Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 04


01Noazoaten van Juda wazzen Peres, Chesron, Karmi, Chur en Sobal. 02Sobal zien zeun Reaja kreeg Jachat as zeun en Jachat kreeg Achumai en Lahad, aalmoal femilies oet Sora. 03Dit binnen noazoaten van de stichter van Etam: Jizreël, Jisma en Jidbas; zai haren n zuster, dij Hasselelponi haitte. 04Wieder nog Penuël, dij Gedor stichtte, en Ezer, dij Chusa stichtte. Zai wazzen mitnkander noazoaten van Chur, de oldste zeun van Efrat, dij Betlehem stichtte. 05Aschur, dij Tekoä stichtte, haar twij vraauwen: Chela en Naära. 06Naära schonk hom Achuzzam en Chefer as zeuns, en ook de stamvoaders van femilies Temen en Achastar wazzen aalmoal noazoaten van Naära. 07Zeuns van Chela wazzen: Seret, Jesochar en Etman. 08Kos kreeg Anub en Hassobeba as zeuns en hai was ook stamvoader van de femilies van Archachel, dij n zeun van Harum was. 09Jabes ston hoger aanschreven as zien bruiers; zien moeke haar hom Jabes nuimd, omreden zai haar hom mit n bult pien op wereld brocht, zo as ze zee. 10 Jabes zulm beedde tou de God van Israël: "Zegen mie toch en geef mie n groot bezit aan grond. Loat joen haand mie woaren veur t kwoad, dat ik gain pien lieden huif." God gaf hom woar e om vroagd haar. 11 Kelub, n bruier van Sucha, kreeg Mechir as zeun ; dij wer voader van Eston. 12 Eston kreeg Bet-Rafa, Paseach en ook Techinna, dij de stad Nachas stichtte. Dit wazzen de lu oet Recha. 13 Zeuns van Kenaz wazzen: Otniël en Seraja; Chatat en Meonotai wazzen weer zeuns van Otniël. 14 Meonotai kreeg Ofra, en Seraja kreeg Joäb, dij Gai-Charasim stichtte; dat wer zo nuimd, omdat doar ambachtslu woonden. 15 Zeuns van Kaleb, zulm n zeun van Jefunne, wazzen: Iru, Ela en Naäm. Kenaz was n zeun van Ela. 16 Zeuns van Jehallelel wazzen: Zif en Zifa, Tireja en Asarel. 17 Zeuns van Ezra wazzen: Jeter, Mered, Efer en Jalon. Mered traauwde mit Bitja, n dochter van farao. Zai schonk hom drij kinder: Mirjam, Sammai en Jisbach; dij leste wer stichter van Estemoä. Dit wazzen noazoaten van Bitja. 18 Mered zien Jeudse vraauw schonk hom Jered, dij Gedor stichtte, wieder Cheber, dij Socho stichtte en ook nog Jekutiël, stichter van Zanoäch. 19 Hodia zien vraauw, dij n zuster van Nacham was, brochde de stichter van Keïla, de Garmietenstad, en van Estemoä, stad van de Maächatieten, op wereld. 20 Zeuns van Simon wazzen: Amnon en Rinna, Ben-Chanan en Tilon. Zeuns van Jisi: Zochet en Ben-Zochet. 21 Noazoaten van Juda's zeun Sela wazzen: Er, dij Lecha stichtte; Lada, dij Maresa stichtte; en de linnenweversfemilies dij in Bet-Asbea woonden. 22 Wieder nog Jokim; de börgers van Kozeba; en Joäs en Saraf, dij in Moäbitische femilies traauwd binnen en loater noar Betlehem weeromgingen; mor dat was al n hail zet leden. 23 Dat wazzen poddebakkers, bie keunenk in dainst, en zai woonden in Netaïm en Gedera. 24 Zeuns van Simeon wazzen: Nemuël, Jamin, Jarib, Zerach en Saül. 25 Saül haar n zeun, Sallum; dij was de voader van Mibsam en dij weer van Misma. 26 Noazoaten van Misma wazzen: zien zeun Chammuël; dij was de voader van Zakkur en dij weer van Simi. 27 Simi haar zestien zeuns en zès dochters, mor zien bruiers haren nait veul kinder, zodat t haile geslacht van Simeon nait zo veul noazoaten telde as dij van Juda. 28 Zai woonden in Berseba, Molada en Chasar-Suäl, 29 in Bilha, Esem en Tolad, 30 in Betuël, Chorma en Siklag, 31 in Bet-Hammarkabot, Chasar-Susim, Bet-Biri en Saäraïm. Dit wazzen heur aigen steden tot aan tied dat David keunenk wer. 32 Wieder woonden zai nog in Etam en Aïn, in Rimmon, Tochen en Asan, vief ploatsen, 33 mit ale dörpen in de omstreken dij doar bie heurden, tot Baäl aan tou. Zai haren heur aigen woonploatsen en heur aigen femilieregisters. 34 Heur femilie-oldsten wazzen: Mesobab, Jamlech en Josa, dij n zeun van Amasja was, 35 Joël en Jehu, dij n zeun van Josibja was; - Josibja was n zeun van Seraja en dij weer van Asiël. 36 Wieder Eljoënai, Jaäkoba, Jesochaja, Asaja, Adiël, Jesimiël, Benaja 37 en Ziza, dij n zeun van Sifi was en langs de opgoande lien van Allon, Jedaja en Simri, n noazoat van Semaja. 38 Aal dizze lu, mit heur noam bekend, wazzen femilie-oldsten. Heur femilies braaidden zok staark oet. 39 Doarom trokken ze noar t westen, noar Gedor, en gingen doarvandoan de leegte in noar t oosten om waaidegrond veur heur schoapen te zuiken. 40 Doar trovven ze goud en gaail gruinlaand aan. t Laand dat vrouger bewoond wer deur Cham zienent, was n vredeg laand mit veul roemte en rust. 41 In tied van keunenk Hizkia van Juda kwammen dij femilie-oldsten, dij bie heur noamen beschreven binnen, dit laand binnenvalen. Ze vernailden ale tènten en hoezen dij doar stonden, ze juigen aal t volk vot en ze binnen der zulm wonen goan tot vandoag aan tou. Doar was ja goud gruinlaand veur heur schoapen. 42 Viefhonderd man van Simeon zien stam gingen noar de baargen van Seïr onder laaiden van Pelatja, Nearja, Refaja en Uzziël, aalmoal zeuns van Jisi. 43 Doar muiken ze de Amalekieten dood, dij der nog over wazzen, en vanòf dij tied woonden ze doar tot vandoag aan tou.