Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 01


01Adam, Set, Enos,

02Kenan, Mahalalel, Jered, 03Henoch, Metuselach, Lamech, 04Noäch, Sem, Cham en Jafet.

05Zeuns van Jafet wazzen: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. 06Zeuns van Gomer: Askenaz, Difat en Togarma. 07Zeuns van Jawan: Elisa en Tarsis; de Kittiërs en Rodanieten wazzen ook noazoaten van Jawan.

08Zeuns van Cham wazzen: Kus, Misraïm, Put en Kanaän. 09Zeuns van Kus: Saba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. Zeuns van Rama: Seba en Dedan. 10 Kus was ook voader van Nimrod, de eerste dij t op wereld veur t zeggen haar. 11 Misraïm was stamvoader van de Ludieten en de Anamieten, van de Lehabieten en de Naftuchieten, 12 van de Patrusieten, de Kaftorieten en ook van de Kasluchieten, woar de Filistijnen van ofstammen, en van Kretenzers. 13 Kanaän was voader van Sidon, zien oldste zeun, en ook van Chet. 14 Hai was ook stamvoader van de Jebusieten, de Amorieten en de Girgasieten, 15 van de Chiwwieten, de Arkieten en de Sinieten 16 en van de Arwadieten, de Semarieten en van de Hamatieten.

17 Noazoaten van Sem wazzen: Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram, Us, Chul, Geter en Mesech. 18 Arpachsad was voader van Selach, en Selach was voader van Eber. 19 Eber kreeg twij zeuns. Ain haitte van Peleg; dou dij leefde wer de wereld verdaild. Zien bruier haitte van Joktan. 20 Joktan was veurvoader van Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Ebal, Abimaël, Seba, 23 Ofir, Chawila en Jobab. Dat wazzen aalmoal noazoaten van Joktan.

24 Geslachtslien is: Sem, Arpachsad, Selach, 25 Eber, Peleg, Reü, 26 Serug, Nachor, Terach, 27 Abram, dij ook Abraham nuimd wordt.

28 Zeuns van Abraham wazzen: Isaak en Ismaël.

29 Dit binnen de noazoaten van Ismaël: Nebajot, de oldste; wieder Kedar, Adbeël, Mibsam, 30 Misma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31 Jetur, Nafis en Kedema. Dat wazzen aalmoal zeuns van Ismaël.

32 Dit binnen zeuns van Ketura, dij n bievraauw van Abraham was: Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Zeuns van Joksan wazzen: Seba en Dedan. 33 Zeuns van Midjan: Efa, Efer, Chanoch, Abida en Eldaä. Dat wazzen aalmoal noazoaten van Ketura.

34 Abraham kreeg Isaak as stamholder. Zeuns van Isaak wazzen Esau en Israël. 35 Zeuns van Esau: Elifaz, Reüel, Jeüs, Jalam en Korach. 36 Zeuns van Elifaz: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna en Amalek. 37 Zeuns van Reüel: Nachat, Zerach, Samma en Mizza.

38 Zeuns van Seïr: Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Eser en Disan. 39 Zeuns van Lotan: Chori en Homam; Timna was Lotan zien zuster. 40 Zeuns van Sobal: Aljan, Manachat, Ebal, Sefi en Onam. Zeuns van Sibon: Ajja en Ana. 41 Zeun van Ana is: Dison. Zeuns van Dison: Chamran, Esban, Jitran, en Keran. 42 Zeuns van Eser: Bilhan, Zaäwan, en Jaäkan. Zeuns van Disan: Us en Aran.

43 Dit binnen de keunenks dij over t laand Edom regaaierd hebben, veurdat ter ook mor n keunenk over de Isrelieten regaaierde. Eerst kwam Bela, zeun van Beor; stad doar e zetelde, was Dinhaba. 44 Dou Bela oet tied kommen was, wer Jobab keunenk; dij was ain van Zerach, oet Bosra. 45 Dou Jobab oet tied was, wer Chusam keunenk; dij kwam oet t laand van de Temanieten. 46 Dou Chusam oet tied was, wer Hadad keunenk, dij ain van Bedad was. Hai haar Midjanieten in de vlakte van Moäb versloagen; stad doar e zetelde, was Awit. 47 Dou Hadad oet tied was, wer Samla keunenk; stad doar e zetelde, was Masreka. 48 Dou Samla oet tied was, wer Saül keunenk; stad doar e zetelde, was Rechobot aan de revier. 49 Dou Saül oet tied was, wer Baäl-Chanan keunenk; dij was ain van Achbor. 50 Dou Baäl-Chanan oet tied was, wer Hadad keunenk; stad doar e zetelde, was Paï, en zien vraauw was Mehetabel, n dochter van Matred, dij weer n dochter van Me-Zahab was.

51 Dou Hadad oet tied was, kwammen der achternkander volgende stamoldsten in Edom: Timna, Alja, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibsar, 54 Magdiël en Iram. Dat wazzen aalmoal stamoldsten van Edom.

1 Kronieken 02


01Dit binnen zeuns van Israël: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar en Zebulon, 02Dan, Jozef en Benjamin, Naftali, Gad en Aser. 03Zeuns van Juda binnen: Er, Onan en Sela. Dizze drij werden hom geboren bie Batsua, n vraauw oet Kanaän. Mor zien oldste zeun, Er, deugde nait in de ogen van de HEER en doarom muik hai hom dood. 04Bie Tamar, zien schoondochter, werden hom nog Peres en Zerach geboren. Mitnkander haar Juda dus vief zeuns. 05Zeuns van Peres wazzen: Chesron en Chamul. 06Zeuns van Zerach: Zimri, Etan, Heman, Kalkol en Dara; mitnkander vief zeuns. 07Zeun van Karmi was Achar, dij verdaarf over Israël brochde, dou e zok vergreep aan spullen dij onder t beslag van de HEER laggen. 08Zeun van Etan: Azarja. 09Chesron kreeg drij zeuns: Jerachmeël, Ram en Kelubai. 10 Ram kreeg Amminadab as zeun en Amminadab kreeg Nachson, stamoldste van Juda. 11 Nachson kreeg Salma as zeun en Salma kreeg Boäz. 12 Boäz kreeg Obed as zeun en Obed kreeg Isaï. 13 Isaï kreeg Eliab, zien oldste zeun, Abinadab, zien twijde en Sima, zien daarde zeun, 14 zien vaaierde zeun Netanel, zien viefde zeun Raddai, 15 zien zèsde zeun Osem en zien zeuvende zeun David. 16 Heur baaide zusters haitten van Seruja en Abigaïl. Seruja haar drij zeuns: Absai, Joäb en Asaël. 17 Abigaïl was moeke van Amasa, zien voader was Jeter, n Ismaëliet. 18 Kaleb was n zeun van Chesron en hai kreeg bie zien vraauw Azuba n dochter: Jeriot. Heur zeuns binnen: Jeser, Sobab en Ardon. 19 Dou Azuba oet tied kommen was, traauwde Kaleb mit Efrat en dij schonk hom n zeun: Chur. 20 Chur kreeg Uri as zeun en Uri kreeg Besaleël. 21 Noatied, dou Chesron al sesteg joar worden was, slaip hai mit n dochter van Machir; Machir was de stichter van Gilead. Chesron nam heur as vraauw en zai schonk hom n zeun: Segub. 22 Segub kreeg Jaïr as zeun. Dizze Jaïr haar drijentwinneg dörpen in omstreken van Gilead in bezit. 23 Mor de lu van Gesur en Aram veroverden dij dörpen van Jaïr, en ook Kenat mit dörpen in omstreken, aal mitmekoar sesteg dörpen, dij aalmoal bie t bezit van Machir heurden, dij stichter van Gilead was. 24 Dou Chesron, dij mit Abia traauwd was, oet tied kommen was, slaip Kaleb bie Efrat; dij schonk hom dou nog n zeun: Aschur, de stichter van Tekoä. 25 Jerachmeël, de oldste zeun van Chesron, haar mitnkander zès zeuns: Ram was de oldste, wieder Buna, Oren, Osem en Achia. 26 Jerachmeël haar nog n aander vraauw; dij haitte van Atara en was de moeke van Onam. 27 Ram, de oldste zeun van Jerachmeël, haar drij zeuns: Maäs, Jamin en Eker. 28 Onam haar twij zeuns: Sammai en Jada. Ook Sammai haar twij zeuns: Nadab en Abisur. 29 Abisur zien vraauw haitte van Abihaïl; zai schonk hom Achban en Molid. 30 Nadab haar twij zeuns: Seled en Appaïm. Seled sturf kinderloos. 31 Appaïm haar ain zeun: Jisi. Jisi was de voader van Sesan en dij was weer de voader van Achlai. 32 Jada, Sammai zien bruier, haar twij zeuns: Jeter en Jonatan. Jeter sturf kinderloos. 33 Jonatan haar twij zeuns: Pelet en Zaza. Dit binnen aalmoal noazoaten van Jerachmeël. 34 Sesan haar gain zeuns, allenneg mor dochters. Hai haar n Egyptische knecht dij Jarcha haitte. 35 Dij gaf hai ain van zien dochters as vraauw. Zai schonk hom n zeun: Attai. 36-41 En Attai kreeg Natan as zeun; Natan kreeg Zabad en dat ging zo in rechte lien deur langs Eflal, Obed, Jehu, Azarja, Cheles, Elasa, Sisemai, Sallum en Jekamja, tot Elisama. 42 De oldste zeun van Kaleb, Jerachmeël zien bruier, haitte van Mesa; dij was stichter van Zif. n Aander zeun was Maresa, stichter van Hebron. 43 Oet Hebron binnen ofkomsteg: Korach, Tappuach, Rekem en Sema. 44 Sema kreeg Racham as zeun, dij stichter van Jorkeam wer, en Rekem kreeg Sammai as zeun. 45 Sammai haar ain zeun, Maön; dij zol stichter van Bet-Sur worden. 46 Kaleb zien bievraauw, Efa, schonk hom drij zeuns: Charan, Mosa en Gazez. Charan kreeg Gazez as zeun. 47 Jodai haar zès zeuns: Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa en Saäf. 48 Kaleb zien twijde bievraauw, Maächa, schonk hom twij zeuns: Seber en Tirchana. 49 Loater kreeg zai nog Saäf, dij Madmanna stichtte en ook Sewa, dij Machbena en Gibea stichtte. Kaleb haar ook nog n dochter: Achsa. 50 Kaleb haar nog meer noazoaten. De oldste zeun van Kaleb en Efrat was Chur, en dij kreeg as zeuns: Sobal, dij Kirjat-Jearim stichtte, 51 wieder Salma, dij Betlehem stichtte, en Charef, dij Bet-Gader stichtte. 52 Van Sobal, stichter van Kirjat-Jearim, stamde Haroë òf en haalfschaid van Menuchot. 53 Oet Kirjat-Jearim kommen femilies Jeter, Put, Suma en Misra en van heur stammen bewoners van Sora en Estaöl weer òf. 54 Van Salma stammen bewoners van Betlehem, Netofa en Atrot-bet-Joäb òf, en haalfschaid van Manachat, de Sorieten, 55 en wieder de femilies dij in Jabes wonen en zok op schrieverij toulegd hebben; dat binnen de femilies Tira, Sima en Sucha. Zai binnen Kenieten, dij oet Chammat kommen, woar ook de Rechabieten heerkommen binnen.

1 Kronieken 03


01Dit binnen de zeuns van David dij in Hebron geboren binnen, van de oldste òf aan: Amnon, n zeun van Achinoäm oet Jizreël; Daniël, n zeun van Abigaïl oet Karmel; 02Absalom, n zeun van Maächa, dij zulm n dochter van Talmai, keunenk van Gesur, was; Adonia, n zeun van Chaggit; 03Sefatja, n zeun van Abital; Jitream, n zeun van zien vraauw Egla. 04Dizze zès zeuns werden in Hebron geboren, woar hai zeuvenenhaalf joar regaaierde. In Jeruzalem regaaierde hai drijendatteg joar. 05Doar wer Sima geboren en Sobab, Natan en Salomo, ale vaaier zeuns van Batsua, dochter van Ammiël. 10-14 Salomo zien zeun was Rechabeam, dij zien zeun was Abia, dij zien zeun was Asa en dat ging zo in rechte lien deur langs Josafat, Joram, Achazja, Joäs, Amasja, Azarja, Jotam, Achaz, Hizkia, Manasse en Amon tot Josia. 15 Josia haar vaaier zeuns: Jochanan was de oldste, doarnoa kwammen op rieg òf: Jojakim, Sedekia en Sallum. 16 Jojakim haar twij zeuns: Jechonja en Sidkia. 17 Jechonja haar ain zeun: Assir, en dij haar weer zeuven zeuns: Sealtiël, 18 Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama en Nedabja. 19 Zeuns van Pedaja wazzen: Zerubbabel en Simi. Zeuns van Zerubbabel: Mesullam en Chananja; heur zuster haitte van Selomit. 20 Zerubbabel haar nog vief aander zeuns: Chasuba, Ohel, Berechja, Chasadja en Jusab-Chesed. 21 Zeuns van Chananja wazzen: Pelatja en Jesaja. Jesaja kreeg noazoaten in rechte lien langs Refaja, Arnan, Obadja, tot Sechanja. 22 Sechanja haar zès noazoaten: zien zeun Semaja en zien klaainzeuns Chattus, Jigal, Bariach, Nearja en Safat. 23 Nearja haar drij zeuns: Eljoënai, Chizkia en Azrikam. 24 Eljoënai haar zeuven zeuns: Hodawja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Jochanan, Delaja en Anani. 6-9 Wieder kreeg David nog negen zeuns: Jibchar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada en Elifelet, doarbie nog de zeuns van zien bievraauwen. Heur zuster haitte van Tamar.

1 Kronieken 04


01Noazoaten van Juda wazzen Peres, Chesron, Karmi, Chur en Sobal. 02Sobal zien zeun Reaja kreeg Jachat as zeun en Jachat kreeg Achumai en Lahad, aalmoal femilies oet Sora. 03Dit binnen noazoaten van de stichter van Etam: Jizreël, Jisma en Jidbas; zai haren n zuster, dij Hasselelponi haitte. 04Wieder nog Penuël, dij Gedor stichtte, en Ezer, dij Chusa stichtte. Zai wazzen mitnkander noazoaten van Chur, de oldste zeun van Efrat, dij Betlehem stichtte. 05Aschur, dij Tekoä stichtte, haar twij vraauwen: Chela en Naära. 06Naära schonk hom Achuzzam en Chefer as zeuns, en ook de stamvoaders van femilies Temen en Achastar wazzen aalmoal noazoaten van Naära. 07Zeuns van Chela wazzen: Seret, Jesochar en Etman. 08Kos kreeg Anub en Hassobeba as zeuns en hai was ook stamvoader van de femilies van Archachel, dij n zeun van Harum was. 09Jabes ston hoger aanschreven as zien bruiers; zien moeke haar hom Jabes nuimd, omreden zai haar hom mit n bult pien op wereld brocht, zo as ze zee. 10 Jabes zulm beedde tou de God van Israël: "Zegen mie toch en geef mie n groot bezit aan grond. Loat joen haand mie woaren veur t kwoad, dat ik gain pien lieden huif." God gaf hom woar e om vroagd haar. 11 Kelub, n bruier van Sucha, kreeg Mechir as zeun ; dij wer voader van Eston. 12 Eston kreeg Bet-Rafa, Paseach en ook Techinna, dij de stad Nachas stichtte. Dit wazzen de lu oet Recha. 13 Zeuns van Kenaz wazzen: Otniël en Seraja; Chatat en Meonotai wazzen weer zeuns van Otniël. 14 Meonotai kreeg Ofra, en Seraja kreeg Joäb, dij Gai-Charasim stichtte; dat wer zo nuimd, omdat doar ambachtslu woonden. 15 Zeuns van Kaleb, zulm n zeun van Jefunne, wazzen: Iru, Ela en Naäm. Kenaz was n zeun van Ela. 16 Zeuns van Jehallelel wazzen: Zif en Zifa, Tireja en Asarel. 17 Zeuns van Ezra wazzen: Jeter, Mered, Efer en Jalon. Mered traauwde mit Bitja, n dochter van farao. Zai schonk hom drij kinder: Mirjam, Sammai en Jisbach; dij leste wer stichter van Estemoä. Dit wazzen noazoaten van Bitja. 18 Mered zien Jeudse vraauw schonk hom Jered, dij Gedor stichtte, wieder Cheber, dij Socho stichtte en ook nog Jekutiël, stichter van Zanoäch. 19 Hodia zien vraauw, dij n zuster van Nacham was, brochde de stichter van Keïla, de Garmietenstad, en van Estemoä, stad van de Maächatieten, op wereld. 20 Zeuns van Simon wazzen: Amnon en Rinna, Ben-Chanan en Tilon. Zeuns van Jisi: Zochet en Ben-Zochet. 21 Noazoaten van Juda's zeun Sela wazzen: Er, dij Lecha stichtte; Lada, dij Maresa stichtte; en de linnenweversfemilies dij in Bet-Asbea woonden. 22 Wieder nog Jokim; de börgers van Kozeba; en Joäs en Saraf, dij in Moäbitische femilies traauwd binnen en loater noar Betlehem weeromgingen; mor dat was al n hail zet leden. 23 Dat wazzen poddebakkers, bie keunenk in dainst, en zai woonden in Netaïm en Gedera. 24 Zeuns van Simeon wazzen: Nemuël, Jamin, Jarib, Zerach en Saül. 25 Saül haar n zeun, Sallum; dij was de voader van Mibsam en dij weer van Misma. 26 Noazoaten van Misma wazzen: zien zeun Chammuël; dij was de voader van Zakkur en dij weer van Simi. 27 Simi haar zestien zeuns en zès dochters, mor zien bruiers haren nait veul kinder, zodat t haile geslacht van Simeon nait zo veul noazoaten telde as dij van Juda. 28 Zai woonden in Berseba, Molada en Chasar-Suäl, 29 in Bilha, Esem en Tolad, 30 in Betuël, Chorma en Siklag, 31 in Bet-Hammarkabot, Chasar-Susim, Bet-Biri en Saäraïm. Dit wazzen heur aigen steden tot aan tied dat David keunenk wer. 32 Wieder woonden zai nog in Etam en Aïn, in Rimmon, Tochen en Asan, vief ploatsen, 33 mit ale dörpen in de omstreken dij doar bie heurden, tot Baäl aan tou. Zai haren heur aigen woonploatsen en heur aigen femilieregisters. 34 Heur femilie-oldsten wazzen: Mesobab, Jamlech en Josa, dij n zeun van Amasja was, 35 Joël en Jehu, dij n zeun van Josibja was; - Josibja was n zeun van Seraja en dij weer van Asiël. 36 Wieder Eljoënai, Jaäkoba, Jesochaja, Asaja, Adiël, Jesimiël, Benaja 37 en Ziza, dij n zeun van Sifi was en langs de opgoande lien van Allon, Jedaja en Simri, n noazoat van Semaja. 38 Aal dizze lu, mit heur noam bekend, wazzen femilie-oldsten. Heur femilies braaidden zok staark oet. 39 Doarom trokken ze noar t westen, noar Gedor, en gingen doarvandoan de leegte in noar t oosten om waaidegrond veur heur schoapen te zuiken. 40 Doar trovven ze goud en gaail gruinlaand aan. t Laand dat vrouger bewoond wer deur Cham zienent, was n vredeg laand mit veul roemte en rust. 41 In tied van keunenk Hizkia van Juda kwammen dij femilie-oldsten, dij bie heur noamen beschreven binnen, dit laand binnenvalen. Ze vernailden ale tènten en hoezen dij doar stonden, ze juigen aal t volk vot en ze binnen der zulm wonen goan tot vandoag aan tou. Doar was ja goud gruinlaand veur heur schoapen. 42 Viefhonderd man van Simeon zien stam gingen noar de baargen van Seïr onder laaiden van Pelatja, Nearja, Refaja en Uzziël, aalmoal zeuns van Jisi. 43 Doar muiken ze de Amalekieten dood, dij der nog over wazzen, en vanòf dij tied woonden ze doar tot vandoag aan tou.

1 Kronieken 05


01Zeuns van Ruben, de oldste zeun van Israël. Hai was wel de eerstgeborene, mor omdat hai zien voaders bèr onteerd haar, wer t eerstgeboorterecht overdroagen aan noazoaten van Jozef, n aander zeun van Israël; mor dij wer nait as eerstgeborene in t register bieschreven. 02Juda was wel de machtegste maank zien bruiers en ain van zien noazoaten wer stamoldste, mor t eerstgeboorterecht ging noar Jozef. 03Zeuns van Ruben, de oldste zeun van Israël, wazzen: Chanoch en Pallu, Chesron en Karmi. 04Noazoaten van Joël binnen, in rechte lien: Semaja, Gog, Simi; 05Micha, Reaja, Baäl, 06en Beëra. Dizze Beëra wer deur keunenk Tiglatpileser van Assyrië as balleng votvoerd; hai was doudestieds stamoldste van de stam Ruben. 07Zien stamgenoten dij mit heur geslachten in de registers inschreven stoan, wazzen: Jeïel, de aanvoerder, Zecharja en Bela. 08Bela, was n zeun van Azaz, dij weer n zeun van Sema was en dij weer van Joël. Hai woonde in kontrainen van Aroër tot aan Nebo en Baäl-Meon tou. 09De stam Ruben woonde in n laandstreek, dat noar t oosten tot aan de woestijn bie de revier de Eufraat laip. Zai haren der in Gilead wat vij aangaait, ja oardeg wat bieboerked. 10 In tied van keunenk Saul begunden zai n oorlog tegen de Hagrieten. Dou ze dij overmeesterd haren, gingen ze in heur tènten langs de haile oostkaant van Gilead wonen. 11 De noazoaten van Gad woonden in n streek, dij tegen t laand van Ruben aan lag, in Basan tot aan Salka tou. 12 Joël was stamoldste en Safam was twijde man; wieder woonden in Basan Janai en Safat, 13 en heur stamgenoten Michaël, Mesullam, Seba, Jorai, Jakan, Zia en Eber, femilie-oldsten van zeuven femilies. 14 Zai wazzen noazoaten van Abichaïl, dij n zeun van Churi was, en dij weer van Jaroäch en dat zo in opgoande lien van Gilead, Michaël, Jesisai, Jachdo tot Buz. 15 Achi, n zeun van Abdiël, dij weer n zeun van Guni was, was de overste van dij femilies. 16 Zai woonden in Gilead, in Basan en heur omstreken en op ale waaidegronden van Saron. 17 Aal dij femilies werden bieschreven in de registers, dou Jotam keunenk van Juda was en Jerobeam keunenk van Israël. 18 Stammen van Ruben, Gad en haalfschaid van Manasse haren n leger van vaaiernvattegdoezend zeuvenhonderdsesteg man, aalmoal soldoaten dij weerboar wazzen en woapens, zo as schild, sweerd en pielenboog goud hantaaiern konden. 19 Zai gingen op t oorlogspad tegen de Hagrieten en ook tegen Jetur, Nafis en Nodab. 20 Deurdat zai hulpen werden, kregen ze de Hagrieten en aal dij bie heur wazzen, in heur macht. Bie t vechten raipen zai God aan en omdat zai haildaal op hom vertraauwden, luit God zok verbeden. 21 Ze nammen aal t vij van de Hagrieten mit: fieftegdoezend kemélen, twijhonderdfieftegdoezend schoapen en twijdoezend ezels. Boetendes nog honderddoezend man aan volk. 22 Der wazzen n bult doden valen, want God was ja zulm t gevecht aangoan. Ze bleven in dij kontrainen wonen tot aan tied van ballengschop tou. 23 Haalfschaid van Manasse's stam woonde in de streken van Basan tot aan Baäl-Hermon en tot aan Senir in de Hermonbaargen. Zai wazzen mit n haile bult volk. 24 Heur femilie-oldsten wazzen Efer, Jisi, Eliël, Azriël, Jirmeja, Hodawja en Jachdiël, aalmoal krachtege manlu, hoog in aanzain. 25 Mor zai draaiden de God van heur veurolders rug tou en ze gavven zok òf mit de goden van de inlandse volken, dij God veur heur oetreud haar. 26 Doarom brochde de God van Israël keunenk Pul van Assyrië, dij ook bekend was as Tiglatpileser, der tou om de stammen Ruben, Gad en haalf Manasse as ballengs weg te brengen. Dij brochde heur noar Chalach, Chabor, Hara en de revier Gozan. Doar wonen ze tot vandoag aan tou. 27 Levi haar drij zeuns: Gerson, Kehat en Merari. 28 Kehat haar vaaier zeuns: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël. 29 Amram haar twij zeuns: Aäron en Mozes en n dochter: Mirjam. Aäron haar vaaier zeuns: Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. 30-40 Noazoaten van Eleazar in rechte lien wazzen: Pinechas, Abisua, Bukki, Uzzi, Zerachja, Merajot, Amarja, Achitub, Sadok, Achimaäs, Azarja, Jochanan, Azarja, de priester dij as eerste dainstdee in tempel dij Salomo in Jeruzalem baauwde, Amarja, Achitub, Sadok, Sallum, Chilkia, Azarja, Seraja en Josadak. 41 Dou de HEER t haile volk van Juda en Jeruzalem deur Nebukadnessar wegbrengen luit, was Josadak ain van dij ballengs.

1 Kronieken 06


01Levi haar drij zeuns: Gerson, Kehat en Merari. 02Gerson zien zeuns haitten van Libni en Simeï. 03Zeuns van Kehat binnen: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël. 04Zeuns van Merari binnen: Machli en Musi. Dit binnen femilieregisters van de Levieten. 05Noazoaten van Gerson in rechte lien binnen: Libni, Jachat, Zimma, 06Joäch, Iddo, Zerach en Jeaterai. 07Noazoaten van Kehat in rechte lien binnen: Amminadab, Korach, Assir, 08Elkana, Ebjasaf, Assir, 09Tachat, Uriël, Uzzia en Saül. 10 Zeuns van Elkana binnen: Amasai, Achimot 11 en Elkana. Noazoaten van Elkana in rechte lien binnen Sofai, Nachat, 12 Eliab, Jerocham, Elkana en Samuël. 13 Zeuns van Samuël binnen: Wasni, de oldste en Abia. 14 Noazoaten van Merari in rechte lien binnen: Machli, Libni, Simi, Uzza, 15 Sima, Chaggia en Asaja. 16 Dit binnen dijgenen dij deur David as veurzanger veur de zangkoren aansteld werden, dou de aark in tempel van de HEER op zien stee zet was. 17 Zai stonden eerder veur de tabbernoakel, veur de soamenkomsttènt, en verrichtten heur zangdainst op n menaaier zo as veurschreven was. Dat deden zai zo, totdat Salomo t hoes van de HEER in Jeruzalem baauwde. 18 Dit binnen dijgenen, dij dit amt op dat stee van voader op zeun vervulden: Heman, veurzanger oet de femilie van Kehat; hai was n zeun van Joël, dij weer n zeun van Samuël was, 19 en dij weer van Elkana en dat zo terog via Jerocham, Eliël, Toäch, 20 Suf, Elkana, Machat, Amasai, 21 Elkana, Joël, Azarja, Sefanja, 22 Tachat, Assir, Ebjasaf, Korach, 23 Jishar, tot Kehat, dij n zeun van Levi was en dij weer van Israël. 24 Aan rechterkaant noast hom ston Asaf, zien stamgenoot. Asaf was n zeun van Berechja, dij weer n zeun van Sima was, 25 en dij weer van Michaël en dat zo terog via Baäseja, Malkia, 26 Etni, Zerach, Adaja, 27 Etan, Zimma, Simi, 28 tot Jachat, dij n zeun van Gerson was en dij weer van Levi. 29 Aan linkerkaant noast hom stonden zien stamgenoten, noazoaten van Merari: Etan, dij n zeun van Kisi was, en dij weer van Abdi en dat zo terog via Malluch, 30 Chasabja, Amasja, Chilkia, 31 Amsi, Bani, Semer, 32 Machli, tot Musi, dij n zeun van Merari was en dij weer van Levi. 33 De aandere Levieten mozzen dainstdoun mit alderhand soort waark in de tabbernoakel, t hoes van God. 34 Mor Aäron en zien noazoaten wazzen de ainegsten dij dainstdoun moggen aan t altoar veur brandovvers en t altoar veur reukovvers. Zai deden t waark in t haailegste van t haailegste om veur Israël verzoenen te kriegen zo as Mozes, de knecht van God, heur opdroagen haar. 35 Dit wazzen de noazoaten van Aäron in rechte lien: Eleazar, dij weer voader van Pinechas was en dij weer van Abisua 36 en zo wieder via Bukki, Uzzi, Zerachja, 37 Merajot, Amarja, Achitub, 38 Sadok, tot Achimaäs. 39 In dizze kontrainen konden de Levieten heur tèntenkampen opbaauwen; t eerste löt was veur de femilie van Kehat, noazoaten van Aäron. 40 Zai kregen Hebron in t stamlaand van Juda mit ale omliggende waaidegronden. 41 Mor de dörpen en akkers om de stad tou werden aan Kaleb geven, n zeun van Jefunne. 42 Aan de noazoaten van Aäron wer wieder Hebron ook as vrijstad geven mit de ploatsen Libna, Jattir, Estemoä, 43 Chilez, Debir, 44 Asan en Bet-Semes, aalmoal vrijploatsen mit omliggende waaidegronden. 45 In t stamlaand van Benjamin kregen ze nog Geba, Alemet en Anatot mit omliggende waaidegronden. Mitnkander kregen dizze femilies dattien steden mit omliggende waaidegronden. 46 Aan de aander noazoaten van Kehat werden veur heur femilies deur te lötten tien steden touwezen in t stamlaand in t westen van Manasse. 47 Aan noazoaten van Gerson werden veur heur femilies dattien steden touwezen in t stamlaand van Issachar, Aser, Naftali en van Manasse in Basan. 48 Aan noazoaten van Merari werden veur heur femilies deur te lötten twaalf steden touwezen van de stammen Ruben, Gad en Zebulon. 49 Isrelieten schonken dus aal dizze steden mit omliggende waaidegronden aan de Levieten. 50 Ale steden dij hier net nuimd binnen en dij in t stamlaand van Juda, Simeon en Benjamin liggen, werden heur deur t lötten touwezen. 51 Noazoaten van Kehat kregen veur heur femilies ook n poar steden touwezen in t stamlaand van Efraïm. 52 Ze kregen de vrijstad Sichem mit omliggende waaidegronden, n stad in de baargen van Efraïm, en wieder de vrijsteden Gezer, 53 Jokmeam, Bet-Choron, 54 Ajjalon en Gat-Rimmon, elk mit omliggende waaidegronden. 55 Aal de aander noazoaten van Kehat kregen veur heur femilies de steden Aner en Bileam mit omliggende waaidegronden in t westen van Manasse. 56 Noazoaten van Gerson kregen veur heur femilies de steden Golan in Basan, en Astarot, elk mit omliggende waaidegronden in Oost-Manasse. 57 In t stamlaand van Issachar kregen ze Kedes, Daberat, 58 Ramot en Anem mit omliggende waaidegronden. 59 Van t laand van stam Aser kregen ze Masal en Abdon, 60 Chukok en Rechob mit omliggende waaidegronden, 61 en van t stamlaand van Naftali kregen ze Kedes in Galilea, Chammon en Kirjataïm, elk mit omliggende waaidegronden. 62 Ale aandern, noazoaten van Merari, kregen in t laand van stam Zebulon Rimmono en Tabor mit omliggende waaidegronden. 63 Aan aanderkaant Jordaan, aan oostzied, kregen ze oet t stamlaand van Ruben: Beser woar t laand nog nait toumoakt was, en Jahas mit omliggende waaidegronden, 64 en wieder Kedemot en Mefaät, elk mit omliggende waaidegronden. 65 In t stamlaand van Gad kregen ze Ramot in Gilead, Machanaïm, 66 en wieder Chesbon en Jazer, elk mit omliggende waaidegronden.

1 Kronieken 07


01Issachar haar vaaier zeuns: Tola, Pua, Jasub en Simron. 02Zeuns van Tola wazzen: Uzzi, Refaja, Jeriël, Jachmai, Jibsam en Semuël. Zai stonden in de registers as femilie-oldsten van Tola en weerboare lu. In tied van David wazzen dij femilies mit 22.600 man. 03Uzzi was voader van Jizrachja; Jizrachja haar vief zeuns: Michaël, Obadja, Joël en Jissia, mitnkander vief femilie-oldsten. 04Zai haren zoveul vraauwen en kinder, dat oet heur femilies 36.000 man aan troepen op n bainen brocht worden kon. 05Mitnkander stonden der van de femilies van Issachar 87.000 soldoaten in de registers optaikend. 06Benjamin haar drij zeuns: Bela, Becher en Jediaël. 07Bela haar vief zeuns: Esbon, Uzzi, Uzziël, Jerimot en Iri. Dat wazzen femilie-oldsten en weerboare lu. Mitnkander stonden van heur 22.034 man in de registers optaikend. 08Becher haar negen zeuns: Zemira, Joäs, Eliëzer, Eljoënai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot en Alemet, aalmoal zeuns van Becher. 09Dat wazzen aalmoal femilie-oldsten en weerboare manlu. In de registers stoan veur de femilies van dizze femilie-oldsten mitnkander 22.200 weerboare manlu optaikend. 10 Jediaël was voader van Bilhan. Zeuns van Bilhan: Jeüs, Benjamin, Ehud, Kenaäna, Zetan, Tarsis en Achisachar, 11 aalmoal noazoaten van Jediaël. Ze wazzen aalmoal femilie-oldsten en weerboare lu. Van heur femilies deden 17.200 man dainst in t leger. 12 Suppim en Chuppim wazzen zeuns van Ir; Chusim was zeun van Acher. 13 Zeuns van Naftali wazzen: Jachasiël, Gunni, Jeser en Sallum, zeuns van Bilha. 14 Manasse was voader van Asriël. Bie zien Aramese bievraauw kreeg hai nog Machir, de voader van Gilead. 15 Machir koos vraauwen veur Chuppim en Suppim. Zien zuster haitte Maächa. n Aander haitte Selofchad en dij kreeg allain dochters. 16 Machir zien vraauw Maächa kreeg n zeun dij zai Peres nuimde; zien bruier haitte Seres. Seres haar twij zeuns: Ulam en Rekem. 17 Ulam was de voader van Bedan. Dit wazzen de noazoaten van Gilead, zeun van Machir, zeun van Manasse. 18 Machir zien zuster Molechet kreeg: Ishod, Abiëzer en Machla. 19 Semida haar vaaier zeuns: Achjan, Sechem, Likchi en Aniam. 20 Noazoaten van Efraïm in rechte lien wazzen: Sutelach, Bered, Tachat, Elada, Tachat, 21 Zabad en Sutelach. Oorspronkelke inwoners van Gat brochde Ezer en Elad, Efraïm zien aander zeuns, om haals, dou dij heur vij stelen wollen. 22 Heur voader Efraïm was doar laank over in raauw en zien femilie kwam bie hom om hom te troosten. 23 Dij haar noatied weer omgang mit zien vraauw en dij kwam weer in verwachten. Zai kreeg n zeun, dij nuimde hai Beria, om de ramp dij over zien hoes kommen was. 24 Beria kreeg n dochter Seëra; zai stichtte Beneden-Bet-Choron, Boven-Bet-Choron en Uzzen-Seëra. 25-27 Hai haar ook n zeun, Refach. Noazoaten van dij Refach in rechte lien wazzen Resef, Telach, Tachan, Ladan, Ammihud, Elisama, Nun en Jozua. 28 Heur grond mit heur woonsteden: Betel mit dörpen doaromtou, in t oosten Naäran, in t westen Gezer, elk mit dörpen rondomheer, wieder Sichem tot aan Ajja mit omliggende dörpen. 29 De stam Manasse haar in bezit: Bet-San, Taänach, Megiddo en Dor, elk mit dörpen doaromtou. In aal dij ploatsen woonden noazoaten van Jozef, zeun van Israël. 30 Kinder van Aser wazzen: Jimna, Jiswa, Jiswi, Beria en heur zuster Serach. 31 Kinder van Beria wazzen: Cheber en Malkiël, stichter van Bir-Zaït. 32 Cheber was de voader van Jaflet, Somer, Chotam en heur zuster Sua. 33 Zeuns van Jaflet wazzen: Pasach, Bimhal en Aswat, dat wazzen de zeuns van Jaflet. 34 Zeuns van Semer wazzen: Achi en Roga, Jechubba en Aram. 35 Zeuns van zien bruier Helem wazzen: Sofach, Jimna, Seles en Amal. 36 Zeuns van Sofach wazzen: Suach, Charnefer, Suäl, Beri en Jimra, 37 Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran en Beëra. 38 Zeuns van Jeter wazzen: Jefunne, Pispa en Ara. 39 Zeuns van Ulla wazzen: Arach, Channiël en Risja. 40 Dat wazzen aalmoal noazoaten van Aser, femilie-oldsten, flinke en weerboare lu en de notoabeln maank de stamlaaiders. In heur registers stonden zesentwinnegdoezend man optaikend, dij aalmoal onder de woapens roupen worden konden.

1 Kronieken 08


012 Benjamin kreeg vief zeuns; van de oldste òf aan wazzen dat Bela, Asbel, Achrach, Nocha en Rafa. 03Bela haar as zeuns: Addar, Gera en Abihud, 04Abisua, Naäman en Achoäch 05Gera, Sefufan en Churam. 06En dit binnen Echud zien zeuns - zai wazzen femilie-oldsten van de inwoners van Geba, dij as ballengs noar Manachat voerd werden: 07Naäman, Achia en Gera. Gera voerde heur vot. Hai kreeg Uzza en Achichud. 08Sacharaïm woonde op de vlakte van Moäb; hai stuurde zien vraauwen Chusim en Baära vot. 09Noatied kreeg hai bie zien vraauw Chodes de zeuns: Jobab, Sibja, Mesa en Malkam, 10 Jeüs, Sochja en Mirma. Dizze zeuns wazzen femilie-oldsten. 11 Bie Chusim haar hai al Abitub en Elpaäl kregen. 12 Zeuns van Elpaäl wazzen: Eber, Misam en Semed, dij Ono en Lod mit ploatsen doaromtou sticht het, 13 en Beria en Sema. Dij wazzen femilie-oldsten van t volk van Ajjalon, dij inwoners van Gat votjagd hebben. 14 Achio, Sasak en Jeremot, 15 Zebadja, Arad en Eder, 16 Michaël, Jispa en Jocha wazzen aalmoal zeuns van Beria. 17 Zebadja, Mesullam, Chizki en Cheber, 18 Jismerai, Jizlia, en Jobab wazzen zeuns van Elpaäl. 19 Jakim, Zichri en Zabdi, 20 Eliënai, Silletai en Eliël, 21 Adaja, Beraja en Simrat wazzen zeuns van Simi. 22 Jispan, Eber en Eliël, 23 Abdon, Zichri en Chanan, 24 Chananja, Elam en Antotia, 25 Jifdeja en Peniël wazzen zeuns van Sasak. 26 Samserai, Secharja en Atalja, 27 Jaäresja, Elia en Zichri wazzen zeuns van Jerocham. 28 Zai wazzen aalmoal femilie-oldsten, overstes over heur geslachten, dij in Jeruzalem woonden. 29 In Gibeon woonde de stichter van Gibeon; zien vraauw haitte Maächa. 30 Zien zeuns wazzen Abdon, de oldste, en wieder Sur, Kis, Baäl en Nadab, 31 Gedor, Achio en Zecher. 32 Miklot kreeg Simea as zeun. Zai deden net as heur femilie en gingen bie heur in Jeruzalem wonen. 33 Ner kreeg n zeun Kis; Kis kreeg Saul en Saul kreeg Jonatan, Malkisua, Abinadab en Esbaäl. 34 Zeun van Jonatan was Meribbaäl. Meribbaäl kreeg Micha. 35 Zeuns van Micha wazzen: Piton, Melech, Tarea en Achaz. 36 Achaz kreeg n zeun Jehoädda, Jehoädda kreeg Alemet, Azmawet en Zimri. Noazoaten van Zimri in rechte lien wazzen Mosa, 37 Bina, Rafa, Elasa en Asel. 38 Asel kreeg zès zeuns; dij haitten Azrikam, Bocheru, Jismaël, Searja, Obadja en Chanan, dat wazzen aalmoal zeuns van Asel. 39 Asel zien bruier Esek kreeg drij zeuns: Ulam was de oldste, Jeüs de twijde en Elifelet de daarde. 40 Ulam zien zeuns wazzen kerels dij zok weren konden, beste boogschutters. Zai kregen n haile bult zeuns en klaainzeuns, wel honderdfiefteg. Dat wazzen aalmoal noazoaten van Benjamin.

1 Kronieken 09


01Op dij menaaier werden aal Isrelieten in t stamregister opschreven, dat in t bouk van de keunenks van Israël opnomen is. Jeuden wazzen noar Babel tou votvoerd, omdat ze ontraauw west haren aan God. 02De oorspronkelke inwoners kwammen weerom noar heur aigen bezittens in heur aigen steden: de gewone Isrelieten en de priesters, Levieten en tempelknechten. 03In Jeruzalem gingen gounent oet de stammen van Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse wonen: 04Utai oet de femilie van Juda zien zeun Peres; zien veurolders wazzen in opgoande lien Ammihud, Omri, Imri en Bani. 05Van de Silonieten: Asaja, d oldste, en zien zeuns. 06Oet de femilie van Zerach: Jeüel. Aal dij femilies wazzen mitnkander zeshonderdnegenteg man. 07Oet de stam van Benjamin: Sallu, dij n zeun van Mesullam was, n zeun van Hodawja en dij weer van Hassenua; 08Jibneja, n zeun van Jerocham; Ela, n zeun van Uzzi, dij weer ain van Michri was; en Mesullam dij n zeun van Sefatja was, dij weer ain van Reüel was en dij weer van Jibnia. 09Aal mitnkander wazzen der negenhonderdzesenfiefteg noazoaten van Benjamin. Dat wazzen aalmoal femilie-oldsten. 10 Wieder woonden doar de priesters Jedaja, Jojarib, Jachin, 11 en Azarja, de hoogste in t hoes van God, dij via Chilkia, Mesullam, Sadok en Merajot in rechte lien van Achitub ofstamde, 12 en Adaja dij ain van Jerocham was, en dij van Paschur en dij weer van Malkia, en wieder nog Masai, dij via Adiël, Jachzera, Mesullam en Mesillemit in rechte lien van Immer ofstamde. 13 Dat wazzen aalmoal de oldsten van de priesterfemilies van mitnkander zeuventienhonderdsesteg man, lu van aanzain dij haildaal bie de eredainsten in tempel van God betrokken wazzen. 14 Wieder woonden doar de Levieten: Semaja, dij in rechte lien via Chassub, Azrikam en Chasabja van Merari ofstamde; 15 en Bakbakkar, Cheres, Galal en Mattanja, dij n zeun van Micha was, n zeun van Zichri, dij weer ain van Asaf was; 16 en wieder Obadja dij n zeun van Semaja was, ain van Galal en dij weer van Jedutun; en Berechja, dij n zeun van Asa was, ain van Elkana dij in n dörp bie Netofa woonde. 17 Wieder woonden doar de poortwachters: Sallum, Akkub, Talmon en Achiman, woar Sallum de hoogste van was. 18 Zien noazoaten holden tot vandoag aan tou de wacht bie de poort aan de oostzied, de Keunenkspoort. Zai haren aaltied al poortwachters bie t kaamp van de Levieten west. 19 Sallum, n zeun van Kore, dij ain van Ebjasaf was, en dij weer ain van Korach, was mit zien femilie touzichtholder bie de ingang van de tènt, net zo as heur veurolders eertieds al touzicht huilen bie de ingang noar t kaamp van de HEER. 20 Pinechas, Eleazar zien zeun, haar doudestieds laaiden over heur had en de HEER haar hom dou biestoan. 21 Zecharja, Meselemja zien zeun, ston op wacht bie de ingang van de soamenkomsttènt. 22 Mitnkander wazzen der twijhonderdtwaalf man dij oetkozen wazzen as poort- en drumpelwachters. Heur noamen stonden optaikend in de registers van heur dörpen. Heur veurolders wazzen in heur amt al aansteld deur David en Samuël, de profeet. 23 Zai en heur noazoaten mozzen touzicht holden op de ingangen van tènt van de HEER en poorten van tempel volgens n vaast wachtreuster. 24 Poortwachters stonden aan vaaier kanten op wacht: aan de oostkaant en westkaant, en aan noordkaant en zuudkaant. 25 Heur femilie oet de dörpen rondomheer kwam aalgedureg n week over om mit heur wacht te lopen. 26 Want dij vaaier vernoamste poortwachters, aal vaaier Levieten ja, haren amtshaalve ook touzicht op de vertrekken en de veurroadkoamers van t hoes van God. 27 Zai slaipen ook stoef bie t hoes van God. Dag en naacht mozzen zai ja touzicht holden en ale mörgens poorten opendoun. 28 Gounent van heur mozzen zörgen dat ales wat bie dainst neudeg was, bie t hèn- en weerombrengen teld wer. 29 Aandern wazzen weer aansteld om te zörgen veur ale aander haailege schoalen en schuddels, en veur t beste meel, de wien, de eulie, wierook en kruden. 30 Zaalfmengen mit lekker roekende kruden mog allenneg deur gounent van priesters doan worden. 31 Mattitja, n Leviet, en de oldste zeun van Sallum oet Korach zien femilie, was aansteld veur touzicht op bakkerij. 32 Aander Levieten, oet Kehat zien femilie, mozzen ale sabbatdoagen zörgen veur de teunbroden. 33 De zangers, Levitische femilie-oldsten, wazzen vrij van aander tempeldainst; dij mozzen ja al dag en naacht veur de eredainst kloarstoan. 34 Dit wazzen femilie-oldsten bie de Levieten, ook in heur ofstammen. Zai woonden in Jeruzalem. 35 In Gibeon woonde Jeïel, stichter van Gibeon, mit zien vraauw Maächa en zien zeuns. 36 De oldste haitte Abdon, de aandern haitten Sur, Kis, Baäl, Ner en Nadab, 37 Gedor, Achio, Zecharja en Miklot. 38 Miklot kreeg Simam as zeun. Zai deden net zo as heur femilie en gingen ook noar Jeruzalem te wonen, bie heur bruiers. 39 Ner kreeg n zeun Kis en Kis kreeg Saul. Saul kreeg vaaier zeuns: Jonatan, Malkisua, Abinadab en Esbaäl. 40 De zeun van Jonatan haitte Meribbaäl en Meribbaäl kreeg Micha. 41 Zeuns van Micha wazzen: Piton, Melech, Tachrea en Achaz. 42 Achaz kreeg Jara as zeun en Jara kreeg drij zeuns: Alemet, Azmawet en Zimri. Zimri kreeg Mosa 43 en Mosa kreeg Bina. Bina was de voader van Refaja, dij de voader van Elasa was en dij weer van Asel. 44 Asel haar zès zeuns. Dij haitten Azrikam, Bocheru, Jismaël, Searja, Obadja en Chanan; dat wazzen aalmoal zeuns van Asel.

1 Kronieken 10


01De Filistijnen wazzen mit Israël in gevecht. t Leger van Israël ging veur heur op loop en n bult Isrelieten sneuvelden in de baargen van Gilboä. 02De Filistijnen zatten Saul en zien zeuns stoef op hakken en ze muiken Saul zien zeuns Jonatan, Abinadab en Malkisua dood. 03Dou kreeg Saul t swoar te verduren. Boogschutters kregen hom onder schot en dou wer Saul zo benaauwd veur heur, 04dat e tegen zien woapenknecht zee: "Krieg dien sweerd en steek mie dood! Ik wil nait lieden, dat dij onbesneden haaidens de gugel mit mie hebben." Dat duurde woapenknecht nait aan: hai waaigerde. Dou kreeg Saul zulm zien sweerd en luit zok der invalen. 05Dou woapenknecht zag dat Saul dood was, luit hai zok ook in zien sweerd valen en sturf. 06Zo kwammen Saul en zien drij zeuns op ain en zulfde dag oet tied en was t ook op ainmoal doan mit zien keunenkshoes. 07Dou de Isrelieten in de vlakte vernammen dat t leger op loop goan was en dat Saul en zien zeuns dood kommen wazzen, luiten zai heur steden in steek en gingen der vandeur. Dou kwammen de Filistijnen en nuzzelden zok doarin. 08Aanderdoags, dou Filistijnen kwammen om versloagen Isrelieten te plundern, vonden ze Saul en zien drij zeuns. Ze laggen in de baargen van Gilboä. 09Zai schudden hom oet, nammen zien kop en zien woapens mit en stuurden dij mit bosschoplopers t haile Filistijnse laand deur om aan de goden en aan t volk t grode nijs te vertellen. 10 Zien woapens werden in n hoes van heur goden opsteld en zien kop wer aan tempel van Dagon vastzet. 11 Dou t volk van Jabes in Gilead vernam wat Filistijnen mit Saul doan haren, 12 gingen ale weerboare manlu op pad en nammen liggoamen van Saul en van zien zeuns mit noar Jabes. Ze begruiven heur gebainte onder n terebint in Jabes; dou vastten zai zeuven doag. 13 Saul kwam aan zien èn, omdat hai ontraauw worden was aan de HEER, omdat hai nait lusterd haar noar t woord van de HEER en omdat hai bie n wikwief om road west haar, 14 in stee van bie de HEER. Doarom haar de HEER hom doodmoakt. t Keunenkschop wer deur de HEER overdroagen op David, zeun van Isaï.

1 Kronieken 11


01Dou kwammen ale Isrelieten bie nkander bie David in Hebron en ze zeden tegen hom: "Kiek, hier bin we, joen aigen vlaais en bloud! 02Vrouger, dou Saul nog keunenk was, was ie ja al overste over t leger van Israël. Dou het de HEER, joen God, aan joe beloofd: 'Ie zellen hedder wezen over mien volk Israël. Ie zellen heur keunenk wezen.'" 03De oldsten van Israël kwammen bie de keunenk in Hebron en David sloot doar n verbond mit heur mit de HEER as getuge. Dou zaalfden zai David keunenk over Israël, zo as de HEER deur Samuël veurzegd haar. 04David ging mit t haile leger van Israël noar Jeruzalem, dat dou nog Jebus haitte; doar woonden van oldsheer de Jebusieten. 05t Volk van Jebus raip tegen David: "Ie kommen der bie ons nait in!" Evenzogoud veroverde David de baargvesting Sion, dij nou de Davidstad nuimd wordt. 06David haar beloofd, dat wèl as eerste aan n Jebusiet n klap oetdailen zol, dij zol de hoogste aanvoerder worden. Joäb, n zeun van Seruja, klaauwsterde as eerste noar boven en wer dou de eerste aanvoerder. 07David ging in de baargvesting wonen; doarom wordt dij nou de stad van David nuimd. 08Hai baauwde de stad rondomheer van de Millo òf aan aal groder, Joäb baauwde t overge van de stad weer op. 09Zo ging David aal mor wieder; hai wer aal machteger. Dat kwam, de HEER van de legermachten ston hom bie. 10 Dit binnen de vernoamste helden van David. Dij hebben hom, mit hail Israël, van ale kanten hulpen om keunenk te worden en te blieven, zo as de HEER van Israël zegd haar. 11 Dit is n liest van David zien helden: Jasobam, ain oet Chachmon, was de vernoamste van de drij grootsten. Hai bleef mit zien speer drijhonderd man de boas in ain gevecht. 12 Noa hom kwam Elazar, ain van Dodo oet Achoäch, ook ain van de drij grootsten. 13 Hai was bie David in Pas-Dammim, dou de Filistijnen doar op n akker mit n best gewas aan gaarst, bie nkander kommen wazzen veur n gevecht. t Volk was veur de Filistijnen op loop goan. 14 Elazar en zien manschappen stonden midden op t veld, ze hebben t laand holden en de Filistijnen versloagen. Zo gaf de HEER heur n grode overwinnen. 15 Op n moal gingen drij van de datteg aanvoerders noar David tou in zien hool in de rotsen bie Adullam. t Leger van de Filistijnen lag in dij tied in de leegte van Refaïm. 16 David huil zok schoel in zien vesting en in Betlehem lag n peleton Filistijnen. 17 Inainen kreeg David slim dörst en vruig: "Wèl kin mie wat wotter te drinken hoalen oet wotterput bie de poort van Betlehem?" 18 De drij aanvoerders broken dou dwaars deur t Filistijnse legerkaamp hèn, huilen wotter oet de put bie de poort van Betlehem en brochten dat noar David tou. Mor David wol der nait van drinken; hai goot t over grond as n ovver veur de HEER. 19 "Mien God mag mie der veur bewoaren dat ik zukswat doun zol," raip hai. "Zol ik t bloud van dizze manlu drinken kinnen? Zai hebben mie dat ja mit gevoar veur aigen levent brocht!" Doarom wol e der niks van opdrinken. Mor zukswat haren dij drij helden toch mor even doan. 20 Absai, n bruier van Joäb, was de vernoamste van dizze drij. Hai bleef mit zien speer wel drijhonderd man de boas. Zo kreeg hai n bult aanzain bie de drij grootsten. 21 Hai was aanvoerder van baaide aandern en was meer in reken as zai, mor tegen de grootste drij kon hai nait op. 22 Benaja, n zeun van Jojada oet Kabseël, was n dapper man, dij al n bult dikke doaden doan haar. Hai kreeg baaide zeuns van Ariël oet Moäb der onder. En op n aander dag, dou der snij lag, luit hai zok in n koel zakken en muik n laiw dood, dij doarin zat. 23 Dij aigenste Benaja sluig ook n moal n Egyptenoar dood, n boom van n kerel van meer as twij meter. Dij Egyptenoar haar n speer in haand as boom van n weefstèl. Benaja kwam mit n knuppel op hom òf, haauwde hom zien speer tou handen oet en stook hom doar dood mit. 24 Zokse dingen dee Benaja, zeun van Jojada, en zo kreeg hai n bult aanzain bie de drij grootsten. 25 Maank dij datteg helden ston hai hoog aanschreven; toch kon hai zok nait meten mit de drij grootsten. David muik hom overste van zien garde. 26 Bie de helden van t leger heurden wieder nog: Asaël, n bruier van Joäb; Elchanan, ain van Dodo oet Betlehem; 27 Sammot oet Harror, en Cheles oet Pelon; 28 Ira, ain van Ikkes oet Tekoä, en Abiëzer oet Anatot; 29 Sibbechai oet Chusa en Ilai oet Achoäch; 30 Maharai en Cheled, ain van Baäna, aalbaaident oet Netofa; 31 Itai, ain van Ribai oet Gibea in Benjamin, en Benaja oet Piraton; 32 Churai oet Nachale-Gaäs en Abiël oet Araba; 33 Azmawet oet Bacharum en Eljachba oet Saälbon; 34 Hasem oet Gizon en Jonatan, ain van Sage oet Harar; 35 Achiam, n zeun van Sachar, ook oet Harar en Elifal, n zeun van Ur; 36 Chefer oet Mechera en Achia oet Pelon; 37 Chesro oet Karmel en Naärai, n zeun van Ezbai; 38 Joël, n bruier van Natan en Michbar, n zeun van Hagri; 39 Selek oet Ammon en Nachrai oet Beërot, woapendroager van Joäb, n zeun van Seruja; 40 Ira en Gareb, aalbaaident oet Jeter; 41 Uria, de Hethiet, en Zabad, n zeun van Achlai; 42 Adina, n zeun van Siza; hai was n aanvoerder oet de stam van Ruben en hai haar datteg man bie zok; 43 Chanan, n zeun van Maächa, en Josafat oet Meten; 44 Uzzia oet Astarot, en Sama en Jeïel, zeuns van Chotam oet Aroër; 45 Jediaël, n zeun van Simri, en zien bruier Jocha oet Tis; 46 Eliël oet Machanaïm, Jeribai en Josawja, zeuns van Elnaäm, en Jitma oet Moäb; 47 Eliël, Obed, en Jaäsiël oet Soba.

1 Kronieken 12


01Dit binnen de manlu dij zok in Siklag bie David aansloten. Hai was dou ja al bie Saul, ain van Kis zienent, votjagd. t Wazzen aalmoal helden, fikse lu in t vechten. 02Ze wazzen woapend mit pielenbogen en stainslingers en ze konden net zo goud mit linkerhaand as mit rechterhaand schaiten en slingern. Zai kwammen net as Saul oet stam van Benjamin. 03t Wazzen Achiëzer, de aanvoerder, en Joäs, zeuns van Semaä oet Gibea. Wieder Jeziël en Pelet, zeuns van Azmawet; Beracha en Jehu oet Anatot; 04Jismaja oet Gibeon, ain van de datteg helden en alderdeegs heur aanvoerder; 05Jirmeja, Jachaziël, Jochanan en Jozabad oet Gedera; 06Eluzai, Jerimot, Bealja, Semarja en Sefatja oet Charuf; 07Elkana, Jissia, Azarel, Joëzer en Jasobam, noazoaten van Korach; 08Joëla en Zebadja, zeuns van Jerocham oet Gedor. 09Ook oet de stam van Gad sloten zok gounent bie David aan in zien vesting in de wildernis, aalmoal fikse kerels, kloar om te vechten, mit schilden en speren; ze zagen der oet as laiwen en ze wazzen zo rad as gazellen in de baargen. 10 Ezer was heur aanvoerder, Obadja was twijde man en Eliab daarde; 11 de vaaierde was Mismanna, de viefde Jirmeja, 12 de zèsde Attai, de zeuvende Eliël, 13 de aachtste Jochanan, de negende Elzabad, 14 de tiende Jirmeja en de elfde Machbannai. 15 Dizzent kwammen oet de stam van Gad en wazzen aalmoal aanvoerders in t leger; de lutjeste telde veur honderd man en de grootste wel veur doezend. 16 Dat wazzen de kerels dij de Jordaan overstoken in de eerste moand dou dij aan ale kanten oetstreek. Zai hebben dou aal t volk in de leegtes aan weerskanten noar t oosten en t westen op loop jagd. 17 Op n moal kwammen der n man of wat van de Benjaminieten en van de Judeeërs bie de vesting van David. 18 David kwam noar boeten, heur in de muit en zee: "As ie mit goie bedoulens hier kommen binnen en mie helpen willen, den bin ik joen man. Mor as ie mie aan mien vijanden verroaden willen, aalhouwel ik niks verkeerds doan heb, mag de God van ons veurolders dat den zain en joe stravven." 19 Dou kwam der n gaist over Amasai, de aanvoerder van de datteg helden: "Wie heuren bie joe, David! Wie heuren bie joe, zeun van Isaï! Vree mit joe en vree mit aal wèl joe helpen wil. Joen God zel joe ja helpen." Dou nam David heur op in zien leger en muik heur aanvoerders. 20 Laipen ook gounent oet Manasse over noar David dou hai mit de Filistijnen optrok om tegen Saul te vechten. Zai hebben de Filistijnen op t lest nait hulpen, omdat de stadsvorsten hom noa overleg votstuurd haren. Ze mainden, David zol wel ais noar Saul overlopen kinnen en dat zol heur den de kop kosten. 21 Dou David noar Siklag terugtrok, laipen der n stokkewat van Manasse noar hom over: Adnach, Jozabad, Jediaël, Michaël, Jozabad, Elihu en Silletai, aalmoal aanvoerders over doezend man oet Manasse. 22 Dij hebben David hulpen bie t opbaauwen van zien leger; t wazzen stok veur stok fikse kerels en zai werden aanvoerders in t leger. 23 Aal doag kwammen der wel gounent bie dij David helpen wollen, dat zodounde wer t n aldergloependst groot leger. 24 Dit is n liest mit aantallen soldoaten dij kloar wazzen veur t gevecht en dij bie David in Hebron kwammen om t keunenkschop van Saul aan hom over te droagen, zo as de HEER zegd haar. 25 Oet de stam Juda: 6800 man, kloar veur t gevecht, mit speer en schild; 26 oet Simeon: 7100 man, fikse kerels in t leger; 27 oet Levi: 4600 man; 28 doar was ook Jojada bie, n aanvoerder van noazoaten van Aäron mit 3700 man; 29 en Sadok, n fikse jongkerel, mit 22 man van zien femilie, aalmoal aanvoerders; 30 oet Benjamin, de stam van Saul: 3000 man; mainsten oet Benjamin wazzen tot dij tied t keunenkshoes van Saul traauw bleven; 31 oet Efraïm: 20.800 man, flinke helden, hoog in aanzain bie heur femilies; 32 oet de haalve stam van Manasse: 18.000 man, dij aansteld wazzen om David keunenk te moaken; 33 oet Issachar, stam woar mensken goud bie de tied wazzen en dij begrepen wat Israël te doun ston: 200 man, hoofdmannen dij heur stamgenoten onder t bevel haren; 34 oet Zebulon: 50.000 man gevechtskloare troepen; zai haren alderhande woapens bie zok en wazzen kloar om der in t gelid tegenaan te goan; 35 oet Naftali: 1000 aanvoerders mit 37.000 man, mit speer en schild; 36 oet Dan 28.600 man, kloar veur t gevecht; 37 oet Aser: 40.000 man, ook kloar om te vechten; 38 oet Ruben, Gad en haalf Manasse, van aanderkaant Jordaan: 120.000 man mit alderhande woapens en oorlogstuug. 39 Aal dizze ervoaren soldoaten wazzen, strak in t gelid, noar Hebron kommen, vastbesloten om David keunenk over hail Israël te moaken. Ook aal aander Isrelieten wollen as ain man dat David keunenk worden zol. 40 Zai bleven drij doag bie David te feestvieren en haren t goud van etendrinken, heur bruiers oet Juda haren dat veur heur kloarmoakt. 41 Alderdeegs heur noabers, tot Issachar, Zebulon en Naftali aan tou, brochten heur eten: meelkost, klompen viegen en rezienen, wien en eulie. Zai brochten dat op ezels, kemélen, moelezels en ozzen. Ook haren ze n bult koien, schoapen en segen bie zok. t Was ja feest in Israël!

1 Kronieken 13


01David ging mit ale overstes over doezend man en over honderd man overleggen en ook mit ale vorsten. 02Hai zee tegen t haile volk van Israël dat doar bie nkander was: "As ie t er mit ains binnen en as ook de HEER, ons God, t goud vindt, loat wie den bosschoplopers deur hail Israël sturen. Dij mouten ons stamgenoten dij in ale kontrainen van Israël thoesbleven binnen en ale priesters en Levieten in heur steden mit heur waaidegronden, vroagen om ook bie ons te kommen. 03Loat wie den de aark van ons God hierheer hoalen, want in Saul zien tied heb wie doar nait noar oet- of omkeken." 04Haile vergoadern was t er mit ains; t leek heur aalmoal goud tou. 05Dou raip David hail Israël bie nkander, van de grup mit Egypte òf aan tot de weg noar Hamat tou om de aark van God oet Kirjat-Jearim op te hoalen. 06David ging mit ale Isrelieten noar Baäla, noar Kirjat-Jearim in Juda. Doar zollen zai de aark van God ophoalen, de aark dij nuimd wordt mit de noam van de HEER, dij op de cherubs troont. 07Op n nije woagen vervoarden zai de aark tou t hoes van Abinadab oet onder gelaaide van Uzza en Achio. 08David en ale Isrelieten wazzen haildaal ket-oet en daansden veuraan tot eer van God, mit n bult zingerij, mit meziek van citers en haarpen, van trommen, bekkens en trompetten. 09Mor dou ze bie dörsdeel van Kidon kwammen, gingen de ozzen doar op òf. Uzza stook zien haand oet om de aark tegen te holden. 10 Dou wer de HEER hail kwoad op Uzza; hai sluig hom op dij aigenste plek deel, omdat hai zien haand noar de aark oetstoken haar. Uzza bleef doar dood onder de ogen van God. 11 David was haildaal riddersloagen dou de HEER Uzza zo swoar trovven haar. Doarom nuimde hai dat stee Peres-Uzza en dat hait zo tot vandoag aan tou. 12 David wer zo baang veur God, dat hai dochde: Hou zol ik de aark van God ooit noar mie tou hoalen kinnen? 13 Doarom luit hai de aark nait noar zokzulm tou brengen in de Davidstad, mor luit hai hom onder dak brengen in t hoes van Obed-Edom in Gat. 14 Drij moand bleef de aark van God bie Obed-Edom onder dak. De HEER zegende Obed-Edom, zien hoesholden en aal zien bezittens.

1 Kronieken 14


01Churam, keunenk van Tyrus, stuurde ofgezanten noar David en leverde hom cederholt, mit mezzeloars en timmerlu om n pelaais veur hom te timmern. 02Zodounde besefte David dat de HEER hom as keunenk over Israël bevestegd haar; de HEER haar hom n hoge en machtege keunenk moakt veur zien volk Israël. 03David nam in Jeruzalem meer vraauwen en hai kreeg zodounde nog meer zeuns en dochters. 04Dit binnen de noamen van de kinder dij hai in Jeruzalem kreeg: Sammua, Sobab, Natan en Salomo, 05Jibchar, Elisua en Elpelet, 06Noga, Nefeg en Jafia, 07en Elisama, Beëljada en Elifelet. 08Filistijnen heurden dat David keunenk zaalfd was over hail Israël en ze kwammen mit man en macht opzetten om hom te pakken te kriegen. Dou David dat gewoar wer, ging hai heur in de muit. 09In tied wazzen Filistijnen al in Refaïmsleegte aankommen en nammen zai de haile vlakte in bezit. 10 David vruig dou aan God: "Zel ik de Filistijnen aanvalen? Zel ie heur den aan mie oetlevern?" woarop God zee: "Goa der mor op òf! Ik zel heur aan die oetlevern!" 11 Dou ging David bie Baäl-Perasim op heur òf en doar versluig hai de Filistijnen. David zee: "God het mie n gat in slagorde van mien vijanden sloagen loaten, zo as wotter n gat in n diek sloagen kin." Doarom nuimden ze dij plek Baäl-Perasim. 12 Alderdeegs heur ofgodsbeelden luiten de Filistijnen doar achter en dij werden op David zien bevel aalmoal opbraand. 13 Mor de Filistijnen luiten t ter nait bie zitten en ze verspraaidden zok over de vlakte. 14 Vannijs vruig David God om road en God gaf as antwoord: "Goa nait liek op heur òf, mor goa om heur tou. Omsingel heur vanòf de achterkaant bie de wenen. 15 Zo gaauw astoe boven in dij bozzen n geluud heurst of der gounent deurhèn lopen, mostoe in de aanvaal goan. God is den al veur die oetgoan om t leger van de Filistijnen te versloagen." 16 David dee, wat God hom opdroagen haar en hai versluig t Filistijnse leger van Gibeon tot aan Gezer tou. 17 Zodounde wer Davids noam in ale landen rondomheer bekend en deur toudoun van de HEER werden ale volken beducht veur hom.

1 Kronieken 15


01David zette zok hoezen in zien stad en muik n stee kloar om doar n tènt op te zetten veur de aark van God. 02Dou onnaaierde David: Gainain mag aark van God droagen as de Levieten allain. De HEER het heur ja oetkozen om zien aark te droagen en God te dainen veur aiweg en aaltied. 03David raip hail Israël bie nkander in Jeruzalem om de aark van de HEER over te brengen noar t stee dat hai der veur kloarmoakt haar. 04David raip ale noazoaten van Aäron en Levi bie nkander: 05van de femilie van Kehat heur overste Uriël, mit honderdtwinneg man, 06van de femilie van Merari heur overste Asaja, mit twijhonderdtwinneg man, 07van de femilie van Gerson heur overste Joël, mit honderddatteg man, 08van de femilie van Elisafan heur overste Semaja, mit twijhonderd man, 09van de femilie van Chebron heur overste Eliël, mit tachteg man, 10 van de femilie van Uzziël heur overste Amminadab, mit honderdtwaalf man. 11 Dou luit David de priesters Sadok en Abjatar bie zok kommen en ook de Levieten Uriël, Asaja, Joël, Semaja, Eliël en Amminadab. 12 Hai zee tegen heur: "Ie binnen de femilie-oldsten van de Levieten, ie mouten joe en joen femilies wasken zo as t veurschreven is om de aark van de HEER, de God van Israël, over te brengen noar t stee dat ik ter veur kloarmoakt heb. 13 Omdat ie der veurege moal nait bie wazzen, het de HEER ons swoar trovven. Wie haren hom dou nait de eer geven dij wie hom verschuldegd wazzen." 14 Priesters en Levieten muiken zok kloar zo as t veurschreven was om de aark van de HEER, de God van Israël, over te brengen. 15 De Levieten druigen de aark van God mit droagstòkken op heur scholders, zo as Mozes heur dat besteld haar op aanwies van de HEER. 16 David gaf de overstes van de Levieten opdracht, zai zollen de zangers maank heur optreden loaten mit heur meziekinstermenten, mit haarpen, lieren en bekkens, om zo haardoet feestlaiden te zingen. 17 De Levieten wezen dou de volgende zangers aan: Heman, n zeun van Joël, en oet zien femilie Asaf, ain van Berechja en wieder oet de femilie van Merari Etan, n zeun van Kusaja. 18 Zai zollen hulpen worden deur heur bruiers Zecharja, Ben, Jaäziël, Semiramot, Jechiël, Unni, Eliab, Benaja, Maäseja, Mattitja, Elifelehu, Miknejahu, Obed-Edom, en Jeïel, aalmoal poortwachters. 19 De zangers Heman, Asaf en Etan muiken meziek mit kopern bekkens, 20 Zecharja, Aziël, Semiramot, Jechiël, Unni, Eliab, Maäseja en Benaja op haarpen dij hoog stemd wazzen. 21 Mattitja, Elifelehu, Miknejahu, Obed-Edom, Jeïel en Azazjahu begelaaidden heur op lieren, dij n oktoaf leger stemd wazzen. 22 Omdat hai n verstandeg man was mit veul inzicht, wer Kenanja, n overste van de Levieten, belast mit t vervoaren. 23 Berechja en Elkana mozzen touzicht holden bie de aark. 24 Priesters Sebanja, Josafat, Netanel, Amasai, Zecharja, Benaja en Eliëzer laipen veur de aark van God oet en bluizen op trompetten, en Obed-Edom en Jechia paasden op de aark. 25 Dou gingen David en de oldsten van Israël en de overstes over doezend man op pad om verbondsaark van de HEER mit groot feest tou Obed-Edom zien hoes oet op te hoalen. 26 Nou God mit de Levieten was, dij de verbondsaark van de HEER druigen, werden der zeuven bollen en zeuven rammen ovverd. 27 David haar n zuver linnen overmantel aan, net as ale Levieten dij de aark druigen en net as de zangers en Kenanja dij t vervoaren en de zangers laaidde. Boetendes haar David nog n linnen priesterklaid aan. 28 Zo brochde hail Israël de verbondsaark van de HEER over mit veul feestlewaai en hoornmeziek, mit trompetgeschal en t geluud van bekkens, lieren en haarpen. 29 Dou de verbondsaark in de Davidstad aankwam, ston Michal, Saul zien dochter, tou t roam oet te kieken. Dou zai zag hou keunenk David doar aan t daanzen en springen was, vuilde ze in heur haart bloots minachten veur hom.

1 Kronieken 16


01Dou ze de aark van God stad inbrocht haren, zetten ze hom midden in tènt dij David der veur oetzet haar. Ze brochten brandovvers en daankovvers aan God. 02Dou David kloar was mit t ovvern, zegende hai t volk in de noam van de HEER. 03Hai dailde aan ale Isrelieten, manlu evengoud as vraauwlu, n brood, n doadelkouk en n rezienekouk oet. 04David stelde gounent van de Levieten aan, dij dainstdoun mozzen bie de aark van de HEER. Dij mozzen de HEER, de God van Israël, eren, ze mozzen hom daanken en priezen. 05Asaf was aalgemain laaider en Zecharja was twijde noa hom. En wieder Jeïel, Semiramot, Jechiël, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeïel. Dij mozzen op haarpen en lieren speulen; Asaf sluig op bekkens. 06De priesters Benaja en Jachaziël speulden aingoaldeur op de trompetten veur de aark van t verbond mit God. 07Op dij dag druig David Asaf en zien mannen veur eerste moal op om dizze lofpsaalm te zingen:
08"Pries de HEER en roup zien noam aan, loat de volken waiten, wat hai doan het.

09Zing veur hom. Zing psaalms veur hom, vertel van aal zien wonderwaarken.

10 Wees grootsk op zien haailege noam, wees van haarten blied, ie volgers van de HEER.

11 Richt joe noar de HEER, noar zien macht, zuik hom aingoal weer op.

12 Gedenk zien wonderwaarken, de wondertaikens dij hai doan het,
de rechtsregels oet zien mond,

13 ie noazoaten van Israël, zien knecht, ie zeuns van Jakob, dij hai oetverkoren het.

14 Hai is de HEER, ons God, zien regels gelden op de haile wereld.

15 Gedenk aaid zien verbond, zien woord dat hai onnaaierd het veur doezend geslachten.

16 Dat verbond het hai mit Abraham sloten, dij aid het hai aan Isaak sworen.

17 Dij aid het hai veur Jakob tot wet moakt, veur Israël tot n aiweg verbond,

18 dou hai zee: 'Ik geef joe t laand Kanaän, ik heb dat joe as joen aarfdail toumeten,'

19 dou zai nog mor n klaain koppeltje wazzen, n man of wat, en vremden boetendes,

20 dou zai nog van volk noar volk trokken, van t aine keunenkriek noar t aander.

21 Dou luit hai nait tou dat ain heur wat aandee, om heur het hai keunenks bestraft:

22 'Kom mie nait aan mien gezaalfden, kom mien profeten nait te noa.'

23 Zing veur de HEER, ie haile wereld, verkundeg zien haail aal doag weer,

24 vertel van zien glorie maank ale volken, maank ale volken zien wonderwaark.

25 De HEER is groot ja, elk mout hom priezen, boven ale goden is hai geducht,

26 want goden van aander volken, dat binnen ofgoden, mor de HEER het de hemel moakt.

27 t Is om hom tou aal glaans en glorie, bliedschop en kracht op t stee woar hai woont.

28 Ie volken mit joen stammen, geef eer de HEER, erken zien macht,

29 geef aan de HEER de eer dij hom toukomt, kom mit geschenken noar hom tou.
Boeg joe in t haaileg feestklaid veur hom deel,

30 loat ale mensken veur hom trillen. Toch staait de wereld vaast, dij komt nait van stee.

31 Loat de hemel blied wezen, de wereld zok haardoet verheugen.
Verkundeg maank de volken: 'De HEER is keunenk!'

32 Loat broezen de zee, mit aal wat ter inzit, loat schattern t veld, mit aal wat ter leeft,

33 de bomen in t bos, loat heur t oetzingen van bliedschop: de HEER komt ter aan om de wereld te richten.

34 Pries de HEER, dij is ja goud, zien goudhaid komt gain èn aan.

35 Zeg tegen hom: 'Verlös ons, God van ons haail, moak ons van aander volken vrij.
breng ons bie nkander dat wie joen haailege noam priezen,
dat wie joen eer in t ronde roupen.

36 Te priezen is de HEER, de God van Israël, veur aiweg en veur aaid.'"
En t volk zee: "Amen!" en "Pries de HEER!" 37 David stelde Asaf mit zien mannen aan om aal doag dainst te doun bie de aark van t verbond van de HEER, mit veur elke dag apaarte veurschriften. 38 Wieder stelde hai Obed-Edom, zeun van Jedutun, en Chosa mit heur femilie aan as poortwachters, mitnkander achtensesteg man. 39 Priester Sadok mit de aander priesters luit hai achter bie tabbernoakel van de HEER op de ovverhögte van Gibeon. 40 Dij mozzen aal doag smörgens en soavends op t altoar ovvers brengen aan de HEER, krekt zo as t veurschreven ston in de wet van de HEER, dij hai Israël oplegd haar. 41 Heman en Jedutun wazzen ook bie heur mit ale aandern dij oetkozen en bie noam aanwezen wazzen om de HEER te priezen: "Pries de HEER, zien traauw komt ja gain èn aan." 42 Heman en Jedutun haren trompetten, bekkens en ale aander instermenten dij bruukt worden bie t zingen veur God. Jedutun zien zeuns stonden op wacht bie de poort. 43 Dou ging t haile volk weerom noar hoes. Ook David ging noar hoes tou om zien hoesholden te zegen.

1 Kronieken 17


01Dou David zien hoes betrokken haar, zien aigen pelaais, zee hai tegen Natan, de profeet: "Kiek, ik woon nou in n hoes van cederholt, mor de aark van t verbond mit de HEER staait nog onder tèntklaiden." 02"Dou mor gerust wat ie in t zin hebben," zee Natan weerom, "God is ja mit joe!" 03Mor dij aigenste naacht nog richtte God zok tegen Natan: 04"Zeg tegen David, mien knecht: 'Dit zegt de HEER: Doe most gain hoes veur mie baauwen om in te wonen. 05Van dag òf aan dat ik Isrelieten tou Egypte oet voerd heb tot vandoag aan tou, heb ik nooit in n hoes woond. Ik heb ja aaltied mit n tènt of tabbernoakel van t aine stee noar t aandere swurven. 06Heb ik wel ooit in aal dij tied dat ik mit Israël optrok, tegen ain van de rechters, dij ik aansteld haar om mien volk te laaiden, zegd: 'Woarom zet ie gain hoes van cederholt veur mie?' 07Doarom mostoe tegen mien knecht David zeggen: 'Dit zegt de HEER van de legermachten: Ik heb die van t veld ofhoald achter de schoapen heer, om die keunenk te moaken over mien volk Israël. 08Ik heb overaal mit die west, woarstoe ook hèngingst. Van dien vijanden heb ik niks overloaten. Ik heb die n noam geven maank de grootheden van de wereld. 09Veur mien volk Israël heb ik n stee oetzöcht en hom doarhèn poot, zodat e doar wonen kin. Hai huift nou ook nait meer benaauwd te wezen veur misdoadeg volk dat dij hom verdrokken zel zo as in vrouger tied, 10 dou ik rechters aanstelde over mien volk Israël. Dien vijanden heb ik veur die op knijen brocht. Doarom zeg ik die: de HEER zel veur die n hoes baauwen. 11 Aan t èn van dien levent, as t zo wied is dastoe oet tied kommen zelst, zel ik ain van dien zeuns as dien opvolger aanwiezen en ik zel zien keunenklieke macht in stand holden. 12 Dij zel n hoes veur mie baauwen en ik zel zörgen dat zien troon vaststaait veur aaid. 13 Ik zel n voader veur hom wezen en hai veur mie n zeun, ik zel mien haand nait van hom oftrekken, zo as ik bie dien veurganger doan heb. 14 Ik zel hom veur vaast in mien hoes en in mien keunenkriek aanstellen; zien troon zel veur aaltied vaststoan.'" 15 Natan brochde dizze woorden en dit dreumgezicht sekuur aan David over. 16 Dou ging keunenk David in tabbernoakel en ging veur de HEER op knijen: "Wèl bin ik den wel, HEER, wat is mien femilie den, dat ie mie tot zo wied brocht hebben? 17 En dat von ie nog nait genog, mien God, ook over toukomst van mien keunenkshoes heb ie touzeggens doan. Ie hebben mie oetkozen, HEER God, veur de hoogste plek maank de mensken. 18 Wat mout ik nou nog zeggen over zoveul eerbewies? Ie kennen joen knecht toch? 19 Aal dizze grode dingen heb ie doan, HEER, terwille van joen knecht en volgens joen aigen plan, en ook zo bekendmoakt. 20 Der is gainain zo groot as ie, HEER, der is gain aander God as ie; dat heb wie ja aaltied heurd. 21 Welk volk kin op tegen joen volk Israël? t Is t ainegste volk op wereld woar ie veur opkwammen om t te bevrijden en doarvan joen aigen volk te moaken. Ie hebben dou n geweldege noam kregen deur joen grode en angstaanjoagende doaden.. Aander volken heb ie votjagd terwille van joen volk dat ie oet Egypte bevrijd hebben. 22 Ie hebben van t volk Israël veur aiweg joen aigen volk moakt en ie, HEER, binnen heur God worden. 23 Nou den, HEER, loat dij touzeggens dij ie doan hebben over mie en mien hoes, toch veur aaltied gelden. Dou wat ie touzegd hebben. 24 Den zel joen noam betraauwboar wezen, den zel ie veur aiweg n grode noam hebben en men zel zeggen: 'De HEER van t hemelse leger is Israël zien God. Hai is de God van Israël,' en den zel t keunenkshoes van David onder joen ogen aiweg bestoan. 25 Want ie, mien God, ie hebben mie, joen knecht, waiten loaten dat ie mie n hoes baauwen zollen; doarom heb ik moud vonden om tegen joe te beden. 26 Doarom, HEER, ie allain binnen God; ie hebben aal dij mooie dingen over mie touzegd. 27 t Het joe goud ducht om t hoes van mie, joen knecht, te zegen, zodat dit aaltied onder joen ogen bestoan blift. Ie, HEER, hebben t ja zegend en doarom zel t veur aiweg zegend wezen."

1 Kronieken 18


01n Zetje loater versluig David de Filistijnen. Hai kreeg heur der onder en pakte heur de stad Gat òf mit lougen rondomheer. 02Ook de Moäbieten versluig e. Sunt dij tied was hai boas over heur en mozzen zai hom belasten betoalen. 03Wieder versluig David Hadadezer, keunenk van Soba, bie Hamat, dou dij onderwegens was om de kontrainen langs de Eufraat te bezetten. 04David veroverde doezend gevechtswoagens op hom en nam zeuvendoezend man peervolk en twinnegdoezend man voutvolk gevangen. De gevechtswoagens muik hai mainst onkloar, op honderd span noa luit hai van ale peerden hakzenen deursnieden. 05Dou kwammen de Arameeërs oet Damascus Hadadezer, keunenk van Soba, te hulp, mor David versluig twijentwinnegdoezend man van heur. 06Doarnoa zette David wachtgarnizouns oet op belangrieke ploatsen in t Aramese laand van Damascus. Sunt dij tied was David boas en mozzen de Arameeërs hom belasten betoalen. De HEER hulp David bie aal wat hai dee. 07David aigende zok de golden schilden tou dij van Hadadezer zien garde wazzen, en brochde dij noar Jeruzalem. 08Oet Tibchat en Kun, twij steden dij van Hadadezer wazzen, huil hai n haile bult koper heer. Loater zol Salomo doar de bronzen Zee, de zoelen en kopern schuddels van moaken. 09Toü, dij keunenk van Hamat was, heurde dat David t haile leger van Hadadezer, keunenk van Soba, versloagen haar. 10 Hai stuurde zien zeun Hadoram noar keunenk David tou om hom de kompelmenten over te brengen veur zien overwinnen op Hadadezer; dij haar ja aaltied mit Toü in oorlog west. Hai brochde hom ook alderhande zulvern, golden en kopern geschenken. 11 Ook dizze geschenken druig keunenk David op aan de HEER, net as aal t gold en zulver dat hai al eerder veroverd haar op aander volken, de Edomieten, de Moäbieten, de Ammonieten, de Filistijnen en de Amalekieten. 12 Abisai, n zeun van Seruja, versluig achtiendoezend man van de Edomieten in de Zoltleegte. 13 Hai nam ale wachtposten van Edom in, en sunt dij tied was David boas over de Edomieten. De HEER hulp David bie aal wat hai dee. 14 Zo regaaierde David over hail Israël en hai zörgde veur recht en rechtveerdege regels veur t haile volk. 15 Joäb, n zeun van Seruja, was de hoogste aanvoerder van t leger. Josafat, n zeun van Achilud, was eerste menister. 16 Sadok, n zeun van Achitub, en Abjatar, n zeun van Abimelech, wazzen priesters; Sawsa was schriever aan t hòf. 17 Benaja, n zeun van Jojada, was bevelhebber over de Keretieten en de Peletieten. David zien aigen zeuns haren de hoogste rangen aan t hòf.

1 Kronieken 19


01n Zetje loater kwam Nachas, keunenk van Ammon, oet tied en zien zeun wer in zien stee keunenk. 02Dou zee David bie zokzulm: Ik zel zain loaten dat ik t goud main mit Chanun; zien voader het t ook aaltied goud mit mie veurhad. Doarom stuurde hai ofgezanten noar Chanun om der bliek van te geven, dat hom t muitte dat zien voader Nachas oet tied kommen was. Mor dou dij in Ammon aankommen wazzen om aan Chanun David zien kondoloatsies over te brengen, 03zeden vorsten van de Ammonieten tegen Chanun: "Ie mainen toch zeker nait dat David joen voader eren wil deur zien bosschoppers mit kondoloatsies te sturen? Nee, dij binnen allenneg mor noar joe toukommen om boudel hier te bekieken, te verkennen en in t lest te verrinnewaaiern." 04Dou luit Chanun bosschoppers van David oppakken, hai luit heur board ofscheren en heur klaaier tot gat tou ofknippen. Zo werden ze votstuurd. 05Dou ze votgingen en onderwegens wazzen, kreeg David ter bericht van. Dij stuurde heur gounent in de muit; ze schoamden zok ja zo slim. Keunenk luit heur zeggen: "Ie mouten mor zo laank in Jericho blieven en eerst weeromkommen as joen board weer aangruid is." 06De Ammonieten haren wel deur, dat ze t bie David verpeuterd haren. Doarom stuurden Chanun en zien volk inkopers noar Naharaïm, noar Maächa en noar Soba om veur doezend talent zulver striedwoagens en peervolk te huren. 07Ze huurden twijendattegdoezend gevechtswoagens. Keunenk van Maächa mit zien leger zol ook mitdoun en dij legerde zok veur Medeba. Ook de Ammonieten kwammen oet heur steden en verzoamelden zok veur t gevecht. 08Dou David doarvan heurde, stuurde hai Joäb ter op òf mit zien haile leger van kloare soldoaten. 09Dou de Ammonieten oetrukt wazzen, stelden zai zok in slagodder veur heur stadspoort op. De keunenks mit heur legers stelden zok lös van heur op in t open veld. 10 Omdat Joäb begreep dat ze hom van veuren en van achtern aanvalen konden, zöchte hai zok de alderdapperste Isrelieten oet en zette dij tegen de Arameeërs in. 11 t Overge van t leger zette hai onder bevel van zien bruier Abisai en dij kwammen tegenover de Ammonieten te stoan. 12 Joäb zee: "As de Arameeërs mie te maans worden, mostoe mie te hulp kommen. En as de Ammonieten die te staark binnen, zel ik die helpen. 13 Hol joe dapper en zet joe schrap! t Gaait ja om ons volk en om de steden van ons God. De HEER mout doun wat hai t beste vindt." 14 Votdoalek ging Joäb mit zien leger op de Arameeërs òf en dij gingen rap veur hom op loop. 15 Zo gaauw as de Ammonieten zagen dat de Arameeërs der vandeur goan wazzen, gingen zai ook veur Abisai, Joäb zien bruier, op loop. Zai nammen n roam en dat weer stad in. Joäb ging weerom noar Jeruzalem. 16 Dou de Arameeërs in de goaten kregen dat ze deur de Isrelieten versloagen wazzen, stuurden ze bosschoplopers oet om de Arameeërs dij aan aanderkaant Eufraat woonden, te hulp te roupen. Sofach, Hadadezer zien legeroverste, was heur aanvoerder. 17 David kreeg hier bericht van en raip ale troepen van Israël bie nkander. Hai ging der mit noar aanderkaant Jordaan, de Arameeërs in de muit. Hai zette zien leger tegen heur over in slagodder en dou gingen zai mit hom in t gevecht. 18 De Arameeërs gingen veur Israël op loop en David muik zeuvendoezend span peerden en vattegdoezend man voutvolk dood. Ook Sofach, de aanvoerder, kwam doarbie om haals. 19 Dou de edellu van Hadadezer deurharen dat ze deur Israël versloagen wazzen, sloten ze vree mit David en legden zok bie hom deel. De Arameeërs dochten der dou nait meer over de Ammonieten nog n moal weer te helpen.

1 Kronieken 20


01In t veujoar, in tied dat keunenks wènd wazzen weer op oorlogspad te goan, rukte Joäb mit zien leger oet. Hai verrinnewaaierde t laand van de Ammonieten en belegerde Rabba. David was in Jeruzalem achterbleven. Joäb veroverde Rabba en muik dij stad mit de grond liek 02David pakte heur keunenk zien kroon van kop òf en vernam dat dij wel n talent aan zuver gold woog; der zat ook nog n kostboare edelstain in. David druig dij kroon in t vervolg zulm. Hai sleepte ook nog hail wat roofgoud tou dij stad oet. 03Hai luit bewoners van de stad noar boeten brengen en heur in stokken zoagen mit stainzoagen, en mit iesdern houwailen en heksebielen kepothaauwen. Dat dee David mit ale aander steden van de Ammonieten. Dou ging David mit zien volk weerom noar Jeruzalem. 04n Zet loater was ter bie Gezer sloagerij mit de Filistijnen. Doar sluig Sibbechai oet Chusa Sippai dood, ain van de Refaïeten. Dij mozzen zok dou wonnen geven. 05Ook was ter vechterij mit de Filistijnen, woarbie Elchanan, n zeun van Jaïr, Lachmi versluig, dij n bruier van Goliat oet Gat was. Schaft van Lachmi zien speer was zo dik as n weversboom. 06Weer loater was ter sloagerij bie Gat. Doar was n reus van n kerel mit aan elke haand zès vingers en aan elke vout zès tonen, mitnkander vaaierntwinneg vingers en tonen. Hai was ook n Refaïet. 07Hai haar de gugel mit de Isrelieten, mor Jonatan, n zeun van David zien bruier Sima, sluig hom dood. 08Aal dijent wazzen Refaïeten oet Gat; ze binnen om haals brocht deur David en zien soldoaten.

1 Kronieken 21


01Op n moal kwam Soatan in t èn tegen Israël. Hai schuunde David in, hai zol n volkstellen in Israël holden. 02David bestelde Joäb en de laaiders van t volk: "Goa ale Isrelieten tellen van Berseba òf tot Dan tou en breng mie de oetslag; ik wil waiten houveul of der binnen." 03"k Mag lieden, dat de HEER t volk nog honderdmoal zo groot moakt as t nou is, mien heer en keunenk," zee Joäb, "mor t blieven ja aalmoal joen onderdoanen. Woarom wil mien heer dat aantal nou waiten? Woarom zol Israël mit n schuld opzoadeld worden mouten?" 04Mor Joäb kon nait onder t bevel van de keunenk oet. Doarom ging hai op pad, trok deur hail Israël hèn en kwam dou in Jeruzalem weerom. 05Hai meldde aan David de oetslag van t volkstellen. In hail Israël wazzen ain miljoen honderddoezend man dij mit t sweerd omgoan konden en in Juda vaaierhonderdseuventegdoezend man. 06Mor de stammen Levi en Benjamin haar e nait mittèld; opdracht van de keunenk ston hom slim tegen. 07Wat ter gebeurd was, ston God mor min aan, doarom wol hai Israël stravven. 08David beedde dou tegen God: "Ik heb slim zundegd mit wat ik doan heb. Vergeef joen knecht zien schuld, ik heb mie as n onwieze aansteld." 09De HEER zee dou tegen Gad, David zien profeet aan t hòf: 10 "Goa noar David tou en zeg tegen hom: "Dit zegt de HEER: 'Ik stel die drij stravven veur, doar mostoe ain oet kaizen, en dij straf zel ik die opleggen.'" 11 Gad brochde dij bosschop aan David over: "Dit zegt de HEER: 'Nou kinst kaizen: 12 Drij joar laank hongersnood, of drij moand laank op loop veur dien vijanden dij die mit t sweerd achternoa zitten, of drij doag laank t sweerd van de HEER, de pest, in t laand. Den komt de verdaarfengel van de HEER in t haile laand van Israël.' Denk ter mor over noa, wat veur n antwoord ik geven mout, aan dij mie stuurd het." 13 David zee dou tegen Gad: "Ik bin doodsbenaauwd, mor ik vaal laiver in handen van de HEER, dij slim meeliedeg is, as in handen van mensken." 14 Dou luit de HEER de pest over Israël kommen. Doar kwammen seuventegdoezend Isrelieten bie om. 15 Ook stuurde God zien engel noar Jeruzalem om doar dood en verdaarf te brengen. Mor dou dij engel der mit begunnen wol, muitte de HEER dat kwoad en hai zee tegen de verdaarfengel: "Zo is t wel genog, dou dien haand omdeel." Engel van de HEER ston dou net bie dörsdeel van Ornan, n Jebusiet. 16 Dou David opkeek, zag e de engel van de HEER tussen hemel en eerde stoan, mit t sweerd oet schij oetstoken over Jeruzalem. Dou luit David zok mit de oldsten, aalmoal mit raauwklaaier aan, op grond deelvalen. 17 David zee tegen God: "Was ik t nait dij onnaaierd haar dat dij volkstellen der kommen mos? Den bin ik dat toch dij zundegd het en haile boudel verkeerd doan? Mor dizze aarme schoapen, wat hebben dij nou doan? O HEER, mien God, loat joen haand den laiver op mie en op mien femilie deelkommen, mor loat joen volk nait aan dij ploag te gronde goan." 18 Dou bestelde de engel van de HEER tegen Gad, dat hai zol tegen David zeggen, dat dij noar boven, noar dörsdeel van Ornan, de Jebusiet, goan mos en doar n altoar baauwen. 19 David ging dou dus op pad, krekt zo as Gad hom in noam van de HEER opdroagen haar. 20 Ornan was net aan t waaitdörsen; hai draaide zok om en zag de engel stoan. Zien vaaier zeuns dij bie hom wazzen, kropen bezied. 21 David kwam in tied bie Ornan; dou hai weer opkeek, zag e David. Hai kwam van dörsdeel òf en boog zok daip veur David deel mit kop op grond. 22 David zee tegen Ornan: "Dou mie dat stok grond woar dij dörsstee op ligt; ik wil doar n altoar veur de HEER op baauwen. Verkoop mie t veur de volle pries, zodat dij ploag veur t volk opholden zel." 23 Ornan zee tegen David: "Neem dat stok laand mor, mien heer keunenk, en dou der mit wat joe t beste liekt. Hier heb ie der nog rundvij op tou veur t brandovver, en dörskraif as branholt, en koorn veur t waaitovver. Ik dou joe t aalmoal om sunt!" 24 "Gain denk aan," zee de keunenk tegen Ornan weerom, "ik koop ales veur de volle pries. Ik wil niks aan de HEER ovvern wat van joe is en ik wil gain brandovvers brengen dij mie niks kost hebben." 25 En David betoalde veur dat stee zèshonderd sjekel gold. 26 Hai baauwde doar n altoar veur de HEER en brochde doar brandovvers en vree-ovvers. Hai raip de HEER aan en dij antwoordde mit vuur tou de hemel oet op t altoar veur brandovvers. 27 En de HEER bestelde de engel, dat hai zol zien sweerd weer in schij steken. 28 Dou David vernam dat de HEER hom op dij dörsdeel van de Jebusiet Ornan antwoord geven haar, begunde hai doar op dat aigenste ogenblik te ovvern. 29 Tabbernoakel van de HEER dij Mozes in de woestijn moaken loaten haar, mit t altoar veur brandovvers, ston dou ja nog op de ovverhögte van Gibeon. 30 David duurde doar nait hèngoan om God te beden, want hai was doodsbenaauwd veur t sweerd van de engel van de HEER.

1 Kronieken 22


01David zee: "Dit is nou t hoes van God, de HEER, en dit is t brandovveraltoar veur Israël." 02David gaf opdracht om ale vremden dij in t laand Israël touhuilen, bie nkander te roupen. Hai stelde heur aan as stainhaauwers om blokken stain oet te haauwen veur t baauwen van t hoes van God. 03David luit ook n grode veurroad iesder aanleggen veur spiekers aan poortdeuren en veur baalkankers, en ook n bult koper, zoveul, dat t nait te wegen was, 04en ontelboar veul cederholt. Sidoniërs en Tyriërs brochten hom dikke vrachten cederstammen. 05Want David dochde: Mien zeun Salomo is nog jong en mout nog veul leren. En t hoes dat veur de HEER baauwd worden zel, mout zo groot wezen en zo prachteg, dat ter in ale landen over proat wordt. Doarom zel ik nou wat veurwaark doun. Zo haar David, veurdat hai oet tied kwam, al n haile bult moatregels trovven. 06Dou luit hai zien zeun Salomo bie zok kommen en gaf hom opdracht om n hoes te baauwen veur de HEER, de God van Israël. 07David zee tegen Salomo: "Mien zeun, wat mie aangaait, ik haar zulm geern n hoes baauwen wild veur de noam van de HEER, mien God. 08Mor de HEER luit mie waiten: 'Doe hest veul bloud vergoten en dikke oorlogen ommaans had. Doe magst veur mien noam gain hoes zetten. Doe hest te veul bloud veur mien ogen over grond lopen loaten. 09Mor doe zelst n zeun kriegen en dij zeun zel n man van vree worden. Ik zel zörgen dat zien vijanden rondomheer hom mit vree loaten. Salomo zel e haiten en rust en vree zel ik Israël geven zo laank as hai regaaiert. 10 Dij zel veur mien noam n hoes baauwen. Dij zel veur mie as n zeun en ik veur hom as n voader wezen. Ik zel der veur zörgen dat zien keunenkstroon in Israël veur aaltied vaststaait.' 11 Nou den, mien jong, doe magst ter op reken dat de HEER mit die wezen zel en dastoe t hoes van de HEER, dien God, mit veul sukses baauwen zelst, zo as hai tegen die zegd het. 12 Dat de HEER die mor n schoon verstand en n goud inzicht geven zel om de wet van de HEER, dien God, in acht te nemen, as hai die over Israël aanstelt. 13 Allenneg astoe die sekuur aan de wetten en regels holdst dij de HEER deur Mozes aan Israël oplegd het, zel die t goud veur de wind goan. Most staark wezen en trankiel; most nait benaauwd wezen en die gain schrik aanjoagen loaten. 14 Kiek ais hier, wat ik mit veul muite veur t hoes van de HEER bie mekoar brocht heb: honderddoezend talent gold, n miljoen talent zulver; zo'n bult koper en iesder dat t nait te wegen is en wieder nog n dikke veurroad holt en stain. Doe most ter veur zörgen dat t nog meer wordt. 15 Boetendes is ter volk genog dat t waark doun kin: stainhaauwers, mezzelders, timmerlu en n haile bult aander kloare vaklu. 16 Gold, zulver, koper en iesder is ter genog, nait te wegen zoveul. Kinst nou votdoalek aan t waark! De HEER zel die helpen!" 17 Wieder gaf David opdracht aan ale overstes van Israël om zien zeun Salomo te helpen: 18 "De HEER, joen God, staait ja aan joen kaant. Hai het ter veur zörgd dat rondomheer vree is. Hai het mie ja de bewoners van dit laand in de haand geven en t laand staait haildaal bie de HEER en zien volk onder permoters. 19 Zet joe den haildaal van haarten in veur de HEER, joen God. Timmer votdoalek n haaileg hoes veur God, de HEER, zodat de aark van t verbond van de HEER en aal t haaileg tempelraif onderdak brocht worden kin in dat hoes, dat veur de noam van de HEER baauwd wordt."

1 Kronieken 23


01Dou David old worden was en t èn der heer, muik hai zien zeun Salomo keunenk over Israël. 02Hai raip ale overstes van Israël en ale priesters en Levieten bie nkander. 03Levieten van datteg joar en older werden ain veur ain teld; dat wazzen mitnkander achtendattegdoezend man. 04Doarvan mozzen vaaierntwinnegdoezend touzicht holden op t waark in t hoes van de HEER. Zèsdoezend man werden aansteld as amtenoars en rechters. 05Vaaierdoezend man werden poortwachters en vaaierdoezend man mozzen de HEER priezen op meziekinstermenten, dij David doar apaart veur moaken loaten haar. 06David verdailde heur in ofdailens, noar Levi zien zeuns: Gerson, Kehat en Merari. 07Bie de femilie van Gerson heurden Ladan en Simi. 08Ladan haar drij zeuns: Jechiël, dij de vernoamste was, Zetam en Joël. 09Simi haar drij zeuns: Selomit, Chaziël en Haran. Dat wazzen de femilie-oldsten van Ladan. 10 Zeuns van Simi wazzen: Jachat, Zina, Jeüs en Beria; zo haitten de vaaier zeuns van Simi. 11 Jachat was de vernoamste en Zina was twijde man. Jeüs en Beria haren nait veul zeuns, doarom werden zai mitnkander tou ain femilie en ain dainstploug, moakt. 12 Kehat haar vaaier zeuns: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël. 13 Zeuns van Amram wazzen Aäron en Mozes. Aäron, mit zien zeuns, wer veur aaltied apaart aanwezen om in t haailegste amt te stoan. Zai mozzen aaltied wierook branden veur de HEER, hom dainen en in zien noam t volk zegen. 14 Wat Mozes, de man van God, aangaait: zien zeuns werden gewoon bie de stam van de Levieten rekend. 15 Mozes zien zeuns haitten Gersom en Eliëzer. 16 Van Gersom zien zeuns was Sebuël de vernoamste. 17 Eliëzer zien zeun haitte Rechabja; hai was de vernoamste. Eliëzer haar wieder gain zeuns, mor Rechabja haar n haile bult noazoaten. 18 Van Jishar zien zeuns was Selomit de vernoamste. 19 Wat de zeuns van Hebron aangaait: Jeria was de vernoamste, Amarja was twijde man, Jachaziël de daarde en Jekamam de vaaierde. 20 Van Uzziël zien zeuns was Micha de vernoamste en Jissia was twijde man. 21 Merari zien zeuns haitten Machli en Musi. Zeuns van Machli wazzen Elazar en Kis. 22 Dou Elazar oet tied kwam, haar dij gain zeuns mor wel dochters. Heur neven, zeuns van Kis, binnen dou mit heur traauwd. 23 Musi haar drij zeuns; dij haitten Machli, Eder en Jeremot. 24 Dit wazzen de noazoaten van Levi, noar heur femilies en heur dainstplougen en mit heur femilie-oldsten, ain veur ain bie heur noam nuimd en indaild in dainstplougen veur t waark in t hoes van de HEER. Zai wazzen aalmoal twinneg joar of older. 25 David haar ja al zegd: "De HEER, de God van Israël, het zien volk rust en vree geven en hai zel nou veur aaltied in Jeruzalem wonen. 26 En wat de Levieten aangaait, dij huiven tabbernoakel mit aal t raif veur tempeldainst nait meer te vervoaren." 27 Noar de leste aanwiezens van David wer t aantal Levieten teld dij twinneg joar en older wazzen. 28 Zai mozzen Aäron zien zeuns helpen bie dainsten in t hoes van de HEER. Zai mozzen touzicht holden op veurhoven en zoalen en op t schoonholden van aal t haailege raif en aal t waark veur de dainst in t hoes van God. 29 Zai mozzen zörgen veur teunbroden, veur buuld meel veur t waaitovver, veur ongerezen dunne kouken, veur aal wat ter mit eulie op ploaten bakt wordt en veur ale moaten en gewichten. 30 Elke mörgen mozzen ze kloarstoan om de HEER te loven en te priezen en soavends net zo. 31 Ook bie t brengen van brandovvers veur de HEER op sabbat, bie t nijmoanfeest en bie aander feestdoagen, mozzen zai aaltied kloarstoan veur de HEER mit zoveul Levieten as veurschreven was. 32 Zo mozzen ze ook dainstdoun in tènt van soamenkomst bie t haailegdom. Den mozzen zai heur femilie oet t geslacht van Aäron helpen bie heur dainst in t hoes van de HEER.

1 Kronieken 24


01Wat Aäron zien zeuns aangaait, dij wazzen indaild in ofdailens: zeuns van Aäron wazzen: Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. 02Nadab en Abihu kwammen eerder oet tied as heur voader en luiten gain kinder noa. Zodounde wazzen allenneg Eleazar en Itamar nog priester. 03David dailde heur dou veur t amtswaark in dainstplougen in. Hai dee dat mit Sadok oet femilie van Eleazar en mit Achimelech oet femilie van Itamar. 04Dou wer t dudelk dat ter meer manlu van Eleazar wazzen as van Itamar. Doarom werden zeuns van Eleazar indaild over zestien femilie-oldsten en de zeuns van Itamar over acht femilie-oldsten. 05Koppels werden indaild deur te lötten en der wer onder heur gain onderschaaid moakt, omdat ter bie de zeuns van Eleazar even zo goud as bie de zeuns van Itamar tempeloverstes, knechten van God, wazzen. 06Semaja, n zeun van Netanel, n Leviet dij schriever was, schreef de koppels op. Keunenk en zien vorsten, priesters Sadok en Achimelech, n zeun van Abjatar, en femilie-oldsten van priesters en Levieten wazzen derbie. Ieder bòt werden der twij femilies van Eleazar nomen tegen ain van Itamar. 07t Eerste löt vuil op Jojarib, t twijde op Jedaja, 08t daarde op Charim en t vaaierde op Seorim, 09t viefde op Malkia en t zèsde op Miamin, 10 t zeuvende op Hakkos en t aachtste op Abia, 11 t negende op Jesua en t tiende op Sechanja, 12 t elfde op Eljasib en t twaalfde op Jakim, 13 t dattiende op Chuppa en t vattiende op Jesebab, 14 t vieftiende op Bilga en t zestiende op Immer, 15 t zeuventiende op Chezir en t achtiende op Happisses, 16 t negentiende op Petachja en t twinnegste op Jechezkel, 17 t ainentwinnegste op Jachin en t twijentwinnegste op Gamul, 18 t drijentwinnegste op Delaja en t vaaierntwinnegste op Maäzja. 19 Zo as ze hier indaild binnen in dainstkoppels, mozzen ze veur heur toak in t hoes van de HEER goan en zok bie heur dainst holden aan de veurschriften dij Aäron, heur stamvoader, heur geven haar in opdracht van de HEER, de God van Israël. 20 Wat de aander femilies van Levi aangaait, veur noazoaten van Amram wer opschreven: Subaël, en veur noazoaten van Subaël: Jechdejahu. 21 Wat Rechabja aangaait, veur zien noazoaten wer Jissia, heur femilie-oldste, opschreven. 22 Veur noazoaten van Jishar wer Selomot opschreven en veur Selomot zienent Jachat 23 en Benai, Jeria, Amarja, de twijde, Jachaziël, de daarde en Jekamam, de vaaierde zeun. 24 Veur noazoaten van Uzziël wer Micha opschreven en veur Micha zienent Samir. 25 Micha zien bruier haitte Jissia en veur noazoaten van Jissia wer Zecharja opschreven. 26 Veur noazoaten van Merari werden Machli en Musi opschreven, noazoaten van zien zeun Jaäziahu. 27 Deur dij zeun Jaäziahu stamden ook Soham, Zakkur en Ibri van Merari òf. 28 Veur Machli wer Elazar opschreven; dij haar gain zeuns. 29 Wat Kis aangaait, zien zeun haitte Jerachmeël. 30 De zeuns van Musi haitten Machli, Eder en Jerimot. Dat wazzen aalmoal Levieten, indaild noar heur femilies. 31 Zai werden ook aalmoal bie lötten indaild, net zo as heur femilie, Aäron zien noazoaten, mit keunenk David, mit Sadok en Achimelech en mit de femilie-oldsten van de priesters en de Levieten as getugen: de oldste van elke femilie net zo goud as zien jongste bruier.

1 Kronieken 25


01David en de overstes van de tempeldainst kozen gounent oet van de femilies van Asaf, Heman en Jedutun, dij loflaiden zingen mozzen bie de meziek van lieren, haarpen en bekkens. Hier komt de liest van manlu dij veur dit waark aanwezen wazzen: 02Oet Asaf zien femilie wazzen dat: Zakkur, Josef, Netanja en Asarela, aalmoal zeuns van Asaf; zai begelaaidden Asaf as dij zien loflaiden zong, zo as keunenk hom opdroagen haar. 03Oet Jedutun zien femilie wazzen dat: Gedalja, Seri, Jesaja, Chasabja en Mattitja, mitnkander zès zeuns; zai begelaaidden heur voader Jedutun as dij bie meziek van n lier veur de HEER zien loflaiden en daanklaiden zong. 04Oet Heman zien femilie wazzen dat: Bukkiahu, Mattanja, Uzziël, Sebuël en Jerimot, Chananja, Chanani, Eliata, Giddalti en Romamti-Ezer, Josbekasa, Malloti, Hotir en Machaziot. 05Ze wazzen aalmoal zeuns van Heman, profeet van de keunenk, dij Gods woorden oetleggen kon en doar kracht aan biezetten. God haar Heman vattien zeuns en drij dochters geven. 06Aal dij zeuns mozzen heur voaders Asaf, Jedutun en Heman begelaaiden mit bekkens, haarpen en lieren as dij heur laiden zongen tot eer van de HEER bie de eredainst in t hoes van God, volgens aanwies van de keunenk. 07Mitnkander wazzen der twijhonderdachtentachteg volleerde zangers, lu dij in t biezunder veur t zingen veur de HEER leerd haren, mittèld. 08Om heur dainsten te regeln, mozzen ze lötten; dat gol veur de jongste net zo goud as veur de oldste, veur de volleerde zangers net zo goud as veur de leerlingen. 09t Eerste löt vuil op Josef, oet de femilie van Asaf. t Twijde vuil op Gedalja, veur homzulm, zien zeuns en zien bruiers: mitnkander twaalf man. 10 t Daarde vuil op Zakkur, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 11 t Vaaierde vuil op Jisri, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 12 t Viefde vuil op Netanja, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 13 t Zèsde vuil op Bukkiahu, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 14 t Zeuvende vuil op Jesarela, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 15 t Aachtste vuil op Jesaja, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 16 t Negende vuil op Mattanja, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 17 t Tiende vuil op Simi, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 18 t Elfde vuil op Azarel, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 19 t Twaalfde vuil op Chasabja, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 20 t Dattiende vuil op Subaël, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 21 t Vattiende vuil op Mattitja, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 22 t Vieftiende vuil op Jeremot, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 23 t Zestiende vuil op Chananja, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 24 t Zeuventiende vuil op Josbekasa, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 25 t Achtiende vuil op Chanani, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 26 t Negentiende vuil op Malloti, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 27 t Twinnegste vuil op Eliata, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 28 t Ainentwinnegste vuil op Hotir, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 29 t Twijentwinnegste vuil op Giddalti, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 30 t Drijentwinnegste vuil op Machaziot, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 31 t Vaaierntwinnegste löt vuil op Romamti-Ezer, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man.

1 Kronieken 26


01Dit binnen de ofdailens van de poortwachters: De femilie van Korach. Hier heurde Meselemja bie, n zeun van Kore oet de femilie van Asaf. 02Meselemja haar zeuven zeuns: Zecharja was de oldste, de twijde was Jediaël, de daarde Zebadja, de vaaierde Jatniël, 03de viefde Elam, de zèsde Jochanan en de zeuvende Eljoënai. 04Obed-Edom haar aacht zeuns: Semaja was de oldste, de twijde was Jozabad, de daarde Joäch, de vaaierde Sachar, de viefde Netanel, 05de zèsde Ammiël, de zeuvende Issachar, de aachtste Peülletai - God haar hom riekelk zegend. 06Ook Semaja, de oldste zeun, kreeg weer zeuns; dij haren de laaiden in heur femilie, want t wazzen fikse kerels. 07Zeuns van Semaja wazzen: Otni, Refaël, Obed en Elzabad. Ook zien bruiers Elihu en Semachjahu wazzen flinke kerels. 08Zai stamden aalmoal van Obed-Edom òf. Zai, heur zeuns en heur bruiers, twijensesteg mannen oet t geslacht van Obed-Edom, wazzen flinke manlu en veur heur toak berekend. 09Meselemja haar zeuns en bruiers, achtien man, aalmoal flinke kerels. 10 Ook Chosa, ain van Merari zienent, haar zeuns; Simri was deur zien voader as femilie-oldste aansteld, aalhouwel hai nait de oldste zeun was. 11 Chilkia was twijde zeun, Tebaljahu daarde en Zecharja vaaierde; kinder en bruiers van Chosa wazzen mitnkander dattien man. 12 Net as heur amtsbruiers haren ook dizze ofdailens van poortwachters, indaild noar heur hoofdmannen, heur toak om te dainen in t hoes van de HEER. 13 Deur te lötten wer oetmoakt welke femilies de verschillende poorten bemannen mozzen, zunder te kieken noar t older of aanzain. 14 Oosterpoort wer bie t löt touwezen aan Selemja; dou t löt gooid wer veur zien zeun Zecharja, n verstandeg roadsman, kreeg dij Noorderpoort touwezen. 15 Obed-Edom kreeg Zuderpoort en zien zeuns kregen touzicht op veurroadschuren. 16 Suppim en Chosa kregen Westerpoort touwezen en ook Sallechetpoort bie de Opgoande Weg; twij wachtposten tegen nkander over. 17 Aan oostzied stonden elke dag zès Levieten, aan noordzied vaaier en aan zuudkaant ook vaaier en bie de veurroadschuren om beurten twij. 18 Aan westzied bie de bogengaang stonden vaaier man bie de weg en twij man onder de bogen. 19 Op dij menaaier wazzen poortwachters oet de femilies van Korach en van Merari indaild. 20 Aander Levieten, heur amtgenoten, huilen touzicht op de schatten van t hoes van God en op de wijgeschenken. 21 Zo ook Jechiël, zeun van Ladan, oet de femilie van Gerson; hai was femilie-oldste. 22 Wieder Jechiël zien zeuns: Zetam en zien bruier Joël; dij haren touzicht op schatten van t hoes van de HEER. 23 Oet de femilies van Amram, Jishar, Chebron en Uzziël wazzen dat: 24 Sebuël, zeun van Gersom dij weer ain van Mozes was; dij haar touzicht over ale schatten. 25 Rechabja, zeun van Eliëzer, was n neef van hom; dij was voader van Jesaja en, via Joram en Zichri, veurvoader van Selomit. 26 Dizze Selomit haar mit zien femilie touzicht op de ovvergeschenken van keunenk David, van de femilie-oldsten, van de overstes over doezend man en over honderd man en van de generoals van t leger. 27 Zai haren dij as roofgoud oet de oorlog apaart zet om t hoes van de HEER doarmit in aanzain te verhogen. 28 Ook aal wat de profeet Samuël en Saul, zeun van Kis, en Abner, zeun van Ner, en Joäb, zeun van Seruja, en aandern aan God opdroagen haren, ston onder touzicht van Selomit en zien femilie. 29 Kenanja en zien zeuns, oet de femilie van Jishar, haren heur waark boeten tempel. Zai wazzen amtenoars en rechters over Israël. 30 Chasabja en zien femilie, oet t geslacht van Chebron, wazzen mannen van aanzain, zeuventienhonderd man staark. Zai haren aan de westkaant van de Jordaan touzicht op t bestuur van Israël, over ales wat de dainst veur de HEER en de dainst veur de keunenk aanbelangde. 31 Jeria was de vernoamste van de Chebronieten, van de noazoaten en de femilies van Chebron. In t vattegste joar van Davids keunenkschop wer der onderzuik doan en dou dee t oetblieken dat ter in Jazer in Gilead manlu van aanzain woonden. 32 Ook tegen Jeria zien femilie wer hoog opkeken; dat wazzen mitnkander zeuventwinneghonderd femilie-oldsten. Keunenk David stelde heur aan over de stammen van Ruben en Gad en over de haalve stam van Manasse veur aal wat de eredainst aan God en de dainsten aan de keunenk aanbelangde.

1 Kronieken 27


01Dit hier is n liest van femilie-oldsten van Israël, van de overstes over doezend man en honderd man, mit heur amtenoars dij de keunenk dainden deur touzicht te holden op legerofdailens. Aal moand, t hail joar deur, kwam der n ofdailen op en ging der n ofdailen mit verlof; elke ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 02Boven de eerste ofdailen, in de eerste moand, ston Jasobam, zeun van Zabdiël; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 03Hai was n noazoat van Peres en hai haar t bevel over ale legeroverstes van de eerste moand. 04Boven de ofdailen van twijde moand ston Dodai, ofkomsteg oet Achoäch; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark en doar heurde overste Miklot ook bie. 05Daarde legeroverste, veur daarde moand, was Benaja, zeun van hogepriester Jojada; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 06Dizze Benaja was ain van de datteg helden en hai haar t bevel over dij datteg; zien aigen ofdailen ston onder kommando van zien zeun Ammizabad. 07Vaaierde overste, veur de vaaierde moand, was Asaël, bruier van Joäb; noa hom kwam zien zeun Zebadja; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 08Viefde overste, veur de viefde moand, was Samhut, ofkomsteg oet Jizrach, zien ofdailen was ook vaaierntwinnegdoezend man staark. 09Zèsde overste, veur de zèsde moand, was Ira, zeun van Ikkes, ofkomsteg oet Tekoä, zien ofdailen was ook vaaierntwinnegdoezend man staark. 10 Zeuvende overste, veur de zeuvende moand, was Cheles, ofkomsteg oet Pelon, oet de stam van Efraïm, zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 11 Aachtste overste, veur de aachtste moand, was Sibbechai, ofkomsteg oet Chusa, n noazoat van Zerach; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 12 Negende overste, veur de negende moand, was Abiëzer, ofkomsteg oet Anatot, oet de stam van Benjamin; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 13 Tiende overste, veur de tiende moand, was Maharai, ofkomsteg oet Netofa en n noazoat van Zerach; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 14 Elfde overste, veur de elfde moand, was Benaja, ofkomsteg oet Piraton, oet de stam van Efraïm; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 15 Twaalfde overste, veur de twaalfde moand, was Cheldai, ofkomsteg oet Netofa en n noazoat van Otniël; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 16 Boven de stammen van Israël stonden dizze lu: over stam van Ruben: vorst Eliëzer, zeun van Zichri; over Simeon: Sefatja, zeun van Maächa; 17 over Levi: Chasabja, zeun van Kemuël; over Aäron: Sadok; 18 over Juda: Elihu, ain van David zien bruiers; over Issachar: Omri, zeun van Michaël; 19 over Zebulon: Jismaja, zeun van Obadja; over Naftali: Jerimot, zeun van Azriël; 20 over Efraïm: Hosea, zeun van Azazjahu; over haalfschaid van stam van Manasse in t oosten: Joël, zeun van Pedaja; 21 over aander haalfschaid van Manasse in Gilead: Jiddo, zeun van Zecharja; over Benjamin: Jaäsiël, zeun van Abner; 22 over Dan: Azarel, zeun van Jerocham. Dit wazzen aalmoal stamoldsten van Israël. 23 Dij twinneg joar of jonger wazzen, haar David nait tellen loaten; de HEER haar hom ja touzegd dat hai t aantal Isrelieten zo groot moaken zol as steerns aan lucht. 24 Joäb, zeun van Seruja, was wel begund mit tellen, mor hai haar t nait ofmoakt, omdat Israël doardeur n grode grammiedeghaid te verduren kreeg; zodounde is dat aantal nooit in David zien kronieken kommen. 25 Azmawet, zeun van Adiël, ging over de veurroaden van de keunenk. Jonatan, zeun van Uzzia, was verantwoordelk veur de veurroaden in t laand, in de steden en dörpen en in de stainen toorns. 26 Over de laandaarbaiders, dij de akkers bebaauwen mozzen, ging Ezri, zeun van Kelub. 27 Veur de droevetoenen was Simi oet Rama verantwoordelk en over de opslag van wien bie de droevetoenen ging Zabdi, ofkomsteg oet Sefam. 28 Baäl-Chanan oet Geder ging over de olievehoven en de wilde viegebomen in de Sefelaleegte. Joäs haar t beheer over de veurroad olieveneulie. 29 Sitrai, ofkomsteg oet de Saron, beheerde t rundvij dat waaidde in de Saronvlakte, en over t vij in de leegtes ging Safat, zeun van Adlai. 30 Obil, oet t volk van Ismaël, beheerde de kemélen. Jechdejahu oet Meronot, beheerde de ezelinnen. 31 Jaziz, n noazoat van Hagar, ging over de schoapen en de segen. Dit wazzen aalmoal opzichters over keunenk David zien bezittens. 32 Jonatan, oom van David, was roadsman, n geleerd man en ook schriever; Jechiël, zeun van Chachmoni was aansteld as goeverneur van de keunenkszeuns. 33 Achitofel was roadsheer van de keunenk; de Arkiet Chusai was keunenk zien vertraauwensman. 34 Noa Achitofel werden Jojada, zeun van Benaja, en Abjatar roadsheer van de keunenk. Joäb was generoal van t keunenkliek leger.

1 Kronieken 28


01David raip ale laaiders van Israël in Jeruzalem bie nkander: de stamoldsten, de hoofden van keunenklieke dainsten, de overstes over doezend man, de overstes over honderd man, de beheerders van ale bezittens en t vij van de keunenk en van zien zeuns, aal t personeel van de hofdainst, de helden en ale aander hoge lu. 02Dou ging keunenk David stoan en zee: "Volk, mien volk, luster noar mie! Ik was van plan n hoes te baauwen as vaast stee veur de verbondskist van de HEER en as voutenbaank veur ons God. Ik haar al wat in t veuren waarkt veur t timmern. 03Mor God zee tegen mie: 'Doe magst veur mien noam gain hoes baauwen, want doe bist n soldoat en doe hest bloud vergoten.' 04Toch het de HEER, de God van Israël, mie nou net oetkozen oet mien haile femilie om veur aaltied keunenk over Israël te wezen. Hai koos Juda as laaider en oet de stam Juda koos hai mien voaders femilie en oet de zeuns van mien voader het hai mie oetkozen om keunenk te moaken over hail Israël. 05De HEER het mie verschaaiden zeuns geven en van aal dijent het hai Salomo oetkozen om op de keunenklieke troon van de HEER over Israël te regaaiern. 06Hai zee tegen mie: 'Dien zeun Salomo, dij zel mien hoes baauwen mit ale roemtes doaromtou. Ik heb hom ja veur mie oetkozen as mien zeun en ik zel veur hom n voader wezen. 07As hai zok steevaast aan mien geboden en regels holdt, zo as op t heden, den zel ik zien keunenkschop veur aiweg bevestegen.' 08Doarom zeg ik joe, woar hail Israël, de gemainte van de HEER, bie is en woar ons God noar lustert, hol joe aan ale geboden van de HEER, joen God, stel joe doar op in, zodat ie dit goie laand in aigendom hebben maggen en as aarvenis veur aiweg aan joen kinder noaloaten kinnen. 09En doe, Salomo, mien zeun, wait wèl de God van dien voader is; dain hom mit dien haile wezen en geef die deraan over. De HEER onderzöcht ale haarten en wait wat ter in n menskenverstand omgaait. Astoe noar hom op zuik gaaist, den zelst hom ook vinden; mor astoe niks mit hom te doun hebben wilst, den zel hai die veur aaltied versteuten. 10 Hol hier rekenschop mit: de HEER het die oetkozen om n hoes te zetten dat veur hom zien haailege tempel wezen zel. Kop in t èn en aan t waark!" 11 Dou langde David aan zien zeun Salomo bestek en baauwtaikens over van de tempelveurhal mit ale roemtes doaromtou, mit schatkoamers, bovenzoalen, binnenkoamers en de zoal veur t verzoendeksel. 12 Wieder gaf hai hom taikens veur ales wat hai der bie bedocht haar veur de tempelhoven van t hoes van de HEER en ale zoalen doaromtou, de schatkoamers van t hoes van God en de schatkoamers veur de wijgeschenken. 13 Doarbie liesten veur de indailens van t waark van de priesters en Levieten, veur aal t dainstwaark in t hoes van de HEER en veur aal t raif dat doarveur neudeg was. 14 Veur aal t schuddelgoud en aal t aander raif dat veur elke dainst apaart neudeg was, gaf hai sekuur t gewicht in gold en zulver op: 15 t gewicht aan gold veur de golden kandeloars mit heur lampen en t gewicht aan zulver veur de zulvern kandeloars mit heur lampen; dat gewicht hong der van òf woar ze veur bruukt werden. 16 Wieder t gewicht aan gold veur elk van de toavels veur t ovverbrood en t gewicht aan zulver veur de zulvern toavels; 17 t gewicht aan zuver gold veur de vörken, veur de ovverschuddels en de kannen, en t gewicht aan gold veur elk van de golden bekers en aan zulver veur elk van de zulvern bekers; 18 wieder t gewicht aan zuver gold veur t wierookaltoar en t gewicht aan gold veur t moaken van de woagen en van de cherubs dij heur vleugels oetspraaiden om de aark van t verbond òf te schaarmen. 19 "Dat staait aalmoal in t geschrift dat ik van de HEER kregen heb en woarin hai mie aanwiezens geven het, hou of t plan oetvoerd worden mout." 20 Dou zee David tegen zien zeun Salomo: "Wees staark en heb keroazie, aan t waark! Wees nait benaauwd en loat die gain schrik aanjoagen! Want de HEER, mien God, is ja bie die. Hai lopt nait bie die vot. Hai let die nait in steek, veur dastoe kloar bist mit aal t waark veur de dainst in t hoes van de HEER. 21 De ofdailens van priesters en Levieten stoan kloar veur aal t waark in t hoes van God. Veur ale soorten waark kinstoe reken op vaklu dij die oet vrije wil helpen willen. Ook t haile volk en zien laaiders willen die geern helpen bie aal wat ter te doun is."

1 Kronieken 29


01Doarnoa richtte keunenk David zok tot de haile gemainschop: "Mien zeun Salomo is as ainegste deur God oetkozen, mor dij is jong en mout nog n bult leren. t Waark woar hai veur staait, is swoar; börg wordt ja nait baauwd veur n mensk, mor veur God, de HEER. 02Doarom heb ik zoveul as ik mor kon, gold, zulver, koper, iesder en holt bie nkander brocht veur t hoes van mien God. Wieder nog n bult onyx veur t inlegwaark, swaarde stainen veur t mozaïekwaark, ale meugelke soorten van kostboare edelstainen en n haile bult maarmer. 03Mor omdat t hoes van God mie noa aan t haart ligt, geef ik boeten wat ik aalmoal bie nkander brocht heb veur tempel, oet mien aigen bezit aan gold en zulver ook nog veur t hoes van mien God: 04drijdoezend talent aan gold oet Ofir, en zeuvendoezend talent aan kloar zulver om de wanden van de gebaauwen mit te beklaiden; 05gold en zulver veur golden en zulvern schuddels en aander tempelraif, en ook om de vaklu te betoalen. Wèl van joe wil der vandoag nog meer oet vrije wil wat ofstoan aan de HEER?" 06Dou gavven de femilie-oldsten, de stamoldsten van Israël, de overstes over doezend man en dij over honderd man, en de amtenoars van de keunenk zok op om wat te geven. 07Zai gavven veur t baauwen van t hoes van God viefdoezend talent gold en tiendoezend goldstokken, tiendoezend talent zulver, achtiendoezend talent koper en honderddoezend talent iesder. 08Wèl edelstainen haar, gaf dij aan Jechiël, ain oet de femilie van Gerson, veur de schatkoamer van t hoes van God. 09En aal t volk was blied dat ze zo rij wezen konden, want ze gavven van haarten oet vrije wil aan de HEER. Ook keunenk David was doar slim wies mit. 10 Dou prees David de HEER en de haile gemainte was der getuge van, dou hai zee: "Aan joe komt lof tou, HEER, God van ons veurvoaders, veur aaid en aiweg. 11 Van joe, HEER, is ale groothaid en macht, ale glorie, glaans en heerlekhaid. Van joe, HEER, is aal wat ter is in de hemel en op de haile wereld. Van joe, HEER, is t keunenkriek, van joe, dij boven ales oetstekt. 12 Riekdom en eer binnen van joe ofkomsteg. Ie regaaiern ales, mit macht en kracht in handen. Ie hebben t in handen om ain groot en staark te moaken. 13 Doarom, ons God, wie daanken joe en priezen joen heerleke noam. 14 Wèl bin ik den, wat is mien volk, dat wie mor zo, oet vrije wil joe zokse goaven geven kinnen? t Komt aalmoal ja van joe! Wie geven t aan joe, oet joen aigen haand. 15 Wie binnen ja mor vremden, wie binnen bie joe te gast, net as aal ons veurolders. Ons bestoan op dizze wereld gaait as n schaar verbie en het gain vasteghaid. 16 HEER, ons God, aal dij riekdommen dij wie bie nkander zammeld hebben om veur joen haailege noam n hoes te baauwen, heb wie ja eerst oet joen haand kregen. Ales heurt joe tou. 17 Ik wait ja, mien God, dat ie ons haart oetperbaaiern, dat ie oprechthaid op pries stellen. Ik heb joe dit aalmoal geern en mit n oprecht haart geven en t het mie slim deugd doan dou ik zag hou joen volk dat hier touholdt, joe oet vrije wil zien goaven brochde. 18 HEER, God van ons veurolders Abraham, Isaak en Israël, hol dizze genegenhaid in t haart van joen volk veur aaltied vaast en loat dat haart zok richten op joe. 19 Loat mien zeun Salomo joen geboden, regels en wetten mit zien haile haart in eren holden en ales doun om börg te baauwen dij ik taikend heb." 20 Dou zee David tegen de haile gemainschop: "Pries nou de HEER, joen God." De haile gemainschop prees dou de HEER, de God van heur veurolders. Ze gingen op knijen en bogen zok daip veur de HEER en veur de keunenk. 21 Aanderdoags brochten zai de HEER slachtovvers en brandovvers: doezend jonge bollen, doezend rammen en doezend lammer, mit de wienovvers dij doar bie heurden. Veur t haile volk Israël werden dou verschaaiden baisten slacht. 22 Dij dag muiken zai groot feest en ze atten en dronken onder t oog van de HEER. Veur twijde moal raipen zai Salomo, David zien zeun, tot keunenk oet. Zai zaalfden hom veur de HEER tot vorst en Sadok tot priester. 23 Zo kwam Salomo op de troon van de HEER en hai regaaierde as keunenk in stee van zien voader David. t Ging hom goud òf en hail Israël lusterde noar hom. 24 Ale overstes, ale helden en alderdeegs ale aander zeuns van keunenk David, sworen traauw aan keunenk Salomo. 25 De HEER muik Salomo groot in aanzain en in keunenklieke macht veur de ogen van hail Israël, zo as nog nooit veur hom ain keunenk west haar. 26 David, zeun van Isaï, het over hail Israël regaaierd. 27 Hai regaaierde vatteg joar laank over Israël, zeuven joar van Hebron oet en drijendatteg joar van Jeruzalem oet. 28 Hai kwam op hoge olderdom oet tied, noa n bandeg levent vol riekdom en eer. Zien zeun Salomo wer keunenk in zien stee. 29 De geschiedenis van keunenk David staait van t begun tot t èn beschreven in de verhoalen over de profeet Samuël, de profeet Natan en de profeet Gad. 30 Doar staait zien keunenkliek bestuur en zien macht in beschreven en ales wat hom, Israël, en ale aander keunenkrieken op wereld, in dij tieden overkommen is.