaäs. 39 In dizze kontrainen konden de Levieten heur tèntenkampen opbaauwen; t eerste löt was veur de femilie van Kehat, noazoaten van Aäron. 40 Zai kregen Hebron in t stamlaand van Juda mit ale omliggende waaidegronden. 41 Mor de dörpen en akkers om de stad tou werden aan Kaleb geven, n zeun van Jefunne. 42 Aan de noazoaten van Aäron wer wieder Hebron ook as vrijstad geven mit de ploatsen Libna, Jattir, Estemoä, 43 Chilez, Debir, 44 Asan en Bet-Semes, aalmoal vrijploatsen mit omliggende waaidegronden. 45 In t stamlaand van Benjamin kregen ze nog Geba, Alemet en Anatot mit omliggende waaidegronden. Mitnkander kregen dizze femilies dattien steden mit omliggende waaidegronden. 46 Aan de aander noazoaten van Kehat werden veur heur femilies deur te lötten tien steden touwezen in t stamlaand in t westen van Manasse. 47 Aan noazoaten van Gerson werden veur heur femilies dattien steden touwezen in t stamlaand van Issachar, Aser, Naftali en van Manasse in Basan. 48 Aan noazoaten van Merari werden veur heur femilies deur te lötten twaalf steden touwezen van de stammen Ruben, Gad en Zebulon. 49 Isrelieten schonken dus aal dizze steden mit omliggende waaidegronden aan de Levieten. 50 Ale steden dij hier net nuimd binnen en dij in t stamlaand van Juda, Simeon en Benjamin liggen, werden heur deur t lötten touwezen. 51 Noazoaten van Kehat kregen veur heur femilies ook n poar steden touwezen in t stamlaand van Efraïm. 52 Ze kregen de vrijstad Sichem mit omliggende waaidegronden, n stad in de baargen van Efraïm, en wieder de vrijsteden Gezer, 53 Jokmeam, Bet-Choron, 54 Ajjalon en Gat-Rimmon, elk mit omliggende waaidegronden. 55 Aal de aander noazoaten van Kehat kregen veur heur femilies de steden Aner en Bileam mit omliggende waaidegronden in t westen van Manasse. 56 Noazoaten van Gerson kregen veur heur femilies de steden Golan in Basan, en Astarot, elk mit omliggende waaidegronden in Oost-Manasse. 57 In t stamlaand van Issachar kregen ze Kedes, Daberat, 58 Ramot en Anem mit omliggende waaidegronden. 59 Van t laand van stam Aser kregen ze Masal en Abdon, 60 Chukok en Rechob mit omliggende waaidegronden, 61 en van t stamlaand van Naftali kregen ze Kedes in Galilea, Chammon en Kirjataïm, elk mit omliggende waaidegronden. 62 Ale aandern, noazoaten van Merari, kregen in t laand van stam Zebulon Rimmono en Tabor mit omliggende waaidegronden. 63 Aan aanderkaant Jordaan, aan oostzied, kregen ze oet t stamlaand van Ruben: Beser woar t laand nog nait toumoakt was, en Jahas mit omliggende waaidegronden, 64 en wieder Kedemot en Mefaät, elk mit omliggende waaidegronden. 65 In t stamlaand van Gad kregen ze Ramot in Gilead, Machanaïm, 66 en wieder Chesbon en Jazer, elk mit omliggende waaidegronden.