Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 05


01Zeuns van Ruben, de oldste zeun van Israël. Hai was wel de eerstgeborene, mor omdat hai zien voaders bèr onteerd haar, wer t eerstgeboorterecht overdroagen aan noazoaten van Jozef, n aander zeun van Israël; mor dij wer nait as eerstgeborene in t register bieschreven. 02Juda was wel de machtegste maank zien bruiers en ain van zien noazoaten wer stamoldste, mor t eerstgeboorterecht ging noar Jozef. 03Zeuns van Ruben, de oldste zeun van Israël, wazzen: Chanoch en Pallu, Chesron en Karmi. 04Noazoaten van Joël binnen, in rechte lien: Semaja, Gog, Simi; 05Micha, Reaja, Baäl, 06en Beëra. Dizze Beëra wer deur keunenk Tiglatpileser van Assyrië as balleng votvoerd; hai was doudestieds stamoldste van de stam Ruben. 07Zien stamgenoten dij mit heur geslachten in de registers inschreven stoan, wazzen: Jeïel, de aanvoerder, Zecharja en Bela. 08Bela, was n zeun van Azaz, dij weer n zeun van Sema was en dij weer van Joël. Hai woonde in kontrainen van Aroër tot aan Nebo en Baäl-Meon tou. 09De stam Ruben woonde in n laandstreek, dat noar t oosten tot aan de woestijn bie de revier de Eufraat laip. Zai haren der in Gilead wat vij aangaait, ja oardeg wat bieboerked. 10 In tied van keunenk Saul begunden zai n oorlog tegen de Hagrieten. Dou ze dij overmeesterd haren, gingen ze in heur tènten langs de haile oostkaant van Gilead wonen. 11 De noazoaten van Gad woonden in n streek, dij tegen t laand van Ruben aan lag, in Basan tot aan Salka tou. 12 Joël was stamoldste en Safam was twijde man; wieder woonden in Basan Janai en Safat, 13 en heur stamgenoten Michaël, Mesullam, Seba, Jorai, Jakan, Zia en Eber, femilie-oldsten van zeuven femilies. 14 Zai wazzen noazoaten van Abichaïl, dij n zeun van Churi was, en dij weer van Jaroäch en dat zo in opgoande lien van Gilead, Michaël, Jesisai, Jachdo tot Buz. 15 Achi, n zeun van Abdiël, dij weer n zeun van Guni was, was de overste van dij femilies. 16 Zai woonden in Gilead, in Basan en heur omstreken en op ale waaidegronden van Saron. 17 Aal dij femilies werden bieschreven in de registers, dou Jotam keunenk van Juda was en Jerobeam keunenk van Israël. 18 Stammen van Ruben, Gad en haalfschaid van Manasse haren n leger van vaaiernvattegdoezend zeuvenhonderdsesteg man, aalmoal soldoaten dij weerboar wazzen en woapens, zo as schild, sweerd en pielenboog goud hantaaiern konden. 19 Zai gingen op t oorlogspad tegen de Hagrieten en ook tegen Jetur, Nafis en Nodab. 20 Deurdat zai hulpen werden, kregen ze de Hagrieten en aal dij bie heur wazzen, in heur macht. Bie t vechten raipen zai God aan en omdat zai haildaal op hom vertraauwden, luit God zok verbeden. 21 Ze nammen aal t vij van de Hagrieten mit: fieftegdoezend kemélen, twijhonderdfieftegdoezend schoapen en twijdoezend ezels. Boetendes nog honderddoezend man aan volk. 22 Der wazzen n bult doden valen, want God was ja zulm t gevecht aangoan. Ze bleven in dij kontrainen wonen tot aan tied van ballengschop tou. 23 Haalfschaid van Manasse's stam woonde in de streken van Basan tot aan Baäl-Hermon en tot aan Senir in de Hermonbaargen. Zai wazzen mit n haile bult volk. 24 Heur femilie-oldsten wazzen Efer, Jisi, Eliël, Azriël, Jirmeja, Hodawja en Jachdiël, aalmoal krachtege manlu, hoog in aanzain. 25 Mor zai draaiden de God van heur veurolders rug tou en ze gavven zok òf mit de goden van de inlandse volken, dij God veur heur oetreud haar. 26 Doarom brochde de God van Israël keunenk Pul van Assyrië, dij ook bekend was as Tiglatpileser, der tou om de stammen Ruben, Gad en haalf Manasse as ballengs weg te brengen. Dij brochde heur noar Chalach, Chabor, Hara en de revier Gozan. Doar wonen ze tot vandoag aan tou. 27 Levi haar drij zeuns: Gerson, Kehat en Merari. 28 Kehat haar vaaier zeuns: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël. 29 Amram haar twij zeuns: Aäron en Mozes en n dochter: Mirjam. Aäron haar vaaier zeuns: Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. 30-40 Noazoaten van Eleazar in rechte lien wazzen: Pinechas, Abisua, Bukki, Uzzi, Zerachja, Merajot, Amarja, Achitub, Sadok, Achimaäs, Azarja, Jochanan, Azarja, de priester dij as eerste dainstdee in tempel dij Salomo in Jeruzalem baauwde, Amarja, Achitub, Sadok, Sallum, Chilkia, Azarja, Seraja en Josadak. 41 Dou de HEER t haile volk van Juda en Jeruzalem deur Nebukadnessar wegbrengen luit, was Josadak ain van dij ballengs.