Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 03


01Dit binnen de zeuns van David dij in Hebron geboren binnen, van de oldste òf aan: Amnon, n zeun van Achinoäm oet Jizreël; Daniël, n zeun van Abigaïl oet Karmel; 02Absalom, n zeun van Maächa, dij zulm n dochter van Talmai, keunenk van Gesur, was; Adonia, n zeun van Chaggit; 03Sefatja, n zeun van Abital; Jitream, n zeun van zien vraauw Egla. 04Dizze zès zeuns werden in Hebron geboren, woar hai zeuvenenhaalf joar regaaierde. In Jeruzalem regaaierde hai drijendatteg joar. 05Doar wer Sima geboren en Sobab, Natan en Salomo, ale vaaier zeuns van Batsua, dochter van Ammiël. 10-14 Salomo zien zeun was Rechabeam, dij zien zeun was Abia, dij zien zeun was Asa en dat ging zo in rechte lien deur langs Josafat, Joram, Achazja, Joäs, Amasja, Azarja, Jotam, Achaz, Hizkia, Manasse en Amon tot Josia. 15 Josia haar vaaier zeuns: Jochanan was de oldste, doarnoa kwammen op rieg òf: Jojakim, Sedekia en Sallum. 16 Jojakim haar twij zeuns: Jechonja en Sidkia. 17 Jechonja haar ain zeun: Assir, en dij haar weer zeuven zeuns: Sealtiël, 18 Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama en Nedabja. 19 Zeuns van Pedaja wazzen: Zerubbabel en Simi. Zeuns van Zerubbabel: Mesullam en Chananja; heur zuster haitte van Selomit. 20 Zerubbabel haar nog vief aander zeuns: Chasuba, Ohel, Berechja, Chasadja en Jusab-Chesed. 21 Zeuns van Chananja wazzen: Pelatja en Jesaja. Jesaja kreeg noazoaten in rechte lien langs Refaja, Arnan, Obadja, tot Sechanja. 22 Sechanja haar zès noazoaten: zien zeun Semaja en zien klaainzeuns Chattus, Jigal, Bariach, Nearja en Safat. 23 Nearja haar drij zeuns: Eljoënai, Chizkia en Azrikam. 24 Eljoënai haar zeuven zeuns: Hodawja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Jochanan, Delaja en Anani. 6-9 Wieder kreeg David nog negen zeuns: Jibchar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada en Elifelet, doarbie nog de zeuns van zien bievraauwen. Heur zuster haitte van Tamar.