Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Nijsberichten meert 2018

Geplaatst 28 maart 2018

MEERT 2018

JOARGANG 27 - NUMMER 53

 

 

Redaksie                            Corrie Dijksterhuis

Klaas de Vries

                                           

 

Redaksie-adres                vrieskwb@gmail.com

 

Giroreken                          NL48 INGB 0003 1843 45

                                            Liudgerstichten, Zuudhörn

 

Vörmgeven                      Marten van Dijken

 

 

 

 

Ienhold

Eerste woord - Klaas Pieterman .................................................................. 3

Volgend nummer ........................................................................................ 3

Nijs van siktoares - Klaas de Vries ............................................................... 4

Grunneger Dainst Poaskedag ...................................................................... 5

Poaskelaid ................................................................................................... 5

Beriemenskemizzie - Riekje Tamminga ....................................................... 6

Menisten ien toal en streek 1 - Graddie Meijer .......................................... 6

Kerstnaachtdainst 2017 - Corrie Dijksterhuis ............................................. 7

Nijs van puutholder - Eddy Visser ............................................................... 8

Financieel overzicht 2017 ........................................................................... 9

Biebel ien gewone toal - Marten van Dijken ............................................. 10

Johannes 20, 1 - 10 (BGT) ......................................................................... 11

Grunneger Dainsten .................................................................................. 12

EERSTE WOORD

Ien dit nummer lees je n keur aan nijs van wat west het en van wat komt.

Net as aaid tref je n overzicht van Grunneger dainsten. t Is mooi, dat dij holden worden ien verschillende kerken, Rooms-Katholieke parochies, Deupsgezinde gemainten (Mennisten), Gereformeerde kerken, Ge-reformeerd vrijgemoakte kerken, Protestantse gemainten en meugelk nog meer. Mor dat is nait aaltied bie redaksie bekend.

Doarom is t goud om ook ons webstek: 'www.liudger.org/Grunneger dainsten' te roadplegen.

Opgoave van Grunneger dainsten veur zowel Liudgernijs en veur ons web-

stek mout bie: K. de Vries, Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek.

Domie Kees van den Berg ien Gouda vertelde kòrtsleden dat e bie n gemaintelid op bezuik was en dou e t gesprek ofsluten wol en biebel pakte, dat man zee: ‘Ik heb ook wel n biebel’. Dat bleek Biebel te wezen, omreden man kwam van olds oet Grunnen.

Domie leesde eerst Psaalm 27 oet zien aigen biebel en dou sloug e Biebel open. ‘Ik hakkelde mij door de tekst’, vertelde domie. Woorden dij e leesde, spraken nait allain man aan, mor domie was zulf ook aandoan, schoon dat t gain Grunneger is. ‘De Geest spreekt in alle talen’, besloot domie.

Ien dizze Nijsberichten lees je ook over Biebels ien aanbaiden.

En wat Psaalms & Gezangen betreft, dij binnen ook nog veurroadeg bie zulfde boukhandel. Nije beriemens tref je aan op:

'www.liudger.org/uitgaven/berijmingen.'

Riekje Tamminga schrift ien dit nummer van Nijsberichten over waark-soamheden van Beriemenskemizzie.

Ons bestuurslid domie Graddie Meijer vertelt over Mennisten (ien Stad en Ommelaand).

En verder wèns ik joe veul leespelzaaier.

Klaas Pieterman

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLGEND NUMMER

t Volgende nummer van Nijsberichten komt, as ales goud gaait, weer oet ien oktober. Joe biedroage kin ie sturen noar t redaksie-adres: 'vrieskwb@gmail.com', t laifst veur 15 september.

Loat ook ais wat van joe heuren!

NIJS VAN SIKROARES

Wat zol siktoares nou aans veur nijs hemmen as wat e gewoar wordt oet

wat laip en lopt bie Liudgerstichten? Doar gaait t hèn!

Prezentoatsie van Dag & Deur II ien Zuudhörn.

Der kwam n schier koppeltje volk op òf ien Dörpskerk van Zuudhörn op 4den november 2017 bie prezentoatsie van twijde editie van Dag & Deur II 2018.
Veurzitter, Klaas Pieterman, vertelde dat ter zo’n 35 schrievers aan mitwaarkt hemmen dij elk ien heur aigen varioatsie van t Grunnegers schreven hemmen.

Ain van schrievers is hoogleroar Hebreeuws. Hai beschrift de Jeudse feestdoagen en dat geft aan t bouk net even meer as t gewone.

Redaksielid Tonko Ufkes bood t eerste exemploar aan Koos Wiersma aan, dij bestuurslid is van Liudgerstichten.

Biezunder was oetleg dij Carola van der Burch-Linde, biestoan deur heur dochter, gaf over hou n bouk tot stand komt en hou of n bouk drukt wordt. Carola waarkt bie oetgeverij Profiel oet Beem dij Dag en Deur II oetgeft.
Dag & Deur II is te koop via webstek van Profiel ien Beem en via ploatselk

boukhandels, nou weer veur € 14,95!

Laidboukmirreg ien Veendam.

Deur n ploatselke kemizzie ien Veendam worden der aalgedureg laidboukmirregs holden. Dij hemmen tot doul om mensen beter vertraauwd te moaken mit nije laiden en laidbouken en der oetleg over te geven. Op 10den meert 2018 willen ze aandacht besteden aan laiden ien t grunnegers. Ons beriemenskemizzie is nuigd om toulichten te verzörgen. Domie Klaas Pieterman nemt dat veur zien reken.

t Is ien grode kerk van Veendam van 14.00-16.45 uur.

Begunstegers.

Ien tied dat n haail bult mensen zuk nait te veul bienden willen, zain wie ook wat terugloop ien t aantal begunstegers van Liudgerstichten.

Ik heb joe al eerder n moal vroagd om doar ais even aandacht aan te besteden ien joen aigen omgeven. k Woag t ter op om dij vroag nog ais weer aan joe veur leggen. Binnen vast wel lu ien joen omgeven dij der veur ien aanmaarken kommen.

Vroag heur gerust. Aanmelden kin via webstek of even bellen mit puut- holder.

Mirreg veur begunstegers en aander lu.

Wie binnen ien t bestuur bezeg om n (culturele) mirreg op te zetten. Wie denken doarbie aan begun oktober. As t lukt ien kerk van Oskerd, dichtbie woar Liudger Bernlef trovven het op Helwerd. Bernlef kreeg doar t zicht weer ien ogen.

Wie hemmen ienmiddels al touzeggen had dat domie Hinnie Wagenaar oet Jorwerd wel kommen wil om over Liudger te vertellen. Hai het doar studie noar doan. Hol veur meer nijs over dij mirreg webstek goud ien de

goaten.

Webstek.

Wie verwiezen joe aalgedureg noar ons webstek. Dij wordt goud bekeken en dij riekt wereldwied.

Beriemenskemizzie zet ter nije laiden op en der is ook net n om-nummernstabel op zet veur t Laidbouk 2013.

Goud om te waiten as ie n Grunneger dainst veurberaaiden willen of zo.

Dag van de Grunneger Toal.

Dag van de Grunneger Toal wordt dit joar holden op 17den meert. Doar kin ie ook weer n stand vienden van Liudgerstichten.

Dag  wordt  holden  ien t  gebaauw  van  Grunneger  Archieven,  stoef bie t

Hoofdstation.

Klaas de Vries

---------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUNNEGER DAINST POASKEDAG

Op eerste Poaskedag wordt ter n Grunneger Dainst holden ien t kerkje van Oostum.

Veurganger is domie Klaas Pieterman. Der is n optreden van Gert Sennema en t meziekkorps Excelsior oet Bavvelt speult.

Dainst begunt om 10.00 uur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

POASKELAID

                              De toukomst is al goande,

                              lòkt ondanks tegenstand

                              ons vot oet aal t bestoande

                              noar nog te vienden laand.

(oet gezang 128 - Psaalms  & Gezangen)

BERIEMENSKEMIZZIE

Elke twijde vrijdag van moand komt Beriemenskemizzie bie nkander ien Cascade-gebaauw ien stad.

Kemizzie bestaait oet twij mannen en drij vraauwen.

Wie binnen dounde mit t op riem zetten van t Laidbouk dat ien 2013 ver-

schenen is: “Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk”.

t Is bedoulen dat elk van ons alvaast thoes der mit aan slag gaait.

Der wordt n laid kozen aal noar tied van t kerkelk joar.

As wie bie nkander binnen worden dij verzen dij veurberaaid binnen, noast nkander legd. Wie begunnen mit t zingen van t laid oet t Laidbouk en van wat elk aal bedocht het.

Sums is n laid oorspronkelk ien t Engels verschenen. Den zuiken wie dat op op webstek. Zo blieven wie t dichtste bie originele tekst.

Dat levert mooie vondsten op. Mor den mout ter kozen worden.

Wat paast t beste bie wies van t vers? Ien welke tongslag wordt t oetaaindelk oetvoerd?

Ofsproak is dat we ons konzekwent holden aan ain van drij:

Westerketaaiers, Oldamsters of Hogelandsters.

As we t apmoal ains binnen wordt boudel opstuurd noar Liudgerstichten.

Doar kin elk zuiken noar reseltoaten en dij bruken ien Grunneger dainsten, of gewoon thoes.

Op dizze  menaaier mag wie biedroagen aan t goande holden van de lof-

zang ien ons aigen mooie Grunneger sproak.

Riekje Tamminga

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MENISTEN IEN TOAL EN STREEK - 1

Of ik wat over Menisten schrieven wil? Dat wil ik wel.

‘Deupsgezinden’, zegt Klaas Pieterman voak. Ien mien ogen is dat nait goud en mout t Menisten wezen, noar Menno (Simons). Ien t Hollands is t Doopsgezinden, mor zol Mennonieten beter wezen; Doopsgezind het as veurdail dat wie ien alfabetische liest van kerken mooi veuraan stoan.

Dizze moal mor  ais wat  Ter Loan aan  woorden mit  ‘Menisten’ beschrift;

nait aalmoal, mor n poar woar ik wat over zeggen kin.

Menist:

1. Doopsgezinde

2. Hij houdt van zoetigheid.

 

Dij leste oetleg het n verhoal. Ien eerste helft van 16e aiw het Menno Simons boeten op n stroopvat stoan te preken. Hai is deur t deksel hèn zakt en ston tot zien middel ien stroop. t Volk dat noar hom lusterde, het hom ofslikt om hom schoon te kriegen.

Doarom holden Menisten slim van aal wat zuit is.

t Is n mooi verhoal!

Menistenstreek:

(ook menistenleugen).

n Woarhaid zeggen en n woarhaid nait zeggen; schien opholden dat t klopt, terwiel t nait woar is. Ien t Hollands nuimen ze dat n leugentje om

bestwil.

Menistenvermoanen:

Ter Loan geft hier bloots aan dat Menistenkerk zo nuimd wordt, mor der is meer. Ook preek wordt 'vermoanen' nuimd.

Dizze oetdrukken het niks van doun mit t Hollandse Vingertje, mor het veuraal te moaken mit aanmoanen ien betaikenis van aanpittjen: ien vermoanen aanmoand worden om Jezus te volgen. Vermoanen betaikent ook aargens over proaten as woarschaauwen.

Kerk en preek binnen zo nuimd om dudelk te moaken dat ze bie Menisten

aans binnen as stoatskerk.

Ien ter Loan stoan nog meer woorden. Dij kin ie zulf wel opzuiken.

Graddie Meijer

---------------------------------------------------------------------------------------------------

KERSTNAACHTDAINST 2017

Om goud elf uur kwammen eerste lu al kerkje van Oostum ien, keerskes braandden  en  om  middernaacht  zat kerk stiefvol.  Klok ludde wel n ke-

taaier laank over t Grunneger laand. t Was en t is n biezundere naacht.

Meziekkorps Excelsior van Bavvelt speult leste joaren mit zichtboar pel- zaaier ien dizze kerstnaachtdainst. Onder heur begelaaiden zong wie over

stille naacht, Jozef en Maria, t krubke en Kyrieleis.

Kunstenoar/meziekmoaker Gert Sennema (mit ondersteunen van n poar lu van Westkaant Stad) zong o.a 'Doar laifde woont, gebiedt de Heer zien zegen'. Zien aigen haart klonk der ien deur.

t Evengelieverhoal wer lezen en Domie Klaas Pieterman haar weer n hail aigen biedroage. Ditmoal wer t verhoal verteld vanoet perspectief van t ezeltje: 'Ie waiten dat ezels hail old worden kinnen ...', zo begunde domie. En dou kwam ezeltje aan proat, houveul of hai mitmoakt haar en dat Maria en ezeltje goud mit nkander  akkedaaiern  konden  en  nkander tot

steun wazzen.

Ook ien veurbeden wer wereld ien zien nood en verlangen benuimd en zo kwam ales oet grode wereld en aigen leven even bie nkander ien kerkje op

t Hogelaand.

t Twijde laid van Ger Sennema brocht onder woorden hou of n mensk ien nood  weer  tot leven  kommen kin.  Hai zong t op zo’n menaaier dat t te

heuren en te vuilen was. t Schept verbondenhaid.

Noa ofloop van dainst smouk kovvie hail goud en der is nog laank noa-

proaten doan. Aal mit aal was t n biezunder gebeuren.

Corrie Dijksterhuis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

NIJS VAN PUUTHOLDER

 

Wie hemmen n nije webstek ienstalleerd en binnen der mit bezeg doar nog meer op te zetten doar mainste mensen boat bie hemmen kinnen. Doar binwe blied om. t Kerwaai is nog nait kloar mor der wordt haard aan

waarkt.

Ien dizze Nijsberichten staait wat sènterij betreft, stand van zoaken hou

wie der veur stoan. Ie kinnen zain hou oflopen joar ontvangsten en lasten

schier ien evenwicht bleven binnen. Dat komt mit deur opbrengsten van kelektes ien Grunneger dainsten ien pervinzie. As Stichten bin wie joe dankboar dat ien dainsten kelektepuut ien verschaalden kerken rondgoan

is veur ons waark. Stief bedankt doarveur!

We  hemmen ien oktober ons nije Dagbouk 'Dag & Deur II' oetbrocht. Mog

joe dat ontgoan wezen den kin je dij bie ons bestellen.

 As leste nog even herinnern.

As ie wat te vieren hemmen of wat votgeven willen aan n goud doul, den hol wie ons as Liudgerstichten aanbevolen.

Ons Stichten is aanmaarkt as ANBI-ienstellen (dat is n Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat holdt ien dat ie joen gift ien mainste gevalen of-

trekken kinnen bie joen belastenaangifte.

n Biedroage aan Stichten kin je overmoaken op NL48INGB 0003184345

Liudgerstichten, Zuudhörn.

Alvaast stief bedankt!

Eddy Visser

---------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCIEEL OVERZICHT 2017

 

Ontvangsten                                                   Oetgoaven               

Begunsteger                                    1.812    Grunneger dainsten                    124

Biedroage kerken                               335    Nijsberichten                               622

Gift                                                          50    Vertoalwedstried                        347

Opbrengst kerkdainsten                1.166    Computerkosten                           53

Rente                                                         2    Flyers                                             514

Vrijval reserve webstek                1.000      Webstek                                         907

Noadaileg reseltoat                        1.383    Dagbouk                                    1.609

                                                                          Diversekosten                                 39

                                                                          Kosten bank                                 133

                                                                          Reserve Dagbouk                      1.400

                                                           --------                                                       --------

                                                           5.748                                                          5.748

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

BIEBEL IEN GEWONE TOAL

 

Mensen bruken Biebel op verschillende menaaier. Summegen lezen t bouk omdat ze t mooi en ienteressant vienden, mor veur n haile bult mensen betaikent Biebel meer. Veur heur is Biebel bron van heur geloof. Zai vienden der wieshaid ien en troost. Al aiwen laank is Biebel doarom veur

veul mensen t veurnoamste bouk ien heur leven.

'Biebel ien gewone toal' is n nije vertoalen dij (al weer) ien 2014 ver- scheen. Biebelgenootschop was ter al ien 2006 mit begund. t Is gain ver-  toalen ien 'gewone' woorden van n biebelvertoalen dij al bestaait, mor t bouk is direkt overzet oet de Hebreeuwse, Aramese en Griekse bron-teksten.

t Doul van dizze Biebel is ook nait om ien stee te kommen van aander ver-

toalens, mor om wat te baiden wat ter nog nait is.

Belangriekste kenmaark van dizze Biebel is, dat e dudelk en begriepelk is. Der worden gain stoere woorden bruukt, zinnen binnen overzichtelk en nait laang, en t verband tussen dij zinnen is dudelk. Je begriepen wat dij zinnen mit nkander te moaken hemmen en over wat of wèl t gaait.

Tekst is ook hail dudelk iendaild ien kòrde stukjes mit n kopke der boven.

Aans as ien aander vertoalens wordt ter veur ongewone of stoere woor-den voak kozen veur n ainvoudeger woord:

'arbeid' wordt 'werk'

'droefenis' wordt 'verdriet'

'toorn' wordt 'woede'.

Voak worden iengewikkelde zinnen mit biezinnen herschreven, 'ien stukjes knipt'. Zo as ien Tessalonicenzen 2, 8.

Ien nije biebelvertoalen van 2004 (NBV) staait:

'In die gezindheid, vol van liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven ...'

Dat wordt ien Biebel ien gewone toal (BGT):

'Ik voel liefde voor jullie. Daarom vertelde ik jullie niet alleen maar Gods

goede nieuws. Nee, ik deelde ook mijn leven met jullie ...'

Dizze Biebel bruukt gewone toal, toal dij we doagelks bruken om wat te vertellen of oet te leggen. t Gaait om woorden dij elk ken. En benoam ien gewone toal kin je dingen hail staark, hail roak zeggen. t Is net of we t over streektoal hemmen ...

Vanzulf klinkt dizze Biebel aans as aander vertoalens. Mor dat is ook t mooie der aan: je worden verrast deur kracht en direkthaid van dij 'gewone' toal.

'Biebel ien gewone toal' let joe Biebel op n nije menaaier beleven. Aalgedureg vroag je je òf: 'Is dát wat ter staait ien tekst?' Zo dudelk en begriepelk komt t over! En dat verneem je veuraal as ter oet veurlezen wordt.

Toch betaikent dij nije menaaier van zeggen en keuze veur gewone toal nait dat BGT zien religieuse of theologische aigenschoppen verlust. Biebelse beelden en begrippen blieven bewoard. Ze kommen meschain wel beder tot heur recht. Ien elks gevaal krieg je beder zicht op betaikenis

der van.

Marten van Dijken

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Johannes 20, 1 - 10 (BGT)

Maria komt bie t graf.

1 Noa sabbat, op zundagmörgen, ging Maria oet Magdala noar t graf tou. t Was hail vro op mörgen, t was nog duuster. Dou ze bie t graf kwam, zag ze dat stain veur t graf weghoald was.

2 Maria runde vot, noar Simon Petrus tou en leerling doar Jezus hail wies mit was. Ze zee tegen heur: 'De Heer is vothoald te t graf oet! En ik wait nait woar of e hèn brocht is.' 3 Votdoalek gingen Petrus en aander leerling op pad noar t graf tou, 4 ze runden der hèn. Aander leerling laip haarder as Petrus, en was t eerst bie t graf. 5 Hai keek ter ien en zag de douken liggen.

Mor hai ging nait ien t graf.

Leerlingen kieken ien t graf.

6 Eefkes loater kwam Simon Petrus ook bie t graf. Hai ging der aal ien. Hai zag de douken liggen, 7 douk ook dij om Jezus zien kop zeten haar. Dij lag nait bie aander douken, mor apaart, netjes oprold.

8 Aander leerling ging nou ook ien t graf. Dou hai de douken doar zo liggen zag, loofde hai dat Jezus opstoan was. 9 Ien de haailege bouken ston al, dat Jezus opstoan mos oet dood. Mor dat haren leerlingen nog nait be-grepen.

10 Dou gingen Petrus en aander leerling weerom noar hoes tou.

(vertoalen ien t Grunnens: Marten van Dijken)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUNNEGER DAINSTEN

meert

11       09.30 uur       Beem - Martyriakerk domie Marten de Vries

                                    Stationsweg 16

11       10.00 uur       Nörg - Margarethakerk           Marten van Dijken

                                    Brink 2

april

01       10.00 uur       Oostum                                       domie Klaas Pieterman

22       19.00 uur       Westerbrouk                             domie Tammo Oldenhuis

                                    Oudeweg 75

juni

17       09.30 uur       Zuudwol - Geref. kerk              domie Klaas Pieterman

                                    Boterdiep WZ 50

juli

01       19.00 uur       Zuudwol - GKV                           domie Marten de Vries

                                    Pastorielaan 30

augustus

05       09.30 uur       Zoltkamp                                    domie Klaas Pieterman

                                    Marnestraat 1a

12       11.00 uur       Lains - Börg Verhildersum       domie Klaas Pieterman

                                    Wierde 40

19       09.30 uur       Tjamsweer                                 domie Klaas Pieterman

                                    Tjamsweersterweg 21

26       09.30 uur       Bavvelt                                        domie Klaas Pieterman

                                    Kostersgang 8

september

23       19.00 uur       Westerbrouk                             domie Engel Jan Struif

                                    Oudeweg 75

oktober

28       10.30 uur       Amsterdam - O. Luth. kerk     domie Harry Donga

                                    Spuisingel 111

november

04       09.30 uur       Beem - Martyriakerk domie Marten de Vries

                                    Stationsweg 16

december

09       16.30 uur       Stad - Oosterkerk                     domie Marten de Vries

                                    E.T. à Theussinklaan 1

16       11.00 uur       Menskeweer                              domie Klaas Pieterman

                                    Hoofdstraat 1


Terug

Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook