Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 02


01Dit binnen zeuns van Israël: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar en Zebulon, 02Dan, Jozef en Benjamin, Naftali, Gad en Aser. 03Zeuns van Juda binnen: Er, Onan en Sela. Dizze drij werden hom geboren bie Batsua, n vraauw oet Kanaän. Mor zien oldste zeun, Er, deugde nait in de ogen van de HEER en doarom muik hai hom dood. 04Bie Tamar, zien schoondochter, werden hom nog Peres en Zerach geboren. Mitnkander haar Juda dus vief zeuns. 05Zeuns van Peres wazzen: Chesron en Chamul. 06Zeuns van Zerach: Zimri, Etan, Heman, Kalkol en Dara; mitnkander vief zeuns. 07Zeun van Karmi was Achar, dij verdaarf over Israël brochde, dou e zok vergreep aan spullen dij onder t beslag van de HEER laggen. 08Zeun van Etan: Azarja. 09Chesron kreeg drij zeuns: Jerachmeël, Ram en Kelubai. 10 Ram kreeg Amminadab as zeun en Amminadab kreeg Nachson, stamoldste van Juda. 11 Nachson kreeg Salma as zeun en Salma kreeg Boäz. 12 Boäz kreeg Obed as zeun en Obed kreeg Isaï. 13 Isaï kreeg Eliab, zien oldste zeun, Abinadab, zien twijde en Sima, zien daarde zeun, 14 zien vaaierde zeun Netanel, zien viefde zeun Raddai, 15 zien zèsde zeun Osem en zien zeuvende zeun David. 16 Heur baaide zusters haitten van Seruja en Abigaïl. Seruja haar drij zeuns: Absai, Joäb en Asaël. 17 Abigaïl was moeke van Amasa, zien voader was Jeter, n Ismaëliet. 18 Kaleb was n zeun van Chesron en hai kreeg bie zien vraauw Azuba n dochter: Jeriot. Heur zeuns binnen: Jeser, Sobab en Ardon. 19 Dou Azuba oet tied kommen was, traauwde Kaleb mit Efrat en dij schonk hom n zeun: Chur. 20 Chur kreeg Uri as zeun en Uri kreeg Besaleël. 21 Noatied, dou Chesron al sesteg joar worden was, slaip hai mit n dochter van Machir; Machir was de stichter van Gilead. Chesron nam heur as vraauw en zai schonk hom n zeun: Segub. 22 Segub kreeg Jaïr as zeun. Dizze Jaïr haar drijentwinneg dörpen in omstreken van Gilead in bezit. 23 Mor de lu van Gesur en Aram veroverden dij dörpen van Jaïr, en ook Kenat mit dörpen in omstreken, aal mitmekoar sesteg dörpen, dij aalmoal bie t bezit van Machir heurden, dij stichter van Gilead was. 24 Dou Chesron, dij mit Abia traauwd was, oet tied kommen was, slaip Kaleb bie Efrat; dij schonk hom dou nog n zeun: Aschur, de stichter van Tekoä. 25 Jerachmeël, de oldste zeun van Chesron, haar mitnkander zès zeuns: Ram was de oldste, wieder Buna, Oren, Osem en Achia. 26 Jerachmeël haar nog n aander vraauw; dij haitte van Atara en was de moeke van Onam. 27 Ram, de oldste zeun van Jerachmeël, haar drij zeuns: Maäs, Jamin en Eker. 28 Onam haar twij zeuns: Sammai en Jada. Ook Sammai haar twij zeuns: Nadab en Abisur. 29 Abisur zien vraauw haitte van Abihaïl; zai schonk hom Achban en Molid. 30 Nadab haar twij zeuns: Seled en Appaïm. Seled sturf kinderloos. 31 Appaïm haar ain zeun: Jisi. Jisi was de voader van Sesan en dij was weer de voader van Achlai. 32 Jada, Sammai zien bruier, haar twij zeuns: Jeter en Jonatan. Jeter sturf kinderloos. 33 Jonatan haar twij zeuns: Pelet en Zaza. Dit binnen aalmoal noazoaten van Jerachmeël. 34 Sesan haar gain zeuns, allenneg mor dochters. Hai haar n Egyptische knecht dij Jarcha haitte. 35 Dij gaf hai ain van zien dochters as vraauw. Zai schonk hom n zeun: Attai. 36-41 En Attai kreeg Natan as zeun; Natan kreeg Zabad en dat ging zo in rechte lien deur langs Eflal, Obed, Jehu, Azarja, Cheles, Elasa, Sisemai, Sallum en Jekamja, tot Elisama. 42 De oldste zeun van Kaleb, Jerachmeël zien bruier, haitte van Mesa; dij was stichter van Zif. n Aander zeun was Maresa, stichter van Hebron. 43 Oet Hebron binnen ofkomsteg: Korach, Tappuach, Rekem en Sema. 44 Sema kreeg Racham as zeun, dij stichter van Jorkeam wer, en Rekem kreeg Sammai as zeun. 45 Sammai haar ain zeun, Maön; dij zol stichter van Bet-Sur worden. 46 Kaleb zien bievraauw, Efa, schonk hom drij zeuns: Charan, Mosa en Gazez. Charan kreeg Gazez as zeun. 47 Jodai haar zès zeuns: Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa en Saäf. 48 Kaleb zien twijde bievraauw, Maächa, schonk hom twij zeuns: Seber en Tirchana. 49 Loater kreeg zai nog Saäf, dij Madmanna stichtte en ook Sewa, dij Machbena en Gibea stichtte. Kaleb haar ook nog n dochter: Achsa. 50 Kaleb haar nog meer noazoaten. De oldste zeun van Kaleb en Efrat was Chur, en dij kreeg as zeuns: Sobal, dij Kirjat-Jearim stichtte, 51 wieder Salma, dij Betlehem stichtte, en Charef, dij Bet-Gader stichtte. 52 Van Sobal, stichter van Kirjat-Jearim, stamde Haroë òf en haalfschaid van Menuchot. 53 Oet Kirjat-Jearim kommen femilies Jeter, Put, Suma en Misra en van heur stammen bewoners van Sora en Estaöl weer òf. 54 Van Salma stammen bewoners van Betlehem, Netofa en Atrot-bet-Joäb òf, en haalfschaid van Manachat, de Sorieten, 55 en wieder de femilies dij in Jabes wonen en zok op schrieverij toulegd hebben; dat binnen de femilies Tira, Sima en Sucha. Zai binnen Kenieten, dij oet Chammat kommen, woar ook de Rechabieten heerkommen binnen.