Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Nijsberichten oktober 2019

Geplaatst 5 december 2019

 

 

OKTOBER 2019

JOARGANG 28 – NUMMER 55

 

 

Redaksie Klaas de Vries a.i.

Vacant

 

Redaksie-adres vrieskwb@gmail.com

 

Giroreken NL48 INGB 00031843 45

Liudgerstichten, Scheemda

 

Vörmgeven Marten van Dijken

 

 

 

 

IENHOLD

 

Eerste woord – Klaas Pieterman ……………………………………….……………………. 3

Volgend nummer ………………………………………………………………………………….… 3

Veurstellen – Willem Tjebbe Oostenbrink ………………………………………………. 4

Oet Psaalm 57 – Psaalms & Gezangen ………………………………………………….... 4

Van Grunnen noar Amsterdam en weerom – Greta Huis ………………….……. 5

Psaalm 57 – Psaalms veur nou ……………………………………..………………………… 6

Nijs van siktoares – Klaas de Vries ………………………………………………..………… 7

Oet Psaalm 57 – Biebel …………………………………………………………………………… 8

Nijs van puutholder – Lineke Kok …………………………………………………….…….. 9

Psaalm 57 – 150 Psaalms vrij ……………………………………………………………..…… 9

Soamenstellen bestuur …………………………………………………………….………….. 10

Oet t Nijsblad ……………………………………………………………………………………….. 10

Novembermoand – Klaas Pieterman …………………………………………….……… 11

Grunneger Dainsten …………………………………………………………………………….. 12

 

 

EERSTE WOORD

 

Dij midden maank mensken verkeert, nemt ook woorden en oetdrukkens over. Meschain èns nait aktief, mor je verstonnen aander lu ien aals gevaal.

Neem t woord aandacht. Veur kerktied wènsk wie nkander goie aandacht; dat je der mor goud bieblieven maggen. Of zol we mekoar n goie aandacht touwènsen? Mit t lidwoord n der veur? Den zol t kinnen dat we t woord opdoan hebben van ons oosterburen; doar betaikent t woord: (korte) kerkdainst, meditoatsie, overwegen.

 

Op webstek van Liudgerstichten stonnen sunt kòrt ook aandere laiden. Ze stonnen onder Oetgoaven. Bovenaan onder Oetgoaven staait Biebel, doar onder Grunneger Psaalms & Gezangen, doar weer onder Beriemens Laidbouk 2013 van Beriemenskemizzie van Liudgerstichten en doar onder: Overige liederen.

Dat binnen mainst laiden oet bundel Opwekking en oet bundel Psalmen voor nu. Doar zai je woorden dij, meschain via t Fraans, oet t olde Letien bie ons terecht kommen binnen: sikkom (circum) – Ps. voor nu 57, forsie (fortis) – Ps. voor nu 57, komt van fortis, kremenaaiern (cremenari)- Opw. 407.

 

Verdere wederwoardegheden kin je lezen wiederop ien Nijsberichten.

Dat Corrie Dijksterhuis ofschaid nomen het, en Dirk Boddeüs. Zai baaident hebben elk op aigen wieze biedroagen leverd aan Liudgerstichten. Doar bin we blied mit en doar bin we heur dankboar veur.

En daank veur joen aandacht en mitleven.

 

Klaas Pieterman

_____________________________________________________________

 

VOLGEND NUMMER

 

t Volgende nummer van Nijsberichten komt as ales goud gaait, weer oet ien meert ankom joar.

As ie wat te melden hebben, den kin ie dat sturen noar t redaksie-adres:

vrieskwb@gmail.com.

Joen biedroage is welkom!

_____________________________________________________________

 

 

VEURSTELLEN

 

Oflopen jannewoarie he'k mien eerste vergoadereng van e Liudgerstichten bijwoond.

Mien noam is Willem Tjebbe Oostenbrink, geboren ien t Westerkertier. k Dicht en k droag veur ien t Westerkertiers. Mien gedichten kinnen n overal over goan. n Aantal van gedichten hemmen n biebelse strekkeng. Of n gedicht n verwiezeng noar n biebeltekst het, hangt voak ok òf van hoe breed of smal je gedichten uutleggen willen of kennen. Biebel en teksten binnen n bron van ienspiroatsie veur poëzie en levensvroagen.

 

k Hoop dat mien ienbreng helpen kin bij t uutdenken en uutvoeren van Liudgeractiviteiten.

Deur ien n aander omgeveng te verkeren, kinnen je ok weer tot nije ideeën kommen. Zo loop k al langer met n rieg van gedachten deur de kop om n gedicht te moaken over Jozef.

Jozef he'k altied n biezunder vonden. Zien dreumen binnen prachteg. Met dreumen begunt misschien wel de wereld. Zo bedenk je dan wat zinnen. Mor herhoaldelek stuken de zinnen as zit der zaand ien gedachten. Karrevoan van ideeën komt drekst bij harde wiend tot stilstaand. Ien n aankommende störm binnen n stuk of wat kemelen onderhaand met pakkelarrie an ideeën der vandeur goan. Summege stukken tekst binnen votstoven. Aander swinnen nog wat om de karrevoan toe.

En dan Jakob, tsja. Zien deurzetten, altied kop der veur, doar kin je petje veur ofnemmen. Mor as voaie met zoveul zeuns bakte hij der niet zo veul van. Jakob dreumde ok, mor bij hum was t meer n gewraksel.

 

Willem Tjebbe Oostenbrink

_____________________________________________________________

 

OET PSAALM 57

Wees mie genoadeg, God, wees mie noabie,

want aal mien touvlucht en mien steun bin Ie.

Loat mit heur schaar joen vleugels mie bewoaren,

dat ale onhaail gaait aan mie verbie

en t doan is mit vernailens en gevoaren.

 

Psaalms & Gezangen

_____________________________________________________________

VAN GRUNNEN NOAR AMSTERDAM EN WEEROM

 

Allereerst t volgende: Grunnegs proaten is gain probleem. Ik dou t geern, groag en t laifst altied, mor Grunnegs schrieven vaalt mie swoar! Zunder hulp (van mien moeke) was dit stukje den ook nait lukt.

 

Ik bin ien pasterij van Garsthoezen geboren en grootworden ien Loppersom. Noa middelboare besloot ik noar schoul veur Journalistiek te goan ien Kampen. Doarnoa bin ik theologie studaaiern goan ien Amsterdam en New York om mie zo te specialiseren as journalist. Mor t is aans lopen. Via n studiegenoot kwam ik ien kontakt mit t Drugspasteroat op de Wallen. Ik wer der vrijwilleger en noa mien studie gaistelk verzörger.

Ook heb ik nog op n christelke middelboare schoul ien Amsterdam lesgeven aan veurnoamelk islamitische kiender. En mit heur de kerstvieren doan! Dou kon ik aan n proefschrift waarken over mien waark op de Wallen.

 

Noa n promotsietraject aan universiteit dochde ik: wil ik wat, den mout t nou wezen. Weerom noar Grunnen. En zo kwam ik drij joar leden mit mien dochterke ien Loppersom te wonen. Ze is n geboren Amsterdamse mor ik voud heur twijtoaleg op.

Ik waark ain dag ien week op Willem Lodewijk gymnasium doar ik ‘religie & levensbeschouwing’ geef. En ik bin pasteroal waarker bie de vrijzinnegen, mit n gemainte ien Haren en Delfziel.

De Grunneger dainst veureg joar ien Delfziel was hail biezunder. De toal dij t dichtste bie joen haart ligt, dut joe t mainst, zo vernam ik bie veul mensken en ook bie miezulf.

 

Wat n schok was t, toun ik hier weer woonde, om te vernemen dat Grunnegs n toal worden is van oldere generoatsies. Mensken kieken mie roar aan as ze heuren dat ik Grunnegs proat tegen mien dochterke. Olde mensken woar ik Grunnegs mit proat, proaten voak Hollands tegen heur! Op radio Noord heur ik n veur mie onbekende zanger ien t Hollands zien nije Grunnegstoaleg laidje aankundegen.

Ik kin der mit mien pet nait bie!

 

Greta Huis

_____________________________________________________________

 

 

PSAALM 57

 

Heb omdenken mit mie, ik kom bie Joe:

onder joen vleugels kom ik as lutje kuken,

beschaarmen zuiken mit mien ogen tou

tot het domnt vaaileg is.

Ik reken aal op God, omreden Hai helpt,

geft mie beschaaid vanoet de hoge hemel.

Mien hoaters reudt Hai oet, Hai veegt ze vot

omreden Hai holdt van mie.

 

Ik wor omsloten deur mien vijanden.

Zai willen bloud zain en zai binnen woapend

mit schaarpe tanden, mit n schaarpe tong.

En doarom bin ik baang.

Loat haile eerde en hemel

joen forsie vuilen, Heer!

Ik was der toch nog sikkom ientrapt, Heer:

zai muiken plannen om mie te verstommeln.

De koel dij zai veur mie haren bedocht

dij wer veur heur aigen graf.

Nou wait ik dat ik vaaileg bin, mien God.

Ik moak meziek op ale instrumenten

dij k vienden kin en nou zing ik mien laid

de haile laange dag.

Ien dit laid wil ik Joe bedanken, Heer,

en ale mensken wil ik heuren loaten

hou groot joen laifde is. Hou traauw en groot

joen Laifde is, mien Heer.

Loat haile eerde en hemel

joen forsie vuilen, Heer! (2x)

 

tekst: Menno van der Beek; vertoalen Peter van Dijk – Veldkamp

Psaalms veur nou

_____________________________________________________________

 

NIJS VAN SIKTOARES

 

Even bieproaten over zoaken dij der goande wazzen, binnen en kommen.

 

Wat der was:

Wie wazzen weer van de pertij op Dag van de Grunneger toal. Kommen doar aaid wel weer mensken tegen dij ons bestoan en ons aktiviteiten op pries stellen en dat dut goud. Der wer ook n prachtege veurdracht holden over t Oostvrais en t Nedersaksisch. Was veul ien te herkennen veur ons as Grunnegers.

 

Ik wil hier vot mor even bie aanhoaken om Tonko Ufkes te feliciteren mit pries dij hai kregen het ien Walsrode.

 

Poaskedainst ien Oostum is goud verlopen. Domie klaas Pieterman ging veur en Excelsior oet Bavvelt begelaaidde t zingen. Wie mouten wel onder ogen zain dat n mörgendainst op n dag as Poask nait zo makkelk te realiseren is omdat domies en ook aander mitwaarkers voak ien aigen gemainte binnen en dus nait beschikboar binnen veur Oostum.

Op bestuursvergoadern van oktober heb wie doarom meugelkhaid besproken om wat te organiseren wat loater ien mirreg. Dat mout we nog wieder oetwaarken en wie kommen doar wel op terug. n Suggestie van joen kaant kin vanzulf gain kwoad.

 

Vraize dainst ien Oostum is holden op 19den maai en was schier bezöcht. t Was eerste moal dat wie as Liudgerstichten organisoatsie op ons nomen haren. Mensken wazzen der slim blied mit, benoam ds. Tinga - Bosma dij dat joaren as veurganger doan het. Zai was der en was slim blied dat t deurgang vienden kin nou zai der mit stopt was. Kandidoat Martha Kroes ging veur en t Martinikerkkoor waarkte zo as al joaren mit en wie werden bie t zingen begelaaid deur örgelist Albert Viersen.

Op 24sten maai 2020 om 19.00 uur is volgende Vraize dainst ien Oostum. Beraaid joe, mor veuraal joen Vraize buren of kennissen der mor vast op veur!

 

Wat lopt:

Beriemenskemizzie waarkt gestoag deur en wat zai kloar moaken is te lezen op website.

Biebelreuster staait ook aaldoag veur joe kloar op website.

t Wil nog nait goud vlötten mit t moaken van veurleesmaterioal veur kiender. As ain van joe doar wat ien zigt den heur wie dat geern.

 

Der worden n bult Grunneger dainsten holden ien ons pervinzie mor doar boeten ook. Kiek mor op website. Wel vroag wie aan elk dij n Grunneger dainst organiseert of aan dij doar ien veur gaait, of ain van kollektes bestemd worden kin veur Liudgerstichten en of ze op liturgie ook www.liudger.org ofdrukken willen.

 

Nije begunstegers blieven van haarten welkom. Puutholder rept ien heur aigen stukje nog wel even over joen joarbiedroage.

 

Voak heur wie vroag stellen hou of t mit domie Struif is. Hai is verhoesd noar n verzörgenshoes en stuurde ons n verhoesbericht. Wie wènsen hom doar n goie tied tou.

 

Wat komt:

Kerstnaachtdainst ien Oostum op 24sten december om 23.59 uur.

Domie Klaas G. Pieterman zel veurgoan en Excelsior oet Bavvelt waarkt weer mit. Hol website ook even ien de goaten.

Wie zitten te brouden op n mirreg veur begunstegers en aandern veur aankom veujoar.

Op 13den jannewoarie 2020 is volgende bestuursvergoadern

 

Wat der nog nait is:

n Nije redakteur veur Nijsberichten en doar is t wel aan tou! Kom mor over de brug wat ons betreft.

 

Klaas de Vries

_____________________________________________________________

 

OET PSAALM 57

Maank volken wil ik joe priezen, Heer,

maank noatsies psaalms zingen.

Want joen laifde gaait tot hoog aan hemel,

en joen traauw aan wolken tou.

Biebel

_____________________________________________________________

 

NIJS VAN PUUTHOLDER

 

Ien t meertnummer van dit joar ston n oproup aan ons begunstegers om de joarliekse biedroage zulf over te moaken op reken van Liudgerstichten (bie gebrek aan acceptgirokoarten).

Veul lezers hebben heur biedroage overmoakt, daank doarveur! Mor toch het meer as de helft van joe dat nog nait doan … Ie kriegen doarom bie dizze oetgoave n kleureg sedeltje om bie joen financiële papperazzen te leggen. t Is n oproup om – as ie dat nog nait doan hebben – asnog joen biedroage over te moaken. En as dat wel gebeurd is, vergeef ons den dizze herinnern.

 

Minimum biedroage dij wie vroagen om Liudgernijs te ontvangen is € 12,50 per joar. t Gemiddelde dat begunstegers overmoaken is traauwens sikkom € 20,00 (mor as de helft dat nait dut, komt dat aiglieks deel op n tientje …)

 

Wie binnen ook slim blied mit biedroagen van kerken ien de vörm van giften of kollektes. Voak, mor lang nait aaltied, worden dij kollektes holden ien Grunneger dainsten. Doar paast dat ook bie oetstek bie, denk ik.

 

Wèl oren het ….

 

Lineke Kok

_____________________________________________________________

 

PSAALM 57

 

Ik zuik bie joe noar touvlucht veur mien ziel.

Wat ik van joe heurd heb, vrundschop, traauw,

is schaar veur mien ziel en wied licht laand.

Tussen laiwen leg ik mie deel te sloapen

speerpuntentanden, pielen tong, mor ie

spannen boven mie n hemelverwulf van steerns.

Ontfaarmen zöcht mien ziel. Ik heur ien mie

n laid – verwacht nije dag en zing:

ik bin van joe, ie zellen mien ziel bewoaren.

 

150 Psaalms vrij: Huub Oosterhuis / Marten van Dijken

_____________________________________________________________

SOAMENSTELLEN BESTUUR

 

Deur ale wizzels ien t bestuur, heb ie joe meschain ook wel ais ofvroagd: wèl zit ter ien en wel nait …

Doarom n nij overzicht.

 

Doagelks bestuur:

veurzitter: ds. Klaas Pieterman, Nijkerk (De Marne)

siktoares: Klaas de Vries, Westerbrouk

puutholder: Lineke Kok – Staal, Scheemde.

 

Aander leden:

Greta Huis, Loppersom

ds. Graddie Meijer, Heerenveen

Willem Tjebbe Oostenbrink, Zuudhörn

ds. Marten de Vries, Beem

Koos Wiersma, Lains.

_____________________________________________________________

 

OET T NIJSBLAD

 

Eerste Grunneger Kerstnaachtdainst

In het kerkje van Oostum zal op 24 december een Grunneger Kerstnachtdainst worden gehouden. Aanvang 24.00 uur.

Voorganger ds. E.J. Struif van Zuidhorn. Muzikale medewerking verleent het Chr. Fanfarekorps ‘De Bazuin’ uit Ezinge.

23 december 1976

Laatste Grunneger Dainst in Oostum?

Voor de beide laatste Grunneger Dainsten van ds. E.J. Struif in het Oostumer kerkje waren de toehoorders weer van heinde en verre gekomen. Ruim 300 personen wilden deze laatste preken niet missen in dit kerkje, die zo zijn eigen sfeer heeft.

Mogelijk zijn het inderdaad de laatste preken geweest, want na de restauratie is het nog helemaal niet zeker dat er weer kerkdiensten ge-houden kunnen worden. Dit betekent echter geen einde van de Grunneger Dainsten, want ds. Struif gaat hier mee door in de andere kerken van de gemeente Ezinge.

17 september 1991

_____________________________________________________________

NOVEMBERMOAND

 

- Allerzielen – Aiweghaidszundag – Oldjoarsoavend -

 

Allerzielen is op 2den november, Aiweghaidszundag is op leste zundag veur Advent en Oldjoarsoavend is op 31sten december. Op ain van dij drij doagen gedenken wie ien parochie en ien gemainte mensken dij oet tied kommen binnen.

 

Der binnen nog wel meer momenten, onder aandern bie t nachtmoal as veurganger gebruuk moakt van t toavelgebed op bladzie 62 van t Liudgerdainstbouk (kiek op www.liudger.org/oetgoaven/dainstbouk).

 

Allerzielen is oldste gelegenhaid. Dij dag is ien parochies handhoafd. Ien n haile bult Protestantse gemaintes wer op Oldjoarsoavend aandacht schonken aan dij ons veurgoan binnen, mor nait dat doar ook n liturgie veur beston.

 

Ien Lutherse kerken ien Duutsland rouk Aiweghaidszundag ien swang. Dat begunde ien 1816. Dou bepoalde keunenk Frederik Willem III van Prusen dat ien zien keunenkriek leste zundag van t kerkelk joar n ‘algemain Christelk feest ter herinneren aan de overledenen’ wezen mos. En dizze zundag was tougelieks ook n herdenken van gesneuvelde soldoaten.

t Wer Totenfest nuimd, mor aal gaauw ging t Aiweghaidszundag haiten. Oetèndelk is dizze dag aalgemain worden ien ale Duutse landen. Loater hebben Lutherse gemainte ien Nederland dizze mennegsten overnomen.

 

Mor woar t aaid om gaait, is dat we mensken ien herinnern holden dij wat veur ons betaikend hebben.

Ien t gevaal van Liudgerstichten: kiek bieveurbeeld ais achter ien Biebel wèl doar apmoal aan mitwaarkt hebben.

 

Klaas Pieterman

_____________________________________________________________

 

 

GRUNNEGER DAINSTEN

 

2019

oktober

27 10.30 uur Amsterdam, Spui (Singel 411)

Ol Lutherse Kerk ds. Harry Donga

27 19.00 uur Stadskenoal, Semstroat 1

Semstroatkerk ds. Tammo Oldenhuis

 

november

3 14.30 uur Beem, Martyriakerk ds. Marten de Vries

3 15.30 uur Winterswiek, Deupsgezinde Vermoanen

Torenstroat ds. Fokko J.C. Helder

 

december

8 19.00 uur Leek, Vrijgemoakte Kerk

Tolberterstroat 24 ds. Tammo Oldenhuis

24 23.59 uur Oostum ds. Klaas Pieterman

 

2020

jannewoarie

12 09.30 uur Oethoezen, Menisten Vermoanen

Mennonietenkerkstr. ds. Klaas Pieterman

19 11.00 uur Menskeweer ds. Klaas Pieterman

 

feberwoarie

23 09.30 uur De Weite (bie Vlagtwedde)

Protestantse kerk ds. Klaas Pieterman

 

meert

8 09.30 uur Lains, Protestantse kerk ds. Klaas Pieterman

 

april

27 19.00 uur Westerbrouk

Oudeweg ds. Tammo Oldenhuis

 

Kiek veur meer gegevens en meer (nije) kerkdainsten veuraal eefkes op

webstek van Liudgerstichten (www. liudger.org)

 


Terug

Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook