Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 01


01Adam, Set, Enos,

02Kenan, Mahalalel, Jered, 03Henoch, Metuselach, Lamech, 04Noäch, Sem, Cham en Jafet.

05Zeuns van Jafet wazzen: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. 06Zeuns van Gomer: Askenaz, Difat en Togarma. 07Zeuns van Jawan: Elisa en Tarsis; de Kittiërs en Rodanieten wazzen ook noazoaten van Jawan.

08Zeuns van Cham wazzen: Kus, Misraïm, Put en Kanaän. 09Zeuns van Kus: Saba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. Zeuns van Rama: Seba en Dedan. 10 Kus was ook voader van Nimrod, de eerste dij t op wereld veur t zeggen haar. 11 Misraïm was stamvoader van de Ludieten en de Anamieten, van de Lehabieten en de Naftuchieten, 12 van de Patrusieten, de Kaftorieten en ook van de Kasluchieten, woar de Filistijnen van ofstammen, en van Kretenzers. 13 Kanaän was voader van Sidon, zien oldste zeun, en ook van Chet. 14 Hai was ook stamvoader van de Jebusieten, de Amorieten en de Girgasieten, 15 van de Chiwwieten, de Arkieten en de Sinieten 16 en van de Arwadieten, de Semarieten en van de Hamatieten.

17 Noazoaten van Sem wazzen: Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram, Us, Chul, Geter en Mesech. 18 Arpachsad was voader van Selach, en Selach was voader van Eber. 19 Eber kreeg twij zeuns. Ain haitte van Peleg; dou dij leefde wer de wereld verdaild. Zien bruier haitte van Joktan. 20 Joktan was veurvoader van Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Ebal, Abimaël, Seba, 23 Ofir, Chawila en Jobab. Dat wazzen aalmoal noazoaten van Joktan.

24 Geslachtslien is: Sem, Arpachsad, Selach, 25 Eber, Peleg, Reü, 26 Serug, Nachor, Terach, 27 Abram, dij ook Abraham nuimd wordt.

28 Zeuns van Abraham wazzen: Isaak en Ismaël.

29 Dit binnen de noazoaten van Ismaël: Nebajot, de oldste; wieder Kedar, Adbeël, Mibsam, 30 Misma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31 Jetur, Nafis en Kedema. Dat wazzen aalmoal zeuns van Ismaël.

32 Dit binnen zeuns van Ketura, dij n bievraauw van Abraham was: Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Zeuns van Joksan wazzen: Seba en Dedan. 33 Zeuns van Midjan: Efa, Efer, Chanoch, Abida en Eldaä. Dat wazzen aalmoal noazoaten van Ketura.

34 Abraham kreeg Isaak as stamholder. Zeuns van Isaak wazzen Esau en Israël. 35 Zeuns van Esau: Elifaz, Reüel, Jeüs, Jalam en Korach. 36 Zeuns van Elifaz: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna en Amalek. 37 Zeuns van Reüel: Nachat, Zerach, Samma en Mizza.

38 Zeuns van Seïr: Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Eser en Disan. 39 Zeuns van Lotan: Chori en Homam; Timna was Lotan zien zuster. 40 Zeuns van Sobal: Aljan, Manachat, Ebal, Sefi en Onam. Zeuns van Sibon: Ajja en Ana. 41 Zeun van Ana is: Dison. Zeuns van Dison: Chamran, Esban, Jitran, en Keran. 42 Zeuns van Eser: Bilhan, Zaäwan, en Jaäkan. Zeuns van Disan: Us en Aran.

43 Dit binnen de keunenks dij over t laand Edom regaaierd hebben, veurdat ter ook mor n keunenk over de Isrelieten regaaierde. Eerst kwam Bela, zeun van Beor; stad doar e zetelde, was Dinhaba. 44 Dou Bela oet tied kommen was, wer Jobab keunenk; dij was ain van Zerach, oet Bosra. 45 Dou Jobab oet tied was, wer Chusam keunenk; dij kwam oet t laand van de Temanieten. 46 Dou Chusam oet tied was, wer Hadad keunenk, dij ain van Bedad was. Hai haar Midjanieten in de vlakte van Moäb versloagen; stad doar e zetelde, was Awit. 47 Dou Hadad oet tied was, wer Samla keunenk; stad doar e zetelde, was Masreka. 48 Dou Samla oet tied was, wer Saül keunenk; stad doar e zetelde, was Rechobot aan de revier. 49 Dou Saül oet tied was, wer Baäl-Chanan keunenk; dij was ain van Achbor. 50 Dou Baäl-Chanan oet tied was, wer Hadad keunenk; stad doar e zetelde, was Paï, en zien vraauw was Mehetabel, n dochter van Matred, dij weer n dochter van Me-Zahab was.

51 Dou Hadad oet tied was, kwammen der achternkander volgende stamoldsten in Edom: Timna, Alja, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibsar, 54 Magdiël en Iram. Dat wazzen aalmoal stamoldsten van Edom.