Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Liudgerstichten

Hou of t begunde

Ien 1959 wer der begund mit t overzetten van Biebel ien t Grunnegers. Doar gingen twij waarkplougen mit aan gaang, ain veur t Olde en ain veur t Nije Testement. Dij wazzen iensteld deur Culturele Raad van de Provincie Groningen. t Bouk Ruth en n dail van t bouk Lucas kwamen kloar. Ien 1973 ging t kerwaai mit aander volk verder.
Ien 1959 was der ook op veurstel van de Groninger Culturele Gemeenschap n beriemenskemizzie begund psaalms en gezangen ien t Grunnegers over te zetten. t Doul was, dat ien Grunneger dainsten ook psaalms en gezangen ien streektoal zongen worden konden. Ien t veurjoar van 1966 is van dizze waarkploug zien aarbaid n boukje oetkommen Grunneger Psaalms en Gezangen en ien september 1981 kwam nog n boukje ien druk oet Psaalms en Gezangen doar n groot dail van laiden oet t Liedboek voor de kerken ien opnomen is.
Waarkplougen, deur pervinzie iensteld veur t overzetten van Biebel, gingen veurzichteg aan t waark. Van t begun van 1974 òf aan, wer der wel ais n enkeld kepittel publiceerd ien t Cultureel Maandblad van de Provincie Groningen, mor wieder bleef t rond baaide waarkplougen stil. Tot op 19 oktober 1987 ien eerste vergoadern van de drij waarkplougen mitnkander, Ol Testement, Nij Testement en Beriemenskemizzie, onnaaierd wer, dat ter twij biebelbouken oetgeven worden zollen: t Eerste Bouk Samuël en t Evangelie van Lucas. Dizze baaide boukjes konden 24 november 1988 ien Zeuvenhoezen oetlangd worden aan Commesoares van Keunegin ien pervinzie Grunnen, de heer H.J.L. Vonhoff en aan börgmeester van gemainte Laik, mevrouw S. Langedijk-de Jong.


Liudgerstichten

Ientied wer ien maai 1989 n stichten opricht mit t doul: de belangstelling voor- de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden te stimuleren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. (art. 2 stichtingacte)
Ain van belangriekste waarkzoamheden van Liudgerstichten is aarbaid van de verschillende kemizzies en waarkplougen te regeln. Ook worden der mit mitwaarken of onder verantwoordelkhaid van stichten ale weken Grunneger dainsten holden, om en bie 60 tot 70 ien t joar
Stichten onderholdt contact mit kerken ien Oost-Vraislaand, Duutslaand. Ook mit t SONT, Streektaalorganisaties in het Nedersaksisch Taalgebied, wordt verslag holden. De deur t SONT en kemizzie Streektaal en Religie van t Staringinstituut in Doetinchem joarlieks organiseerde vertoalersdag ien Lievelde, wordt altied deur n stuk of wat lu van stichten bezöcht.


Biebelvertoalkursus

Ain van eerste zoaken dij Liudgerstichten regelde, was t opzetten van n biebelvertoalcursus, om zodounde meer mensen bie t overzetten van Biebel ien t Grunnegers te betrekken. Cursus wer opzet deur drs. Riens de Haan, dij ofstudaaierd was as theoloogvertoaler aan Vrije Universiteit ien Amsterdam. n Koppeltje biezunder deskundege ienlaaiders, benoam perfesters van Akkedemie ien Stad, wer aanzöcht, en n datteg cursisten gingen twij joar laank, 1990 en 1991, noar dij cursus. Van wat der op cursus behandeld worden was, wer n bouk oetgeven, Elementen van Bijbelvertalen, soam mit t Nederlands Bijbelgenootschap.


Vertoalplougen

Ain van gevolgen van biebelvertoalcursus was, dat ter drij nije vertoalplougen soamensteld worden konden. Noast Beriemenskemizzie kon der nou waarkt worden mit drij plougen veur t Olde en twij veur t Nije Testement. Ien oktober 1994 begunde ien Nijmegen n nije ploug mit t overzetten van t Matteüsevangelie.
Veur t biebelbouk Psaalms wer der ien loop van 1997 nog n waarkploug opricht, en der kwam ook n waarkplougje om vaaste onderdailen van liturgie van Grunneger dainsten ien streektoal over te zetten.
Ien elke van waarkplougen zitten zo om en bie zès minsken, biestoan deur ain of meer deskundegen veur wat betreft brontoal.
Boetendes wer der n adviesroad iensteld. t Biebelvertoalkerwaai werd laaid deur domie K.G. Pieterman, Niekerk en regeld deur M. van Dijken, Haren.


Vertoalens

t Doul dat bie t overzetten veur ogen ston, is Biebel zo dicht meugelk bie minksen te brengen. Dat wat der ien brontoal staait, mout zo oetdrukt worden krekt as n Grunneger dat doun zol as e ien distied, t zulfde verhoal vertellen mos.


Oetgoaven

Ien 1988 verschenen t Eerste bouk Samuël en t Evangelie van Lucas.
Ien n kerkdainst op 9 oktober 1994 ien Stadspaarkkerk ien Stad, konden drij nij oetkommen boukjes deur veurzitter van Liudgerstichten, Aaldrik Ufkes, oetlangd worden aan de Groninger Provinciale Raad van Kerken, ien persoon van dr. A.A. van den Broek.
t Wazzen boukjes:
• Jozua, Ruth, Ester, Jona, Nahum
• Handelingen van Apostels - wat of apostels doan hebben -
• Lutje braiven Paulus: Braiven aan christenmensen in Geloatie, Efeze, Filippi, Kolosse, Tesselonika en Braiven aan Timoteüs, Titus en Filemon.
Oetgeverij Meinders en de Stichting t Grunneger Bouk ien Scheemde hebben der aan mitwaarkt dat boukjes oetgeven worden konden. Dat boukjes der kwamen, was mit te daanken aan de Stichting Grunneger Toal.
Op 6 oktober 1996 wer ien Stadspaarkkerk ien Stad t eerste exemploar van n dagboukje oetlangd aan gedeputeerde veur cultuur van pervinzie Grunnen, drs. Mirjam de Meijer.
Joar en Dag, tuddel dij t boukje mitkreeg, wer soamensteld deur n waarkplougje dij doar apaart veur ien t leven roupen was. t Is n boukje mit teksten dij deur t haile joar hèn lezen worden kinnen. n Aander waarkploug van stichten was aal n tiedje aan gaang mit veurberaaiden van n spaigelploatje. Eerste opzet was aal moakt deur waarkploug dij joaren heerwoarts n langspeulploat moakt het mit tuddel Gods laifde het gain ènd of swet.
t Spaigelploatje Van scheppen en vannijs scheppen kon op 16 feberwoarie 1997 deur waarkploug Beeld en Geluud ien De Ark ien Stad zain loaten worden. Speulse teksten van Fré Schreiber over t verhoal van scheppen en gedichten van dichters wiedvot en stoefbie , Jan Boer, Hanny Diemer, David Hartsema en Job Olhoes, en teksten van Hans Bouma, Huub Oosterhuis en Joke Ribbens, werden, as t neudeg was, overzet ien t Grunnegers deur Henk Baas en ze werden op meziek zet deur Kees Steketee. Verschaaident koren, cantorijen en solisten oet Grunnegerlaand hebben aan t spaigelploatje mitdoan.
Op 28 september 1997, op Liudgerdag, binnen evangelies van Matteüs en Maarcus ien druk verschenen en oetlangd aan Perf. dr. D. Holwerda, dij al van tachteger joaren òf aan betrokken was bie t biebelvertoalkerwaai as lid van adviesroad en as deskundege bie ain van vertoalplougen.
Aan t èn van 1997 verschenen Braiven van Paulus aan christenmensen in Korinte en dij aan Rome. Vanwege kostens kwamen ze oet ien n wat ainvoudeger vörm.
In 2003 werd in man mit t Nederlands Bijbelgenootschap t Evengelie deur Johannes oetgeven. Dit boukje verscheen ien de serie De Bijbel in streektalen, n oetgoave van t NBG.
Ien n feestelke bieainkomst op 30 meert 2003 kon n eerste exemploar van dit evangelie deur regeloar van t biebelvertoalkerwaai, Maarten van Dieken, oetlangd worden aan perf. dr. D. Holwerda.
In november 2004 kwam t boukje Mit Psaalms op pad ... oet. Doar is n keur ien opnomen van beriemde en onberiemde psaalms ien t Grunnegers. Janka Rubingh zörgde veur mooie foto's en het t bouk vörm geven, en t wer oetgeven deur Oetgeverij Profiel ien Beem. Op 27 november het domie Engel Jan Struif, as veurzitter van Liudgerstichten, t eerste exemploar oetlangd aan Hans Gerritsen, gedeputeerde veur cultuur van pervinzie Grunnen.

Noa meer as datteg joar is Biebel (canonieke en deuterocanonieke bouken mitnkander) nou haildaal vertoald.
Prezentoatsie van Biebel was op zotterdag 25 oktober 2008 ien n stìnvolle Martinikerk ien Stad.
Onder grode belangstellen kon coördinator van t kerwaai, Marten van Dijken, Biebel oetlangen aan mevrouw Siepie de Jong, ol-börgmeester van gemainte Laik, dij destieds eerste biebelboukjes ien ontvangst nomen haar, en aan Hans Gerritsen, gedeputeerde cultuur van pervinzie Grunnen.
Ien november 2010 wer ien Petrus en Pauluskerk ien Loppersum Psaalms & Gezangen prezenteerd: n laidbouk mit ale 150 psaalms en 356 van de 491 gezangen oet t Liedboek voor de kerken, Hervormde Bundel van 1938, Gezangen voor Liturgie, Zingend Geloven en Tussentijds.


Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook